Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6132. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007, stran 16341.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007
1. člen
V Občini Moravske Toplice, razen ožjega naselja Moravske Toplice, za katerega je sprejet investicijski program, znaša komunalni prispevek za popolno komunalno opremo:
– za stanovanjske hiše, vikende, vinske kleti in poslovne prostore, razen turističnih, gostinskih in trgovskih lokalov 31,20 EUR/m2 koristne površine, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
+----------------------------------+-------+
|                 | EUR/m2|
+----------------------------------+-------+
|kanalizacija           |  8,14|
+----------------------------------+-------+
|vodovod              |  5,14|
+----------------------------------+-------+
|električno omrežje        |  3,32|
+----------------------------------+-------+
|ceste               | 14,60|
+----------------------------------+-------+
|Skupaj              | 31,20|
+----------------------------------+-------+
– za gostinske, turistične in trgovske lokale 52,00 EUR/m2 koristne površine prostorov, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
+---------------------------+-------+
|              | EUR/m2|
+---------------------------+-------+
|kanalizacija        | 13,56|
+---------------------------+-------+
|vodovod          |  8,57|
+---------------------------+-------+
|električno omrežje     |  5,53|
+---------------------------+-------+
|ceste           | 24,34|
+---------------------------+-------+
|Skupaj           | 52,00|
+---------------------------+-------+
Za osrednji del naselja Moravske Toplice:
+----------------------------------------------+-------+
|                       | EUR/m2|
+----------------------------------------------+-------+
|Moravske Toplice               |    |
+----------------------------------------------+-------+
|skupina 100-pridobivanje zemljišč       |  0,11|
+----------------------------------------------+-------+
|skupina 200-priprava stavbnega zemljišča   |  0,11|
+----------------------------------------------+-------+
|skupina 300-oprema stavbnega zemljišča    |    |
+----------------------------------------------+-------+
|komunalni objekti in naprave skupne rabe   |    |
+----------------------------------------------+-------+
|ceste in zunanje ureditve           |  5,09|
+----------------------------------------------+-------+
|zelene in rekreacijske površine        |  0,11|
+----------------------------------------------+-------+
|javna razsvetljava              |  0,85|
+----------------------------------------------+-------+
|kanalizacija za odvod meteorne vode      |  6,12|
+----------------------------------------------+-------+
|komunalni objekti in naprave individualne   |    |
|rabe                     |    |
+----------------------------------------------+-------+
|vodovodno omrežje in naprave         |  2,22|
+----------------------------------------------+-------+
|kanalizacija za odvod odpadne vode      |  6,12|
+----------------------------------------------+-------+
|električno omrežje in naprave         |  1,79|
+----------------------------------------------+-------+
|PTT omrežje in naprave            |  1,62|
+----------------------------------------------+-------+
|Skupaj skupina 300-oprema stavbnega zemljišča | 23,92|
+----------------------------------------------+-------+
|Vse skupaj                  | 24,14|
+----------------------------------------------+-------+
2. člen
Komunalni prispevek se obračuna na območju, kjer so komunalne naprave že zgrajene, na območju, kjer so komunalne naprave v izgradnji in na območju, kjer je možno komunalne naprave izgraditi.
Komunalni prispevek predstavlja stroške izgradnje primarnih komunalnih vodov in kategoriziranih cest.
Od izračunane vrednosti komunalnega prispevka se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav po valorizirani vrednosti (vrednost tečaja EUR-a) glede na čas od prvotnega plačila do sedanje odmere, vendar ne več, kot je za posamezno postavko določeno po tem sklepu.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s predložitvijo originalne dokumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo dejansko nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi mnenje investitorja gradnje posameznega komunalnega objekta oziroma naprave ali področne krajevne skupnosti.
Za kmetijske gospodarske objekte se ne obračunava komunalni prispevek.
3. člen
Korekcijski faktorji za koristne površine so v skladu s standardi, razen:
+-----------------------------------------+------+
|– za stanovanjske hiše do 100 m2     | 0,50|
|stanovanjske površine          |   |
+-----------------------------------------+------+
|– kleti in skladišča ter industrijski  | 0,30|
|objekti in garaže            |   |
+-----------------------------------------+------+
|– bivalni prostori v mansardi      | 0,75|
+-----------------------------------------+------+
|– športni objekti, bazeni in podobno   | 0,10|
+-----------------------------------------+------+
Z ozirom na lokacijo objekta se upoštevajo naslednji korekcijski faktorji:
I. območje: obsega ožje naselje Moravske Toplice, faktor F=1
II. območje: obsega naselja Martjanci, Tešanovci, faktor F=0,70
III. območje: obsega naselja Bogojina, Filovci, Ivanci, Mlajtinci, Lukačevci, Noršinci, Sebeborci, faktor F= 0,60
IV. območje: obsega naselja Berkovci, Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci, faktor F=0,40
V. območje: obsega vsa ostala naselja. Za to območje se ne obračunava prispevek za kanalizacijo, faktor F=0,40, vikendi 0,50
VI. območje: obsega območje izven ožjega naselja in velja za vinske kleti. Obračuna se samo elektrika in cesta, faktor F=0,50.
Individualne priključke od glavnega voda do objekta plača vsak investitor sam.
4. člen
Ta sklep velja za plačilo komunalnega prispevka na območju celotne Občine Moravske Toplice.
Brez potrdila, izdanega od Občine Moravske Toplice, o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Murska Sobota ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
5. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta, če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.
Oprostitev plačila prispevka iz prvega odstavka tega člena ne velja za gradnjo nadomestnega objekta, katerega obseg za več kot 20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta.
Če novozgrajeni stanovanjski ali poslovni objekt za več kot 20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta, plača investitor prispevek za komunalno opremljanje stavbnega zemljišča v sorazmerju s povečanjem tlorisnih stanovanjskih oziroma poslovnih površin.
Investitorji, kateri so deležni ugodnosti iz tega člena, morajo v roku dveh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgrajeni objekt, starega porušiti in odstraniti material ter okolico primerno urediti.
6. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti ali poslovnih prostorov v gostinski ali trgovski lokal, se plača pred izdajo uporabnega dovoljenja razlika komunalnega prispevka po 1. členu tega sklepa.
7. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek na transakcijski račun Občine Moravske Toplice, na podlagi odločbe pristojnega občinskega upravnega organa.
8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o višini komunalnega prispevka za leto 2006 (Uradni list RS, št. 112/05).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 420-01-01/06-42
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti