Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2926. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2002, stran 6833.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 6. redni seji dne 25. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje
za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2002 realiziran v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+74)              267.116
   Tekoči prihodki (70+71)                  87.698
70  Davčni prihodki                      78.157
   700  Davki na dohodek in dobiček             61.123
   703  davki na premoženje                 13.111
   704  Domači davki na blago in storitve          3,923
71  Nedavčni prihodki                     9.541
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    2.590
   711  Takse in pristojbine                 1.379
   712  Denarne kazni                     155
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev         392
   714  Drugi nedavčni prihodki               5.025
72  Kapitalski prihodki                     290
   722  Prihodki od prodaje zemljišč              290
74  Transferni prihodki                   179.128
   740  Transferni prihodki                179.128
 
II.  Skupaj odhodki                      268.503
40  Tekoči odhodki                      105.543
   400  Plače in drugi izdatki               20.724
   401  Prispevki delodajalca
      za socialno varnost                 3.021
   402  Izdatki za blago in storitve            77.319
   409  Rezerve                       4.479
41  Tekoči transferi                     86.426
   410  Subvencije                      4.797
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  39.733
   412  Transferi neprofitnim organizacijam         14.399
   413  Drugi tekoči domači transferi            27.497
42  Investicijski odhodki                   76.534
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         76.534
III. Proračunski primanjkljaj                 – 1.387
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               1.370
75  Prejeta vračila danih posojil               1.370
   750  Prejeta vračila danih posojil            1.370
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       2.250
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       2.250
   441  Povečanje kapitalskih deležev            2.250
VI./1 Dana minus prejeta posojila                – 880
(IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga                      3.333
   550  Odplačilo domačega dolga               3.333
IX/2 Neto odplačilo dolga                    3.333
(VIII.-VII.)
IX.  Sprememba stanja sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)            5.600
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje konec leta 2002 zanaša 1.438 tisoč SIT in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2003 za kritje obveznosti iz leta 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-10/2003
Vitanje, dne 25. aprila 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost