Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2971. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica, stran 7093.

Na podlagi 65. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 26. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen, upravičenci in postopek pri dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj podjetništva in malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine Slovenska Bistrica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Slovenske Bistrice za posamezno leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so podjetja.
Za podjetje se po tem pravilniku šteje mala in srednje velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in obrtnik v skladu s 6. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.
Investicija se mora izvajati na območju Občine Slovenska Bistrica. Oseba, ki ima registriranih več podjetij lahko zaprosi za samo en kredit v določeni višini.
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
4. člen
Sredstva za razvoj in pomoč so upravičeni stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč, za podjetja in so namenjena za:
1. Stroški materialnih investicij:
a. stroški opreme in strojev,
b. stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč ter izdelave projektne dokumentacije,
c. stroški nakupa, graditve in obnove poslovnih prostorov in objektov.
2. Stroške nematerialnih investicij:
a. stroški nakupa patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk,
b. stroški investicij v sredstva in dejavnosti, ki bodo služila pospeševanju turizma in obrtništva.
3. Stroške svetovanja, usposabljanja in razširjanje znanja.
4. Stroške promocije in predstavitev na sejmih.
5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih določi poslovna banka, v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev.
6. člen
Pri dodeljevanju pomoči imajo prednost projekti, ki še nimajo odobrene pomoči pri naslednjih institucijah:
– Sklad za regionalni razvoj in demografsko ogrožena področja,
– Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva,
– Garancijska shema Podravje.
7. člen
Intenzivnost pomoči: višina skupne dodeljene pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. V primeru, ko se investicija nahaja na območju, upravičenem do regionalne pomoči, se pomoč lahko dodeli do zgornje meje, določene v regionalni karti državnih pomoči, pod pogojem, da se investicija ohrani v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za naslednje namene:
1. Materialne in nematerialne investicije in odpiranje novih delovnih mest za izvajanje investicij v višini do 50% upravičenih stroškov investicije.
Nova delovna mesta morajo biti odprta v treh letih po zaključku investicij, ob upoštevanju kriterijev iz 26. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči ter biti ohranjena najmanj 2 leti.
2. Svetovalne storitve, usposabljanja in razširjanje znanja v višini do 50% upravičenih stroškov.
3. Udeležba na sejmih in razstavah v višini do 50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice.
Skupna višina vseh prejetih pomoči iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene v uredbi o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči.
Kolikor ni prosilcev za vsa sredstva je rok odprt do porabe sredstev, komisija, ki je ustanovljena v ta namen oziroma javni zavod, pa enkrat mesečno obravnava prispele vloge.
8. člen
Instrumenti pomoči so dotacije in subvencioniranje obrestne mere.
9. člen
Finančna pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli pod pogojem podane izjave upravičencev, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov že pridobili.
Dodeljena sredstva oziroma oprostitve morajo biti izkazana kot nujna za obstoj in razvoj podjetja.
10. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in po programu razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica za tekoče leto, ki ga vsako leto sprejme Občina Slovenska Bistrica v odloku o proračunu občine.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– doba vračanja posojila,
– višina obrestne mere, oziroma višino subvencioniranja obrestne mere,
– zgornjo mejo višine posojila,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme komisija. Komisijo za razdelitev sredstev imenuje župan v sestavi predstavnikov občine, banke in predstavnika enot malega gospodarstva.
13. člen
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljejo prosilci na Občino Slovenska Bistrica ali na ustrezno banko. Prijava mora biti opremljena s točno navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
14. člen
Postopek odpiranja vlog za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan. O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v navedenem roku ni dopolnil se zavržejo.
Popolne vloge komisija pregleda, jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev.
Način opravljanja strokovnih in administrativno-tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev, nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Občina Slovenska Bistrica oziroma pristojni javni zavod in banka v pogodbi o sodelovanju.
15. člen
Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva mora biti prosilcem vročen.
16. člen
Na odločitev komisije je v roku 8 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se vloži pri županu.
17. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri banki, s katero Občina Slovenska Bistrica oziroma pristojni javni zavod sklene ustrezno pogodbo.
18. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilniku, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne neplačani del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih obresti,
– določbo glede zavarovanja kredita,
– mehanizme nadzora in pravico Občine Slovenka Bistrica oziroma pristojnega javnega zavoda ali banke, ki je prispevala sredstva za razvoj, do nadzora namenske porabe in izvajanja določb pogodbe posojilodajalca.
19. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno pogodbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in višina je določena v posojilni pogodbi.
20. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverjata Občinska uprava občine Slovenska Bistrica oziroma pristojni javni zavod in banka, ki prispeva sredstva za razvoj. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se uporabi določba tretje alinee 18. člena tega pravilnika.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/5-6/2003
Slovenska Bistrica, dne 26. maja 2003.
Župan
občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost