Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

6161. Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike

MINISTRSTVA

6162. Pravilnik o priznani obrestni meri
6163. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006
6164. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
6165. Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
6166. Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost
6167. Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
6168. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu
6169. Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku
6170. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
6171. Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2
6172. Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov
6173. Pravilnik o transfernih cenah
6174. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
6175. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
6176. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6177. Pravilnik o spremembah Pravilnika o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom

OBČINE

Ljubljana

6178. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije

Loški Potok

6179. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2

Moravske Toplice

6180. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2007

Sveta Ana

6181. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6182. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
6183. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007

POPRAVKI

6184. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk ter Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost