Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2966. Odlok o predkupni pravici Občine Radeče, stran 7089.

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 - popr.) na 5. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Radeče
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Radeče na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območja, na katerih lahko Občina Radeče uveljavlja predkupno pravico, so določena v grafičnih prilogah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) in odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) in zajemajo vsa območja poselitve.
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Radeče štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Na teh območjih lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in, če ima za te namene zagotovljena sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta,
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture, objektov za potrebe obrambe in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, vzgoje, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, raziskovanja in športa,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušenih objektov iz prve do četrte alinee tega člena,
– za prenovo območij,
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti,
– za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali v načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskih aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled na Občini Radeče.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/03-71
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost