Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 7088.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 - popr.), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 6. seji dne 12. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01 in 3/02) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prosto stoječih garaž, s pripadajočo gradbeno parcelo;
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, s pripadajočo gradbeno parcelo;
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine,
– površine, na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov, niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, so do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
Višina nadomestila za stanovanjske in poslovne prostore se določi tako, da se skupno število točk iz 2., 3., 4. in 5. člena odloka pomnoži s površino (v m2) za zazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča.
Višina nadomestila za gradbeno parcelo se določi tako, da se skupno število točk iz 2., 3., 4. in 5. člena odloka pomnoži s površino (v m2) gradbene parcele in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele.
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 2., 3., 4. in 5. člena odloka pomnoži s površino (v m2) za nezazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Drugi odstavek 9. člena se črta.
3. člen
V 10. členu se nadomesti beseda »točke« z besedo »točk«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101-2/03-6
Pivka, dne 12. junija 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost