Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2937. Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti, stran 6990.

Na podlagi tretjega odstavka 145. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca v organih državne uprave,
pravosodnih organih in upravah
lokalnih skupnosti
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta uredba določa:
1. postopek ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca, če ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in učinkovito delovanje organa v skladu s programom dela organa ter
2. postopek ugotavljanja nesposobnosti uradnika za položaj, če organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in učinkovito delovanje organa oziroma organizacijske enote v skladu s programom dela organa ali če na delovnem področju organa oziroma organizacijske enote, ki jo vodi prihaja do ponavljajočih napak pri poslovanju oziroma če pride do težje napake pri poslovanju.
(2) Šteje se, da javni uslužbenec oziroma organ ali organizacijska enota ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, če ne opravlja dela v določenih ali dogovorjenih rokih oziroma naloženega dela ne opravlja strokovno in kvalitetno.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. organ je organ državne uprave, pravosodni organ in uprava lokalne skupnosti;
2. organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota;
3. pravosodni organ je sodišče, državno tožilstvo, državno pravobranilstvo in samostojni organ za odločanje o prekrških;
4. uprava lokalne skupnosti je občinska uprava ali pokrajinska uprava;
5. javni uslužbenec je uradnik in strokovno-tehnični javni uslužbenec;
6. delovno mesto je uradniško delovno mesto in strokovno-tehnično delovno mesto;
7. položaj je uradniško delovno mesto z vodstvenimi pooblastili in odgovornostmi.
3. člen
(uporaba zakona, ki ureja pravdni postopek)
V postopku ugotavljanja dejstev, ki dokazujejo nesposobnost javnega uslužbenca za delovno mesto, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.
UVEDBA IN VODENJE POSTOPKA
4. člen
(sklep o uvedbi postopka)
(1) Postopek ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca oziroma ugotavljanja nesposobnosti uradnika za položaj (v nadaljevanju: postopek ugotavljanja nesposobnosti) se uvede s pisnim sklepom, ki ga izda predstojnik, na lastno pobudo oziroma na predlog osebe, ki je javnemu uslužbencu nadrejena, inšpektorja ali reprezentativnega sindikata v organu, če rezultati dela, ki jih javni uslužbenec izkazuje v obdobju najmanj šestih mesecev pred uvedbo postopka, nakazujejo na obstoj dejstev iz 1. člena te uredbe.
(2) Pisni sklep o uvedbi postopka o ugotavljanju nesposobnosti mora biti obrazložen z razlogi, ki utemeljujejo uvedbo postopka.
(3) Predstojnik mora uvesti postopek zoper javnega uslužbenca, ki je dvakrat zapored ocenjen z oceno: delo opravlja nezadovoljivo.
(4) Postopek ugotavljanja nesposobnosti predstojnika, ki je uradnik (v nadaljevanju: predstojnik), se uvede s pisnim sklepom, ki ga izda oseba, ki ji je predstojnik odgovoren.
(5) Vsa določila te uredbe se uporabljajo tudi v postopku ugotavljanja nesposobnosti predstojnika.
5. člen
(omejitve ugotavljanja nesposobnosti)
(1) Postopka ugotavljanja nesposobnosti ni mogoče uvesti v času:
1. starševskega dopusta,
2. bolniške odsotnosti,
3. obveznega usposabljanja in izpopolnjevanja za opravljanje dela v primeru premestitve iz poslovnega razloga ali šest mesecev po premestitvi na drugo delovno mesto zaradi delovnih potreb,
4. poskusnega dela in
5. pripravništva.
(2) V primeru, da je bil postopek ugotavljanja nesposobnosti že uveden, pa nastopijo okoliščine iz prve oziroma druge točke prejšnjega odstavka, se postopek prekine za čas obstoja teh okoliščin in se nadaljuje po vrnitvi javnega uslužbenca na delo.
6. člen
(vročitev sklepa o uvedbi postopka ugotavljanja
nesposobnosti)
(1) Sklep o uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti se vroči javnemu uslužbencu.
(2) Zoper sklep o uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti je dovoljena posebna pritožba, ki pa ne zadrži vodenja postopka.
7. člen
(vloga sindikata)
(1) O uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti se obvesti reprezentativni sindikat v organu.
(2) O uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti se lahko obvesti tudi sindikat, katerega član je javni uslužbenec, če javni uslužbenec pove, katerega sindikata ob uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti je član, in če pisno zahteva, da se sindikat obvesti o uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti.
(3) Sindikata iz prejšnjih dveh odstavkov lahko komisiji, pristojni za ugotavljanje nesposobnosti javnega uslužbenca, posredujeta pisno mnenje ali podata ustno mnenje na ustni obravnavi, če javni uslužbenec to želi. Komisija, pristojna za ugotavljanje nesposobnosti javnega uslužbenca, ga je dolžna obravnavati in se opredeliti do njunih navedb.
8. člen
(komisija za ugotavljanje nesposobnosti)
(1) Komisijo, pristojno za ugotavljanje nesposobnosti javnega uslužbenca (v nadaljevanju: komisija), imenuje predstojnik s posebnim sklepom.
(2) Komisijo, pristojno za ugotavljanje nesposobnosti predstojnika, imenuje oseba, ki ji je predstojnik odgovoren s posebnim sklepom.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana iz vrst uradnikov, ki imajo najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe kot se zahteva za delovno mesto, ki ga zaseda javni uslužbenec, katerega nesposobnost se ugotavlja, in najmanj pet let službene dobe na enakih ali podobnih delovnih mestih kot javni uslužbenec, katerega nesposobnost se ugotavlja. Najmanj eden izmed članov komisije mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
(4) Organ, pristojen za kadrovske zadeve, vodi seznam javnih uslužbencev iz drugih organov državne uprave, ki so lahko imenovani v komisijo. V seznam so s sklepom Vlade Republike Slovenije uvrščeni javni uslužbenci z njihovim pisnim soglasjem na podlagi predloga predstojnikov organov državne uprave. Seznam iz tega odstavka je za predstojnike organov državne uprave pri imenovanju javnih uslužbencev iz drugih organov državne uprave v komisijo zavezujoč.
9. člen
(posredovanje podatkov in vpogled v dokumentacijo)
(1) Predstojnik je dolžan zbrati in posredovati komisiji vse podatke, ki kažejo na obstoj dejstev, ki dokazujejo nesposobnost javnega uslužbenca za delovno mesto oziroma za položaj, ter predložiti dokumentacijo, ki ta dejstva dokazuje.
(2) Predstojnik mora javnemu uslužbencu, njegovemu pooblaščencu in komisiji zagotoviti vse podatke in vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je uvedel postopek ugotavljanja nesposobnosti.
10. člen
(delovanje komisije)
(1) Komisija je pri svojem delu samostojna.
(2) Predsednik in člana komisije so odgovorni za celovitost, pravilnost in strokovnost pri izvajanju postopka ugotavljanja in odločanja o nesposobnosti javnega uslužbenca.
(3) Komisija mora popolnoma in po resnici ugotoviti vsa dejstva, od katerih je odvisna odločitev o nesposobnosti javnega uslužbenca.
(4) Komisija zaključi svoje delo najkasneje v roku 90 dni od dneva imenovanja.
11. člen
(ustna obravnava)
(1) Za razjasnitev dejanskega stanja komisija opravi ustno obravnavo.
(2) Ustna obravnava ni javna, razen če javni uslužbenec, zoper katerega teče postopek, izrecno zahteva, da mora biti javna. Ustna obravnava ne glede na zahtevo javnega uslužbenca ne more biti javna, če so podani razlogi za izključitev javnosti po zakonu.
(3) Na ustno obravnavo se vabi javnega uslužbenca, zoper katerega teče postopek. Na zahtevo javnega uslužbenca se na ustno obravnavo vabi tudi predstavnika reprezentativnega sindikata v organu. Pod pogojem iz drugega odstavka 7. člena te uredbe se na ustno obravnavo vabi tudi predstavnika sindikata, katerega član je javni uslužbenec.
(4) Javni uslužbenec se na ustni obravnavi lahko zagovarja sam, po odvetniku, drugem pooblaščencu ali predstavniku reprezentativnega sindikata v organu oziroma predstavniku sindikata, katerega član je javni uslužbenec, pod pogojem iz drugega odstavka 7. člena te uredbe, lahko pa komisiji predloži tudi pisni zagovor do dneva, ko je razpisana ustna obravnava in se obravnave ne udeleži.
12. člen
(razpis ustne obravnave)
(1) Ustno obravnavo razpiše predsednik komisije. Med vročitvijo pisnega vabila na ustno obravnavo in razpisano ustno obravnavo mora preteči najmanj 15 dni.
(2) V pisnem vabilu na ustno obravnavo mora biti navedeno, da se povabljeni javni uslužbenec lahko zagovarja sam ali po osebah iz četrtega odstavka 11. člena te uredbe ter da lahko poda pisni zagovor iz četrtega odstavka 11. člena te uredbe najkasneje do dneva, ko je razpisana ustna obravnava. Javnega uslužbenca je treba prav tako opozoriti na posledice, ki nastanejo, če se ustne obravnave ne bi udeležil ali če ne bi sporočil, da zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega opravičenega vzroka ne more priti ali ne bi podal pisnega zagovora do dneva, ko je razpisana ustna obravnava.
13. člen
(poročilo komisije in odločitev predstojnika)
Postopek ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca komisija zaključi s pisnim poročilom, ki ga posreduje predstojniku, ki lahko sprejme naslednje odločitve:
1. s sklepom ustavi postopek ugotavljanja nesposobnosti:
– če ugotovi, da ne obstajajo zakonski pogoji za opredelitev nesposobnosti javnega uslužbenca za delovno mesto oziroma položaj,
– če nastopijo razlogi za prenehanje delovnega razmerja v skladu s prvo, tretjo ali peto točko prvega odstavka 153. člena zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: sklep o ustavitvi postopka);
2. s pisno oceno ugotovi, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje delovno mesto oziroma položaj (v nadaljevanju: pisna ocena o ugotovljeni nesposobnosti).
14. člen
(pisna ocena o ugotovljeni nesposobnosti)
(1) Pisna ocena o ugotovljeni nesposobnosti mora biti jasna, določna in nedvoumna.
(2) Pisna ocena o ugotovljeni nesposobnosti se izda kot sklep in mora vsebovati izrek, obrazložitev ter pravni pouk.
15. člen
(vročitev odločitve o nesposobnosti)
(1) Pisna ocena se vroči javnemu uslužbencu.
(2) Pisno oceno se pošlje reprezentativnemu sindikatu v organu. Pod pogojem iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pošlje predstojnik odločitev tudi sindikatu, katerega član je javni uslužbenec.
16. člen
(pritožba)
Javni uslužbenec se na odločitev predstojnika lahko pritoži v roku 8 dni od vročitve na komisijo iz 1. oziroma 3. točke drugega odstavka 35. člena zakona o javnih uslužbencih.
17. člen
(premestitev)
(1) Predstojnik mora v petih dneh po dokončnosti pisne ocene o ugotovljeni nesposobnosti javnega uslužbenca posredovati podatke o javnem uslužbencu organu, pristojnemu za kadrovske zadeve, za vpis v evidenco internega trga dela, razen če oceni, da je javni uslužbenec sposoben za opravljanje dela na drugem prostem delovnem mestu znotraj istega organa.
(2) V primeru premestitve na drugo delovno mesto v istem ali drugem organu, ki se ne more opravljati v nazivu, ki ga ima uradnik, se uradnika pred premestitvijo razreši naziva in imenuje v nižji naziv.
(3) Če v treh mesecih po vključitvi podatkov v evidenco internega trga dela ne pride do premestitve ali če odkloni ponujeno premestitev, se šteje, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Dokler Vlada Republike Slovenije ne sprejme sklepa iz četrtega odstavka 8. člena te uredbe lahko predstojnik organa državne uprave imenuje v komisijo javne uslužbence iz drugih organov državne uprave v skladu z zakonom.
19. člen
Že začeti postopki ugotavljanja dejstev, da višji upravni delavec ali upravni delavec po strokovnih in delovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje dela se nadaljujejo in končajo po dosedanjih predpisih.
20. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o načinu ugotavljanja dejstev, da višji upravni delavec ali upravni delavec po delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje dela (Uradni list RS, št. 20/01), uporablja pa se do dne začetka uporabe te uredbe.
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih.
Št. 130-04/2003-2
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2002-1711-0041
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost