Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2900. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, stran 6799.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00), pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95, 31/97, 45/98 – odl. US, 9/99 – odl. US) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in merila za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem ter postopek, po katerem Občina Dol pri Ljubljani oddaja neprofitna stanovanja v najem.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani, katerih mesečni dohodki na družinskega člana se v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 26. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presegajo naslednjega merila:
--------------------------------------------------------------------
Število članov    Skupni dohodek družine, preračunan na
gospodinjstva     družinskega člana, ne sme presegati spodaj
           navedenega odstotka nad povprečno neto plačo v
           državi (v letu dni pred razpisom)
1           80%
2           50%
3           20%
4           5%
5 in veččlansko    največ do povprečne plače v državi
           (oziroma 0%)
--------------------------------------------------------------------
3. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj in državljani, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjske hiše.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili ter tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po uveljavitvi stanovanjskega zakona, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov.
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
4. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora občina objaviti razpis v občinskem glasilu.
5. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem,
– rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa,
– višino neprofitne najemnine.
6. člen
Po preteku razpisnega roka tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Komisija določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, uporablja komisija za ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Občinski svet lahko odloči, da pri oblikovanju prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem veljajo dodatna merila, ki niso zajeta v merilih za oceno stanovanjskih razmer, morajo pa biti navedena na obrazcu za oceno stanovanjskih razmer in javno objavljena z razpisom.
9. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, ima prednost pri razvrstitvi udeleženec razpisa, pri katerem predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
10. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz 2. in 6. člena ter priloge tega pravilnika oblikuje predlog prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
11. člen
Zoper sklep o zavrženju ali uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki ga izda občinska uprava, je možna pritožba, ki se vloži v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka sklepa. O pritožbi odloči župan.
Po dokončnosti sklepov se prednostna lista objavi na enak način kot razpis.
IV. DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
12. člen
Občinska uprava izda sklep o oddaji neprofitnega stanovanja v najem.
Pred izdajo sklepa o oddaji neprofitnega stanovanja v najem strokovna služba preveri, če udeleženec razpisa, ki je uvrščen na prednostno listo, izpolnjuje pogoje za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, izda občinska uprava sklep o črtanju s prednostne liste.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz 16. člena tega pravilnika.
V. NORMATIVI ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ
13. člen
Pri oddajanju neprofitnih stanovanj v najem se uporablja naslednje površinske normative:
--------------------------------------------------------------
Število družinskih članov       Površina stanovanja v m2
1                            do 44
2                            do 63
3                            do 76
4                            do 85
5                            do 102
6                            do 110
--------------------------------------------------------------
Občina lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če ni mogoče zagotoviti stanovanj v izmerah iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Udeleženec razpisa, ki je pridobil pravico do najema neprofitnega stanovanja, je pred sklenitvijo najemne pogodbe dolžan plačati varščino za zavarovanje pogodbenih obveznosti iz naslova najemnega razmerja. Varščina znaša šest mesečnih najemnin v mesecu sklenitve najemnega razmerja, za stanovanje, ki je predmet oddaje v najem.
Po prenehanju najemnega razmerja se varščina, revalorizirana skladno s predpisi za ohranjanje realne vrednosti, vrne upravičencu, pod pogojem, da preda stanovanje v stanju kot ga je prejel ob sklenitvi najemne pogodbe, upoštevajoč spremembe, ki so posledica normalne rabe, sicer se iz varščine krijejo stroški ureditve stanovanja ali poravnava morebitnih neplačanih obveznosti za najeto stanovanje.
VI. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ
15. člen
Upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese kot tudi možnosti in interese občine, lahko župan odloči o zamenjavi neprofitnih stanovanj.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja, razen kadar občina začasno nima evidentiranih potreb po neprofitnih stanovanjih.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko občina neprofitno stanovanje začasno odda v najem zaradi pridobivanja profita, za službene potrebe ali za oddajo socialnim upravičencem v občini, če občina zagotovi plačilo razlike v najemnini v skladu z odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01).
17. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po tem pravilniku šteje stanovanje, ovrednoteno z največ 110 točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma z družino v prostorih ali stanovanju, ki niso točkovana skladno s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi točkovanje po pravilniku iz prejšnjega odstavka pooblaščeni upravnik stanovanja ali občina sama.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 36001-1/2003
Dol pri Ljubljani, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.
           PRILOGA PRAVILNIKA O ODDAJANJU
         NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI
             OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

1. Stanovanjski status                      Točke
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja           160
1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,
   ki je brez stanovanja                     30
1.3. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega
   stanovanja                          140
1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,
   ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja      30
1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu           130
1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali
   sorodnikih                          120
2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju                30
3. Utesnjenost v stanovanju
3.1. do 4 m2 na družinskega člana                  20
3.2. od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana              15
3.3. od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana              10
4. Arhitektonske ovire
4.1. gibalno ovirana oseba                      50
5. Mlada družina, mladi
5.1. starost družine do 35 let                    60
5.2. starost udeležencev razpisa do 30 let              30
6. Družina z večjim številom otrok
6.1. najmanj trije mladoletni otroci                 60
6.2. za vsakega nadaljnjega otroka                  60
7. Invalidnost
7.1. invalidnost                           60
8. Družina z manjšim številom zaposlenih
8.1. zaposlenost v družini                      40
9. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca
9.1. doktorat ali magisterij                     35
9.2. visoka izobrazba                        30
9.3. višja izobrazba                         25
9.4. srednja izobrazba                        20
10. Dodatna merila
10.1. Dolžina stalnega bivanja v občini
   za dopolnjenih 10 let                     10
   za vsako nadaljnje leto bivanja nad 10 let
10.2. Mlada družina z enim mladoletnim otrokom            10
10.3. Mlada družina z dvema mladoletnika otrokoma          20
10.4. Družina, ki presega starostno mejo mlade družine
   35 let z najmanj enim otrokom, starim do 15 let        25
10.5. Udeleženec razpisa brez otrok v starosti
   od 30 do 40 let                        20
10.6. Udeležba na prejšnjih javnih razpisih za oddajo
   neprofitnih stanovanj v najem – za vsak razpis         10

POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OCENO STANOVANJSKIH
RAZMER

 1. STANOVANJSKI STATUS
 1.1 Udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
 Točkuje se udeleženec razpisa:
 – ki prebiva v prostorih za začasno prebivanje (začasno prebivališče na
gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in podobno), opredeljenih v 1. točki
3. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91);
 – ki z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev posameznikov,
opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona;
 – ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, vendar brez
statusa podnajemnika ali uporabnika stanovanja.
 1.2. Udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je brez stanovanja
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92 in 5/94) je polna delovna doba za moškega 40 let, za žensko 35 let,
zato se dodatno:
 – točkuje udeleženec razpisa, ki ima najmanj 13 let delovne dobe;
 – točkuje udeleženka razpisa, ki ima najmanj 11 let delovne dobe.
 1.3. Udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima
dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine za profitno stanovanje.
 1.4. Udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je podnajemnik ali
najemnik profitnega stanovanja
Točkuje se udeleženec oziroma udeleženka razpisa, ki ima najmanj 13 oziroma
11 let delovne dobe in ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali najemno
pogodbo za profitno stanovanje ali ima dokazilo o plačevanju podnajemnine ali
najemnine za profitno stanovanje.
 1.5. Udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora,
zgrajenega za nastanitev posameznika.
 1.6. Udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih
Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših
ali sorodnikih (potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti).

 2. KVALITETA BIVANJA
Določilo velja v primerih, če gre za stanovanje, ki ne dosega minimalnega
standarda, kar pojasnjuje 17. člen pravilnika.

 3. UTESNJENOST V STANOVANJU
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne
oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Točkuje
se stanovanje udeleženca, katerega stanovanjski status je zajet v točki 1. in
sicer od točke 1.3. do 1.6.

 4. ARHITEKTONSKE OVIRE
Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski
član gibalno oviran. Točkuje se udeleženec razpisa, oziroma njegov ožji
družinski član, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.

 5. MLADA DRUŽINA, MLADI
 5.1. Določilo velja v primerih družin z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden
od staršev ni star več kot 35 let. Za starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v
letu razpisa.
 5.2. Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma njegov
zakonski ali izvenzakonski partner star manj kot 30 let.

 6. DRUŽINA Z VEČJIM ŠTEVILOM OTROK
 6.1. Najmanj trije mladoletni otroci
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima najmanj tri mladoletne otroke.
 6.2. Za vsakega nadaljnjega otroka.
Dodatno se točkuje udeleženec razpisa, ki ima štiri oziroma več otrok.
Upošteva se tudi zdravniško izkazana nosečnost.

 7. INVALIDNOST
Določilo temelji na zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (Uradni list SRS, št. 4/83) velja v primerih, če gre za invalidnost, zaradi
katere je udeleženec razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za
samostojno življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne
komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma
pristojne komisije za razvrščanje.
Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po
pristojni komisiji za razvrščanje.
Pristojne komisije za razvrščanje so pri centrih za socialno delo oziroma
specializiranih ustanovah ter zavodih za usposabljanje.

 8. DRUŽINA Z MANJŠIM ŠTEVILOM ZAPOSLENIH
Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj tri člane in je
zaposlen samo en družinski član.

 9. IZOBRAZBA
Točkuje se strokovna izobrazba udeleženca razpisa in strokovna izobrazba
njegovega zakonca, točke se seštevajo.

 10. DODATNA MERILA
 10.1. točkuje se stalnost bivanja v občini
 10.2. točkuje se mlada družina, ki ima enega mladoletnega otroka
 10.3. točkuje se mlada družina, ki ima dva mladoletna otroka
 10.4. točkuje se družina, ki presega starostno mejo mlade družine in ima
najmanj enega otroka, starega do 15 let
 10.5. točkuje se udeleženec razpisa brez otrok v starosti od 30 do 40 let
 10.6. točkuje se udeleženec razpisa, ki je že sodeloval na prejšnjih razpisih za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem s popolno vlogo in mu stanovanje ni
bilo dodeljeno.

AAA Zlata odličnost