Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2967. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002, stran 7089.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 10. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2002:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             tolarjev
 
  I.     Prihodki             2.428,903.728,50
  II.     Odhodki              2.207,906.008,26
  II. (I-II) Presežek              220,997.720,24
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  IV.     Prejeta vračila danih posojil
        in prodaja kapitalskih deležev    43,218.407,44
  V.     Dana posojila in povečanje
        kapitalskih deležev         22,185.621,70
  VI.     Prejeta minus dana posojila
        in spremembe kapitalskih
        deležev (IV-V)            21,032.785,74
  VII.(I-II) Skupni presežek –
        prihodki minus odhodki
        ter saldo prejetih
        in danih posojil (I+IV)-(II+V)   242,030.505,98
C) Račun financiranja
  VIII.    Zadolževanje                   –
  IX.     Odplačilo dolga            4,101.052,39
  X.     Neto zadolževanje          -4,101.052,39
  XI.     Povečanje sredstev na
        računih (VII-X)           237,929.453,59
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/2003-160013
Slovenj Gradec, dne 10. junija 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost