Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2901. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem, stran 6802.

Na podlagi določil stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 19/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji in merila ter postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da ima prosilec stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani in naslovu tudi dejansko prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca oziroma oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma skupaj živita najmanj 1 leto pred objavo razpisa),
– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca ter osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati.
III. POSEBNI POGOJI
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine v zadnjih treh mesecih pred razpisom ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29%,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34%,
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42%,
– za odrasle osebe 52%.
Odstotki se računajo od povprečne bruto plače v državi.
5. člen
V dohodek iz prejšnjega člena se štejejo vsi dohodki in prejemki prosilca in njegovih ožjih družinskih članov za katere se rešuje stanovanjski problem, ki so vir dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, upoštevaje določbe zakona o socialnem varstvu.
IV. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
6. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev socialnih stanovanj v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev, uporabljajo merila določena s tem pravilnikom.
7. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:
a) prosilec je brez stanovanja             160
b) prosilec je podnajemnik               150
c) prosilec stanuje v samskem domu           140
d) prosilec stanuje z družino pri starših ali
  sorodnikih                     130
Opomba:
a) udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se, če udeleženec razpisa:
– prebiva v prostorih za začasno bivanje (začasno prebivališče v materinskem domu, zavetišču, na gradbiščih, prostorih v začasnih zgradbah in podobno), opredeljenih v 1. točki 3. člena stanovanjskega zakona,
– z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona,
– sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, vendar brez statusa najemnika, podnajemnika ali uporabnika stanovanja,
b) udeleženec razpisa, ki je podnajemnik
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno stanovanje.
c) udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa sklenjeno pogodbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
d) udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih
Točkuje se, če udeleženec razpisa razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem prebivališču ali gospodinjski skupnosti).
2. Kvaliteta bivanja
a) bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali
  baraki                           120
b) bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju         40
c) bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju           20
Opomba:
a) bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki
Točkuje se, če udeleženec razpisa biva v stanovanju, ki ne dosega minimalnih standardov opremljenosti, ovrednoteno z največ 110 točkami, ali biva v objektu, predvidenem za rušenje ali potrebnim celovite rekonstrukcije.
3. Stanovanjska površina
– do 4 m2 na družinskega člana          120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana       80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana      60
Opomba:
Pri točkovanju se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja.
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
a) stanovanje brez kuhinje                   40
b) stanovanje brez sanitarnih prostorov             40
c) stanovanje s souporabo kuhinje                20
d) stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s
  sanitarnimi prostori izven stanovanja            20
Opomba:
Pod a) in b) se točkuje udeleženec razpisa, ki je brez kuhinje oziroma brez WC in kopalnice v stanovanju oziroma ima WC izven stanovanja.
Pod c) in d) se točkuje le v primeru, ko uporabniki stanovanja niso družinski člani.
5. Funkcionalnost stanovanja
a) stanovanje z arhitektonskimi ovirami, (če gre za
  invalida, ki je gibalno oviran)               50
b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča          10
Opomba:
a) stanovanje z grajenimi ovirami
Točkuje se, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.
b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča
Točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne prostore.
6. Število ožjih družinskih članov
a) za vsakega mladoletnega otroka                30
b) družina z družinskim članom iz 6. člena
  stanovanjskega zakona, starim nad 65 let           30
Opomba:
a) za vsakega mladoletnega otroka
Točkuje se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika.
b) točkuje se, če udeleženca razpisa veže dolžnost preživljanja ožjega družinskega člana, starega nad 65 let.
7. Socialne razmere
a) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi
  neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
  družini, zavodu)                          60
b) status roditelja, ki sam preživlja otroka
  (samohranilec)                           40
c) ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
  stanovanjskih razmer                        40
Opomba:
a) in c) ločeno življenje
Točkuje se le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere.
b) status roditelja, ki sam preživlja otroka
Točkuje se v primeru, da roditelj sam preživlja otroka, kar dokazuje z rojstnim listom oziroma s potrdilom, da je preživnina neizterljiva – potrdilo o vložitvi predloga za izvršbo ali o vložitvi predloga za izterjavo preživnine iz tujine.
8. Zdravstvene razmere
a) trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s
  slabimi stanovanjskimi razmerami                  80
b) trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi
  razmerami                             60
Opomba:
Določili veljata v primerih, če gre za obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, oziroma obolenja, na katera slabe stanovanjske razmere neugodno vplivajo.
Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugotovljeno trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami, se seštevajo.
Trajno obolenje se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. Invalidnost
a) družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali
  težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po
  pristojni komisiji                         60
b) invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
  družinski član nesposoben za samostojno življenje in delo in
  je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije       50
Opomba:
Invalidnost se točkuje, če ni zagotovljeno institucionalno varstvo:
a) družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ki se dokazuje z izvidom in mnenjem specialistične pediatrične službe oziroma odločbe po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; za vsakega otroka posebej, točke se seštevajo;
b) nesposobnost za samostojno življenje in delo se dokazuje z odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje; tudi v primeru, ko ima odrasli družinski član podaljšano roditeljsko pravico (odločba sodišča).
10. Mlada družina
Družina v kateri nobeden od staršev ni starejši
od 35 let                  60
Opomba:
Kot starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa. Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike (tudi družina le z enim roditeljem).
11. Žrtev vojnega nasilja
Oseba s statusom žrtve vojnega nasilja       30
8. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas bivanja v občini:
– dolžina stalnega bivanja v Občini Dol pri Ljubljani
a) nad 10 let + 10%
b) nad 15 let + 15%
c) nad 20 let + 20%
Odstotek se računa od skupnega števila točk, ki jih zbere posamezni prosilec na podlagi 7. člena tega pravilnika.
9. člen
Ob enakem številu točk, ima prednost prosilec z daljšo čakalno dobo na socialno stanovanje.
V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
10. člen
Občina oddaja socialna stanovanja v najem na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v občinskem glasilu.
11. člen
Razpis, ki ga oblikuje občinska uprava mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi;
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivosti teh stanovanj;
– razpisni rok.
12. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu RS;
– potrdilo o številu družinskih članov oziroma članov gospodinjstva z navedbo datuma stalnega prebivanja na območju občine;
– potrdilo o denarnih prejemkih vseh članov gospodinjstva ter potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo;
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.
13. člen
Občinska uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Občinska uprava določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in vloge poslane po preteku razpisnega roka, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.
14. člen
Tajnik občine imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem.
V komisijo se imenuje za člane:
– delavca uprave, ki je obenem poročevalec komisije;
– strokovnega delavca Centra za socialno delo;
– delavca patronažne službe.
15. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni zapisnik o točkovanju na podlagi določil tega pravilnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
16. člen
Kadar se na prednostno listo za oddajo socialnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi udeleženci z daljšo dobo bivanja v občini.
17. člen
Občinska uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka oblikuje predlog prednostne liste upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem.
Zoper sklep o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki ga izda občinska uprava, je možna pritožba, ki se vloži v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka sklepa.
O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna.
Po pravnomočnosti sklepov o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo, občinska uprava objavi listo na enak način kot razpis.
18. člen
Vloge prosilcev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev se s sklepom zavrnejo. Nepopolne vloge in vloge, vložene po preteku razpisnega roka se zavržejo s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba po določilih prejšnjega člena.
VI. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
19. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda tajnik občine.
Občinska uprava pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem. V primeru, da prosilec več ne izpolnjuje pogojev za dodelitev socialnega stanovanja v najem, izda občinska uprava sklep o črtanju prosilca s prednostne liste.
VII. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
20. člen
Pri dodelitvi socialnih stanovanj se upoštevajo naslednji površinski standardi:
----------------------------------------------------------
Število družinskih članov     Površina stanovanja v m2
1                          do 24
2                          do 30
3                          do 55
4                          do 65
5                          do 70
----------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 8 m2.
21. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere kot na primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno nego in podobno.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinska uprava, upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo.
22. člen
Če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgrajeno pred letom 1950, je možen tudi odstop navzgor od površinskih normativov, in sicer največ za 10 m2.
23. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je oteženo oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidnim vozičkom.
24. člen
Od površinskih normativov se lahko pri dodeljevanju socialnih stanovanj odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in če se upravičenec, ki mu je tako stanovanje ponujeno, s tem strinja in poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
25. člen
V primeru, da prosilec, ki je uvrščen na dokončno prednostno listo ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni ponujeno socialno stanovanje v najem, občinska uprava izda sklep, na podlagi katerega se prosilca črta s prednostne liste ali izjemne dodelitve stanovanja.
Zoper odločbo je možna pritožba, ki se rešuje po določilih 17. člena tega pravilnika.
26. člen
Na podlagi sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem, se sklene najemna pogodba o oddaji stanovanja, s katero se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti najemodajalca oziroma lastnika in najemnika.
VIII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ
V NAJEM
27. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema se lahko prizadetim, ki izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku, odda socialno stanovanje v najem praviloma za določen čas, mimo prednostne liste, na podlagi odločitve občinskega sveta.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– elementarne in druge nesreče, ki imajo za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja, pogodba se sklene za določen čas, do odprave posledic nesreče;
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu;
– hujša socialno-zdravstvena stiska.
Upravičenost do izjemne dodelitve socialnega stanovanja v najem dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih služb.
V primeru hujše socialno-zdravstvene stiske se sestane komisija iz 14. člena tega pravilnika, ki prouči vlogo.
IX. ZAMENJAVA STANOVANJ
28. člen
Upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese kot tudi možnosti in interese občine, lahko župan odloči o zamenjavi socialnih stanovanj.
X. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 36001-2/2003
Dol pri Ljubljani, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost