Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2915. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior, stran 6820.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) ter 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) v zvezi z 39. in 43. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Lenart na 6. seji dne 3. junija 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu
za podjetja Klemos, Livarna in Unior
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 6/88. Spremeni in dopolni se na podlagi elaborata, ki ga je izdelal ZUM d.o.o. Maribor v oktobru 2002.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obsegajo:
A) Tekstualni del
B) Grafični del:
1. Situacija prometnih površin s prometnim režimom M 1: 500,
2. Kopija uradnega katastrskega načrta M 1: 1000.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na faznost ureditve novih prometnih površin in vzdrževanje obstoječih prometnic do izgradnje novih.
4. člen
Na koncu 7. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Do izvedbe ceste »A« kot tudi po njeni izgradnji in po predaji ceste ali njenega dela v promet se uporabljajo in redno vzdržujejo obstoječe občinske javne ceste v okviru obstoječih parcelnih mej.
Vzdrževana dela je potrebno opravljati v skladu s predpisi ter z deli končati v najkrajšem možnem času. Dela je potrebno organizirati tako, da v najmanjšem možnem obsegu ovirajo promet in v skladu z obveznostmi do sosedov ob cesti, še zlasti zagotoviti nemoteno opravljanje njihovih dejavnosti.«
5. člen
Na koncu 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Namembnost obstoječih občinskih javnih cest ostaja nespremenjena najmanj do izgradnje novih občinskih javnih cest. V skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznosti do sosedov ob cesti, ki določijo subjekte, obseg in način priprave, izvajanja in nadzora vzdrževanja javnih cest, je na občinskih javnih cestah možno izvajati vzdrževalna dela v okviru obstoječih parcelnih meja.«
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-5/2002
Lenart, dne 3. junija 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost