Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2858. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za maloobmejni promet Božakovo, stran 6757.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO–1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za maloobmejni promet Božakovo
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za maloobmejni promet Božakovo (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Božakovo, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., pod št. 722/02–M–JK, januar 2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega naslednje nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice in ureditev vozišča na zemljiščih, parc. št. 2540, 2542/1, 3936, 2604/2, 2604/3, 2604/4, vse k.o. Božakovo.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod, vodovod in telefonski kabel.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini ca. 1100 m je predvidena po zemljiščih v k.o. Božakovo: parc. št. 3936, cesta.
Priključni telefonski kabel v dolžini ca. 1000 m je predviden po zemljišču v k.o. Božakovo: parc. št. 3936, cesta in priključek na zemljišču parc. št. 2799.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz pregledne situacije v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda urejajo dolgoročni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski dolenjski list, št. 5/87), spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 63/93 in 50/98), srednjeročni družbeni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski dolenjski list, št. 5/87), Spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 63/93 in 50/98) in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M – 1, M – 2, M – 3, M – 4 (Uradni list RS, št. 63/98).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-15
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
EVA 2003-1520-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost