Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2964. Odlok o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško, stran 7087.

Na podlagi 26. in 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99 in 70/00), 8., 14., 21. in 27. člena odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 84/99) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje
v Občini Laško
1. člen
(opredelitev)
Ta odlok določa pogoje za priključevanje in višino plačila takse za priključitev na novo in rekonstruirano javno kanalizacijsko omrežje v Občini Laško, ki jo je dolžan plačati lastnik objekta (v nadaljevanju: zavezanec).
Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je obvezno na vseh območjih v Občini Laško, kjer so ali bodo zgrajeni javni sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Odpadne vode, ki nastajajo v kmetijstvu in se tudi uporabljajo v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih, niso predmet tega odloka. Zavezancem, ki ustvarjajo odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih, se kot osnova za plačilo priključne takse upošteva število članov gospodinjstva in poraba vode, ki znaša v pavšalu 4m3 na osebo na mesec.
2. člen
(opredelitev prispevka)
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijsko omrežje, mora bodoči zavezanec plačati takso za priključitev, za kar Občina Laško zavezancu izda ustrezno odločbo o priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje.
Takse za priključitev so strogo namenski finančni viri občine za graditev in rekonstrukcijo javne kanalizacije in se zbirajo na transakcijskem računu občine.
Višina priključnine je odvisna od:
Q – porabljene količine vode v objektu v letu 2001 in 2002 obračunane v m3
P- 1,65 EUR/m3
Formula:
Priključnina=Q x P (v EUR)
Dobljeni znesek je izražen v EUR, za dokončno višino v SIT pa se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na dan izstavitve plačilnega naloga.
3. člen
(plačilo in potrdilo o prispevku)
Priključnina se praviloma zaračunava na podlagi izdane odločbe občinske uprave zavezancem v 36. mesečnih enakih obrokih v EUR. Obroki so fiksni. Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
V primeru, da je objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijsko omrežje, prazen, se kot osnova za plačilo priključne takse uporabi pavšal za štiričlansko družino, in sicer 16m3 porabljene vode na mesec.
V primeru, da objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje, se kot osnova za plačilo priključne takse upošteva število članov gospodinjstva in poraba vode, ki znaša v pavšalu 4m3 na osebo na mesec.
Če zavezanec poravna znesek priključne takse v enkratnem znesku v 60. dneh po pravnomočnosti izdane odločbe, se višina takse zniža za 5%.
Brez potrdila o plačilu prispevka ni mogoče izvesti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.
Kršitev drugega in tega člena odloka pomeni kršitev 11., 12., 13., 14., 15., 17., 22., 23. in 24. člena odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 84/99), za kar se z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT kaznuje za prekršek gospodarska družba, druga pravna oseba ali posameznik, z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT pa odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
4. člen
Izvajalec gospodarske javne službe je po plačilu takse za priključitev dolžan omrežje kanalskega sistema pripeljati 1m v stavbno zemljišče lastnika oziroma funkcionalnega zemljišča, kjer stoji objekt, ki se priključuje. Priključitev se izvede v skladu z odlokom, veljavnimi predpisi, merili, kriteriji, normativi in standardi.
Stroški izvedbe priključka od objekta do jaška v taksi niso zajeti in jih plača zavezanec, ki se priključuje, v skladu z navodili izvajalca gospodarske javne službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-2/03
Laško, dne 9. junija 2003.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost