Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Predoslje Kranj, stran 6815.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 108/02), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00), uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 6. seji dne 21. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Predoslje Kranj
1. člen
Spremeni se 4. člen, ki se glasi:
“Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji:
– G/52.47   – trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
        pisalnimi potrebščinami
– G/52.630  – trgovina na drobno zunaj prodajaln
– G/52.74   – druga popravila izdelkov široke porabe
– G/52.620  – trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– DE/22.120  – izdajanje časopisov
– DE/22.220  – drugo tiskarstvo
– H/55.520  – priprava in dostava hrane (catering)
– I/60.230  – drug kopenski in potniški promet
– I/63.210  – druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
– K/70.200  – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.40   – izposojanje izdelkov široke porabe
– K/72.600  – druge računalniške dejavnosti
– K/74.400  – oglaševanje
– K/74.8   – raznovrstne poslovne dejavnosti
– K/74.810  – fotografska dejavnost
– M/80.422  – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– M/80.101  – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.102  – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– O/92.130  – kinematografska dejavnost
– O/92.320  – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92. 330  – dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O/92.511  – dejavnost knjižnic
– O/92. 610  – obratovanje športnih objektov
– O/92.623  – druge športne dejavnosti.”
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 7. člena, in sicer se naselju Britof doda naslednje prostorske okoliše: 0294, 0304 in 0293.
3. člen
Spremeni se 10. člen, in sicer se doda nova alinea:
“– svet zavoda določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun”.
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 13. člena, ki se glasi:
“Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred potekom mandata.”
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člena in se glasi:
“Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.”
6. člen
Spremeni se 21. člen, in sicer se doda nova alinea:
“– ustanovitelj daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog.”
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-290/02-47/02
Kranj, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost