Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6123. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper, stran 16334.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper
Št. 410-260/2006
Koper, dne 22. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpoIS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Koper sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
2.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta.
3.
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Mestne občine Koper za posamezno proračunsko leto.
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
4.
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine zneska iz 3. točke in pogojev iz 2. točke tega sklepa, porazdelijo sorazmerno glede na število glasov volilcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih volitvah.
Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Mestne občine Koper.
5.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihov transakcijski račun do 15. v mesecu.
6.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/03, 10/04 ter Uradni list RS, št. 23/05 in 9/06).
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-260/2006
Koper, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
LA DELIBERA
sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio del Comune città di Capodistria
N.: 410-260/2006
Capodistria, 22 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Visto l’articolo 26° della Legge sui partiti politici – ZpolS-UPB1 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio del Comune città di Capodistria
1.
I partiti politici che proposero i propri candidati al consiglio comunale alle ultime elezioni amministrative, possono avvalersi del finanziamento pubblico attingendo ai fondi del bilancio comunale, in proporzione al numero di voti ottenuti da ciascun partito.
2.
Il singolo partito politico può ricorrere al finanziamento pubblico se aveva ottenuto almeno il 50% di voti occorrenti all’elezione di un consigliere comunale.
3.
L’importo dei fondi pubblici, destinato al finanziamento dei partiti politici, è stanziato nel bilancio comunale per il singolo esercizio.
L’ammontare complessivo destinato al finanziamento dei partiti politici non deve superare la percentuale di 0,6% dei fondi stanziati dal comune ai sensi delle norme disciplinanti il finanziamento dei comuni, necessari per l’adempimento da parte dei medesimi dei compiti previsti dalla Costituzione e dalle Leggi.
4.
I fondi sono ripartiti tra i partiti politici in proporzione del numero di voti ottenuti alle ultime elezioni amministrative, tenendo conto degli importi stanziati a tale scopo, previsti al punto 3, e delle condizioni di cui al punto 2 della presente delibera.
In conseguenza di ciò il sindaco stabilisce l’importo spettante per ogni singolo voto ottenuto alle ultime elezioni amministrative nel consiglio comunale del Comune città di Capodistria.
5.
I versamenti a favore dei partiti politici sono effettuati sul rispettivo conto di transazione, entro il giorno 15 di ciascun mese.
6.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere valore la Delibera sul finanziamento dei partiti politici attingendo ai fondi di bilancio del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 17/03, 10/04 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 23/05 e 9/06).
7.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Numero: 410-260/2006
Capodistria, 21 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti