Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 6770.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in 117/02) se na koncu prvega odstavka 10. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu.«
2. člen
Na koncu prvega odstavka 11. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Med dolgoročnimi terjatvami se izkazuje tudi tisti del terjatev, ki zapade v plačilo v tekočem letu.«
3. člen
Na koncu prvega odstavka 40. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Kot drugi operativni odhodki se izkazujejo tudi vračila preveč zaračunanih prihodkov, ki so bili plačani v preteklih letih«.
4. člen
Na koncu devete alinee šestega odstavka 45. člena se vejica nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Kot izredni odhodki se izkazujejo tudi vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let«.
5. člen
Na koncu 52. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Kot drugi izredni nedavčni prihodki se izkazujejo tudi vračila preveč izkazanih odhodkov, ki so bili plačani v preteklih letih«.
6. člen
Na koncu četrte alinee petega odstavka 57. člena se vejica nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Kot izredni prihodki se izkazujejo tudi prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let«.
7. člen
V četrtem odstavku 60. člena se za besedo »skupine« doda besedilo: »94 oziroma«.
8. člen
V prvi alinei petega odstavka 65. člena se za besedilom »najetih za nakup teh sredstev«, doda naslednje besedilo: »znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev,«.
V drugi alinei petega odstavka se besedilo »kreditov in depozitov« zamenja z besedilom: »kreditov in nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov razen tistih, ki se nanašajo na sredstva, katerih vir se izkazuje v skupinah kontov 92 in 93 ter kontu 9410«.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 66. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.«
10. člen
V prvem odstavku 67. člena se v prvem stavku vejica nadomesti s piko, ostali tekst se črta.
Na koncu prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.«
11. člen
V prvi alinei tretjega odstavka 68. člena se za besedilom: »najetih za nakup teh sredstev«, doda vejica ter naslednje besedilo: »znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev.«
V drugi alinei tretjega odstavka se besede »kreditih in depozitih« zamenja z naslednjim besedilom: »kreditov in nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov, razen tistih, ki se nanašajo na sredstva, katerih vir se izkazuje v skupinah kontov 92 in 93 ter podskupini kontov 980.«
Na koncu četrtega odstavka se za besedo »obveznosti« doda naslednje besedilo:
»ter sredstva prerazporejena za drug namen.«
12. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se podskupini »285 – Drugi neplačani prihodki« spremeni naziv tako, da se glasi:
»285 – Drugi neplačani prejemki«
13. člen
V okviru konta 4119 – Drugi transferi posameznikom odpre nov podkonto, ki se glasi:
»411921 – Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev«.
14. člen
V okviru konta 7141 – Drugi nedavčni prihodki se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»714115 – Prihodki iz naslova zaračunanih stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64602/03
Ljubljana, dne 26. maja 2003.
EVA 2003-1611-0077
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost