Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2943. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2975. Uredba o spremembah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
2976. Uredba o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj

Odloki

2977. Odlok o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih

Sklepi

2945. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Agencije za železniški promet

Drugi akti

2944. Sprememba akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad"

MINISTRSTVA

2946. Pravilnik o obrazcu spričevala o poklicni maturi
2947. Pravilnik o obrazcu spričevala o zaključnem izpitu
2948. Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence
2949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
2950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
2951. Pravilnik o pogojih, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati poklicna zbornica
2952. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica - Pesnica na območju Nove Zrkovske ceste
2953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
2955. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
2956. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
2978. Spremembe in dopolnitve seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
2979. Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2957. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2958. Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future
2959. Poročilo o gibanju plač za april 2003

OBČINE

Bled

2960. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled

Cerklje na Gorenjskem

2961. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste R3 639/1143 Spodnji Brnik

Gorišnica

2962. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Vesti iz vasi"

Grosuplje

2963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Šmarje

Laško

2964. Odlok o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško

Pivka

2965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Radeče

2966. Odlok o predkupni pravici Občine Radeče

Slovenj Gradec

2967. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002
2968. Sklep o izvzemu iz javnega dobra - travnik
2969. Sklep o izvzemu iz javnega dobra - Legen

Slovenska Bistrica

2970. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2000
2971. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica

Tišina

2972. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča (korist) v Občini Tišina za leto 2003
2973. Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina
2974. Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih in kmetijskih zemljišč

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

36. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o dodatnem prispevku voda vojaške policije v SFOR
37. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o napotitvi pehotne enote v SFOR
38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
AAA Zlata odličnost