Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, stran 6817.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 108/02), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/96, 36/00), uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 6. seji dne 21. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1. člen
Spremeni se 5. člen, ki se glasi:
“Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji:
– M/80.421  – dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422  – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– K/70.20  – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– DE/22.14  – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– O/92.31  – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.32  – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511  – dejavnost knjižnic
– DE/22.11  – izdajanje knjig.”
2. člen
Spremeni se 10. člen, in sicer se doda nova alinea:
“– svet zavoda določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun.”
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 13. člena, ki se glasi:
“Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred potekom mandata.”
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člena in se glasi:
“Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.”
5. člen
Spremeni se 21. člen, in sicer se doda nova alinea:
“– ustanovitelj daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-292/02-47/02
Kranj, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost