Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1. Zakon o evidenci volilne pravice (uradno prečiščeno besedilo) (ZEVP-1-UPB1)
2. Zakon o gimnazijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGim-UPB1)
3. Zakon o maturi (uradno prečiščeno besedilo) (ZMat-UPB1)
4. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZNPK-UPB2)
5. Zakon o davčni službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDS-1-UPB2)

MINISTRSTVA

6. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

7. Odločba o delni ugotovitvi neustavnosti Zakona o sodniški službi, Zakona o državnem tožilstvu, Zakona o državnem pravobranilstvu, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev
8. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani

SODNI SVET

9. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

13. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Domžale za leto 2007
14. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Dravograd za leto 2007
21. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kranj za leto 2007
24. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Logatec za leto 2007
56. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Škofja Loka za leto 2007

OBČINE

Celje

10. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Celje, k. o. Tremerje in k. o. Košnica

Cerknica

11. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Cerknica

Dobrova-Polhov Gradec

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2006

Ivančna Gorica

15. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja
16. Sklep o imenovanju predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
17. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
18. Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
19. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo

Komen

20. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2007

Krško

22. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijska cona Žadovinek, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila

Laško

23. Sklep o začasnem financiranju Občine Laško v obdobju januar–marec 2007

Mislinja

25. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
26. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
27. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2007
28. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2007
29. Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice

Razkrižje

30. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2006
31. Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
32. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
33. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2007
34. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2007

Rogašovci

35. Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Rogašovci prešel na naslednjega kandidata

Sevnica

36. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34
37. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Pod Srednjim hribom« Krmelj
38. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica
39. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
40. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sevnica
41. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
42. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
43. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
44. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
45. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

46. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice
47. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Štore

48. Spremembe Statuta Občine Štore
49. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore
50. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2005
51. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore
52. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Štore
53. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
54. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks
55. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Tržič

57. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
58. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič

Veržej

59. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2007
60. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2007

Vojnik

61. Sklep o ukinitvi javnega dobra

PREKLICI

62. Preklic Odloka o izvajanju obvezne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brezovica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost