Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6107. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 16308.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05 in 49/06) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Manjša sprememba sistemizacije je sprememba oziroma dopolnitev sistemizacije organa državne uprave, ki se ne nanaša na več kot petdeset delovnih mest ter hkrati ne na več kot deset odstotkov delovnih mest v posameznem organu državne uprave, oziroma dvajset odstotkov delovnih mest v Ministrstvu za zunanje zadeve.«
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se črta tretji stavek.
3. člen
V 18. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja ter usposabljanja za delo v pravosodnih organih izven direktorata oziroma sekretariata lahko v okviru pristojnega ministrstva oblikuje Center za izobraževanje v pravosodju.«
4. člen
V 54. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »iste smeri«.
V 54. členu se v devetem odstavku beseda: »razporeditvi« nadomesti z besedo: »premestitvi«, za besedo: »izkušenj« se namesto pike postavi vejica in doda besedilo: »pri čemer je javnega uslužbenca možno premestiti na strokovno-tehnično delovno mesto v tarifnem razredu VII/III.«
5. člen
V Prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnem mestu pod zaporedno številko 22. Višji policist in pri delovnem mestu pod zaporedno številko 23. Policist besedilo: »pisanje kazenskih ovadb oziroma predlogov sodniku za prekrške« nadomesti z besedilom: »pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi«.
V Prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pod zaporedno številko 68. doda novo delovno mesto Višji nadzornik, kot sledi:
+----------------------------------------------------------------------------+
|68. Delovno mesto: VIŠJI NADZORNIK                     |
|                                      |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Naloge:    |– opravljanje zahtevnejših inšpekcijskih           |
|       |  postopkov pred izdajo odločbe               |
|       |– opravljanje zahtevnejših upravnih nalog          |
|       |– odločanje v hitrem prekrškovnem postopku          |
|       |– vodenje zahtevnejših evidenc in opravljanje        |
|       |  dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil na njihovi      |
|       |  podlagi                          |
|       |– vodenje seznamov in pregledov               |
|       |  s strokovnega področja                  |
|       |– izdelovanje zahtevnejših evidenc              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Višji nadzornik III, II in I                    |
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: najmanj višja strokovna           |
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: strokovni upravni izpit, preizkus znanja za vodenje in    |
|odločanje v prekrškovnem postopku                      |
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
6. člen
V Prilogi III (Uradniški položaji) se pod številko D.1. besedilo Poimenovanje položaja dopolni tako, da se za besedo: »davčnega« vstavi besedilo: »ter carinskega«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-39/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-3111-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti