Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2863. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec, stran 6767.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO–1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet Rakovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Rakovec, ki ga je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod št. 5373-3, november 2002, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega naslednje nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice in ureditev vozišča na zemljiščih, parc. št. 1, parc. št. 2/2, parc. št. 4, parc. št. 303 in parc. št. 311, vse k.o. Rakovec.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod, vodovod in telefonski kabel.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini 90 m je predvidena na zemljiščih k.o. Rakovec: parc. št. 23, dvorišče, stanovanjska stavba, lastnik Cvetkovič Jožefa, Rakovec 9A, Kapele, parc. št. 23, pašnik, lastnik Radanovič Ivan, Rakovec 5, Kapele, parc. št. 293 in parc. št. 311, obe pot, lastnik Javno dobro, Brežice.
Priključni vodovod bo potekal v dolžini ca. 180 m po zemljiščih k.o. Rakovec: parc. št. 293 in parc. št. 311, obe pot, lastnik Javno dobro, Brežice.
Priključni telefonski kabel v dolžini 90 m je predviden po zemljiščih k.o. Rakovec: parc. št. 23, dvorišče in stanovanjska stavba, lastnik Cvetkovič Jožefa, Rakovec 9A, Kapele, parc. št. 23, pašnik, lastnik Radanovič Ivan, Rakovec 5, Kapele, parc. št. 293 in parc. št. 311, obe pot, lastnik Javno dobro, Brežice.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz pregledne situacije v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je dolgoročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02), srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02) in prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87, 25/88 in Uradni list RS, št. 29/96, 50/98, 4/02).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za izgradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-13
Ljubljana, dne 5. junija 2003
EVA 2003-1520-0005
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost