Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6111. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2007, stran 16310.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe, ki jih morajo v letu 2007 izvesti veterinarske organizacije, ki opravljajo javno veterinarsko službo na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije), Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI), lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom, izvajalci odlova prostoživečih ptic, izvajalec peroralnega cepljenja lisic ter imetniki živali zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenja živali.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) z odločbo po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz tega pravilnika.
(2) Veterinarska organizacija mora pred vsakim začetkom izvajanja del iz tega pravilnika obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(3) Veterinarske organizacije in NVI morajo mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih in rezultatih preiskav iz tega pravilnika v centralni informacijski sistem VURS (v nadaljnem besedilu: CIS VURS), v računalniški program EPI.
(4) V roku iz prejšnjega odstavka mora veterinarska organizacija uradnemu veterinarju OU VURS predložiti predlog računa za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih ukrepov v preteklem mesecu, iz katerega mora biti razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku.
(5) Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz računalniškega programa EPI ugotovi, ali je bil posamezni ukrep iz tega pravilnika opravljen v skladu s predpisi in zahtevami iz tega pravilnika ter s podpisom računa potrdi, da je bilo delo opravljeno v skladu s predpisi. Uradni veterinar OU VURS mora račun potrditi do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun izdala.
3. člen
(1) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, registriranimi v Republiki Sloveniji, v skladu z navodili proizvajalca cepiva.
(2) Veterinarska organizacija mora o vsakem cepljenju v računalniški program EPI vpisati osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika živali, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), oznako (številko) živali, datum cepljenja oziroma preiskave, ime cepiva, ime proizvajalca cepiva, rok uporabnosti in kontrolno številko cepiva ter rezultate diagnostične preiskave in številko vpisa vnesti v dnevnik o veterinarskih posegih, ki se hrani na gospodarstvu.
(3) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz tega pravilnika, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(4) Veterinarska organizacija mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati uradnega veterinarja o vseh stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
(5) Veterinarska organizacija mora krvne vzorce jemati istočasno za vse preiskave pri posameznih vrstah živali. Živali, razen perutnine in rib, pri katerih se jemljejo vzorci, morajo biti individualno označene tako, da je omogočena njihova prepoznavnost v zvezi z rezultati preiskav.
(6) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o živalih na posameznem gospodarstvu pridobiti iz računalniškega programa EPI v obliki računalniškega izpisa, v računalniški program pa vnesti podatke o opravljenih preiskavah oziroma odvzetih vzorcih.
4. člen
Veterinarske organizacije in NVI morajo podatke, pridobljene pri izvajanju tega pravilnika, uporabljati v skladu s predpisi o veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslovno tajnost.
5. člen
Rezultate preiskav iz tega pravilnika mora NVI poslati uradnemu veterinarju, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
6. člen
Stroški del iz tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če ta pravilnik ne določa drugače.
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
7. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se goveda žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
8. člen
(1) Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen šumeči prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se goveda žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
9. člen
(1) Vzorčenje in laboratorijsko testiranje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, ki so bila zaklana v sili, in bolna goveda, starejša od 24 mesecev, ki so bila poslana v klavnico z veterinarsko napotnico. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje goved, preiskave opravi NVI.
(3) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vsa poginula goveda, starejša od 24 mesecev, in vsa evtanazirana goveda, starejša od 24 mesecev. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(4) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vsa goveda, starejša od 30 mesecev, ki so bila zaklana v okviru programa izkoreninjenja kužnih bolezni in niso kazala kliničnih znakov BSE. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje goved, preiskave opravi NVI.
(5) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vse govedo ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE, in goveda, ki so bila usmrčena v okviru izvajanja ukrepov iz točke 2(a) Priloge VII Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
10. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20% čred; program vzorčenja pripravi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– prijaviti vse primere abortusov goved in raziskati oziroma ugotoviti njihov vzrok; v ta namen mora veterinar izpolniti obrazec za prijavo abortusov pri govedu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Na moških živalih v čredah iz prve alinee prejšnjega odstavka, ki so uradno proste bruceloze, se preiskava ne opravi, če so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar veterinarske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja, ki po uradni dolžnosti izda odločbo, na podlagi katere gredo lahko ta goveda le neposredno v zakol in se ne smejo uporabljati kot plemenske živali.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
11. člen
Za ohranjanje statusa države, proste enzootske goveje levkoze je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20% čred; program vzorčenja pripravi VURS, vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post mortem pregledu v klavnici obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
12. člen
Za pridobitev statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba odvzeti vzorce za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri post-mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI.
13. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce goved, starejših od 24 mesecev, v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije istočasno z vzorci za preiskavo na brucelozo in levkozo, preiskave opravi NVI.
(3) Program entomoloških preiskav na prisotnost vektorjev pripravi NVI in ga potrdi generalni direktor VURS. Preiskave opravi NVI.
14. člen
Če veterinar oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, mora o tem pisno, z obrazložitvijo obvestiti OU VURS.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
15. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se drobnico žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
16. člen
(1) Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen šumeči prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se drobnico žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
17. člen
(1) Vzorčenje in laboratorijsko testiranje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravljata v skladu s Prilogo X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vse ovce in koze, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(3) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vse redno zaklane ovce in koze, ki so starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje drobnice pri zakolu ovac in koz. Preiskave opravi NVI.
(4) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba v klavnici preiskati vse zaklane ovce in koze, ki so pri ante-mortem pregledu kazale znake bolezni ali so bile zaklane v sili in so v klavnico prispele z veterinarsko napotnico ter so starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje drobnice pri zakolu ovac in koz. Preiskave opravi NVI.
(5) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati vse poginile ali usmrčene ovce in koze, ki so starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(6) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba preiskati minimalno število usmrčenih ovac oziroma koz, ki so starejše od 12 mesecev ali pri katerih je skozi dlesen predrl en stalni sekalec, v skladu z odločbo uradnega veterinarja v okviru zatiranja TSE. Minimalno število je določeno v Prilogi III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(7) Z metodami iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba zagotoviti dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorne teste) vseh pozitivnih primerov praskavca. Preiskave opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Evropska komisija.
(8) Z metodo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah; vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave;
– pri ovcah v tropih, kjer se po odločbi VURS izvaja eradikacija praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu ovac v tropih v eradikaciji iz prejšnje alinee; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi NVI;
– odbranim ovnom za testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu številu ovc v skladu z rejskim programom; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri 100 naključno izbranih poginulih ali evtanaziranih ovcah; vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
18. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba enkrat letno na Brucello melitensis na registriranih gospodarstvih serološko preiskati 5% drobnice, starejše od 6 mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi VURS.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
19. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba enkrat letno serološko pregledati vzorce drobnice, starejše od 6 mesecev, v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije istočasno z vzorci za preiskavo na brucelozo pri drobnici, preiskave opravi NVI.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
20. člen
(1) Na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega je treba na prašičerejskih gospodarstvih z več kot 500 plemenskimi svinjami vsako četrtletje preiskati po 15 krvnih vzorcev pitancev in po 25 krvnih vzorcev izločenih plemenskih svinj. Vzorce odvzame uradni veterinar na liniji klanja, preiskave opravi NVI.
(2) Program vzorčenja iz prejšnjega odstavka pripravi VURS.
(3) Na ostalih prašičerejskih gospodarstvih se vzorci na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega odvzamejo v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije.
(4) Na bolezen Aujeszkega je treba preiskati vse plemenske merjasce. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
21. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vse jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic, nojev, pegatk, jerebic in matične jate fazanov, in sicer:
– na gospodarstvih, ki imajo nad 350 živali;
– v naseljih, kjer so gospodarstva, ki imajo nad 350 živali;
– v fazanerijah;
– v rejah nojev.
(2) Cepljenje se opravi s cepivi, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
22. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi po naslednjem programu:
– matične jate: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) iz vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– proizvodne jate nesnic konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) iz vsakega hleva v času vzreje;
– proizvodne jate pitovne perutnine: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) v vsakem objektu reje z več kot 350 živali, najmanj enkrat letno;
– reje nojev: vzorci se odvzamejo v skladu s programom VURS.
(2) Vzorce odvzame veterinarska organizacija, preiskave opravi NVI.
23. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH
24. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti kopitarje v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se kopitarje žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
25. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba preiskati ovarialno in semensko tekočino v vseh plemenskih jatah postrvi in lipanov.
(2) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
26. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege, malega panjskega hrošča in tropilelozo je treba enkrat letno pregledati in preiskati vse čebelje družine vzrejevalcev matic na lokaciji vzrejališča in čebelje družine plemenilnih postaj.
(2) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH PTICAH
27. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati vzorce uplenjenih lisic. VURS sporoči število vzorcev za posamezno lovsko upravljavsko območje Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS). ZGS v letnih načrtih lovsko upravljavskega območja določi upravljavcem lovišč število vzorcev, ki so jih dolžni oddati veterinarskim organizacijam.
(3) Lisice, uplenjene na cepnih območjih, je treba pregledati na prisotnost protiteles proti virusu stekline, jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja ter določiti starost živali. V primeru pozitivnega rezultata se opravi diferenciacija virusa.
(4) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
28. člen
(1) Skladno s programom, ki ga pripravi VURS, je treba odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega.
(2) Statistično podlago za pripravo programa pripravi ZGS, ki VURS posreduje podatke o letnem odvzemu divjih prašičev po upravljavcih lovišč.
(3) Na prisotnost virusov iz prvega odstavka tega člena je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče.
(4) Vzorce odvzamejo lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu s programom VURS, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
29. člen
(1) V skladu s prilogo III Uredbe 999/2001/ES je treba pri prosto živečih in pri farmsko goljeni jelenjadi opraviti preiskave na TSE.
(2) Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v skladu s programom, ki ga pripravi VURS, preiskave opravi NVI.
30. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo izvajalci odlova prostoživečih ptic, preiskave opravi NVI.
X. PREVENTIVNI UKREPI PRI PSIH
31. člen
(1) Ob prvem cepljenju proti steklini morajo biti psi označeni z mikročipi v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje živali, veterinarsko spričevalo in veterinarsko napotnico.
(2) Čipiranje izvede veterinarska organizacija.
XI. IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA UGOTAVLJANJA VZROKA POGINA
32. člen
(1) Za zagotavljanje izvajanja sistematičnega ugotavljanja vzrokov pogina je treba v letu 2007 pregledati 1% pogina živali. V to nista vključena tehnološki pogin v večjih rejah in pogin v okviru suma na bolezen živali.
(2) Program sistematičnega ugotavljanja vzrokov pogina pripravi NVI za vsako svojo regionalno enoto posebej v sodelovanju z veterinarskimi organizacijami s tega območja. Program potrdi generalni direktor VURS.
(3) Preiskave opravi NVI.
(4) NVI mora uradnemu veterinarju OU VURS predložiti poročilo o opravljenih preiskavah in vzrokih pogina iz tega člena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(1) Do vzpostavitve računalniškega programa EPI veterinarske organizacije in NVI poročajo o opravljenih delih in rezultatih preiskav v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika tako, da uradnemu veterinarju OU VURS mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, predložijo pravilno izpolnjen obrazec MP-E (Mesečno poročilo o opravljenih delih). Obrazec je objavljen na spletni strani VURS: www.vurs.gov.si.
(2) Do vzpostavitve računalniškega programa EPI OU VURS mesečno, do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec, obvešča glavni urad VURS o opravljenih delih v skladu s tem pravilnikom.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-426/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2311-0026
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti