Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2857. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2858. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za maloobmejni promet Božakovo
2859. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju
2860. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek
2861. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za maloobmejni promet Krmačina
2862. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za maloobmejni promet Sodevci
2863. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec
2864. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku
2930. Uredba o organih v sestavi ministrstev
2931. Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2932. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2933. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2934. Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
2935. Uredba o internem natečaju za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti
2936. Uredba o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti
2937. Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti

Sklepi

2865. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Toruńu
2866. Sklep o imenovanju častnega konzula v Toruńu
2938. Sklep o olajšavah za potovanja državljanov Srbije in Črne gore v Republiko Slovenijo

MINISTRSTVA

2867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2868. Pravilnik o začasnem zavarovanju Mirtoviškega potoka
2869. Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke
2870. Program priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev regionalne ceste R II - 420 na območju naselja Dobova
2871. Pravilnik o organizaciji religiozne duhovne oskrbe
2872. Pravilnik o spremembah odredbe o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnih tožilcev
2873. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2001-2010)
2874. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (1998-2007)
2875. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (1999-2008)
2876. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Selca (2003-2012)
2877. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pišece (2002-2011)
2878. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Senovo (2001-2010)
2879. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kanomlja (2003-2012)
2880. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radlje - levi breg (2003-2012)
2881. Sklep o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
2882. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
2939. Seznam smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode
2940. Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo

USTAVNO SODIŠČE

2883. Odločba, da se šesti odstavek 168. člena zakona o pravdnem postopku, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe, razveljavi

SODNI SVET

2884. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije
2885. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Sodnega sveta RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2886. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
2941. Navodilo o načinu izdajanja potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
2942. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2003

OBČINE

Brežice

2887. Odlok o predkupni pravici Občine Brežice
2888. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, za: - sanacijo opuščenega kamnoloma v Križah - širitev stanovanjskega območja v k.o. Brezovica - širitev poslovnega območja v k.o. Črnc - širitev poslovno stanovanjskega območja v k.o. Brežice
2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Bencinski servis in zaokrožitev ureditvenega območja Brezovice na Bizeljskem" sprememba 2001/5
2890. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000
2891. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Čatež-Savska pot
2892. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Šentlenart"

Celje

2893. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2894. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina

Cerkno

2895. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2896. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2897. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Dobrna

2898. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna

Dol pri Ljubljani

2899. Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani
2900. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
2901. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
2902. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dol pri Ljubljani

Komen

2903. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, za območje Občine Komen

Kranj

2904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
2905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj
2906. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
2907. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stražišče Kranj
2908. Odlolk o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Orehek Kranj
2909. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Čopa Kranj
2910. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Predoslje Kranj
2912. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj
2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

Lenart

2914. Odlok o ureditvenem načrtu za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici - Polena
2915. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

Luče

2916. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Luče

Nova Gorica

2917. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

2918. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1328/7 in 1328/9, KO Šmihel pri Novem mestu

Ribnica

2919. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica
2920. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica

Semič

2921. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
2922. Poročilo o izidu predčasnih volitev člana Občinskega sveta občine Semič - predstavnika romske skupnosti

Sevnica

2923. Statut Zavoda CATV NHM Sevnica

Tržič

2924. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital
2925. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Tržič

Vitanje

2926. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2002

Vojnik

2927. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu v Občini Vojnik
2928. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Vojnik
2929. Pravilnik o financiranju športa v Občini Vojnik
AAA Zlata odličnost