Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994, Kazalo


DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

88. Odredba o podatkih in poročilih, ki jih morajo Ministrstvu za finance sporočati določeni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije
89. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vlaganju listin v carinskem postopku
90. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
91. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
92. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v četrtem trimesečju leta 1993
93. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za december 1993

OBČINE

Celje

94. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ter drugih zaščitnih objektov v občini Celje
95. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Spremembah in dopolnitvah odloka o ZN "Gospodarska cona" v Celju (Uradni list RS, št. 24/93)

Grosuplje

96. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Grosuplje v letu 1994
97. Odlok o občinskem prazniku občine Grosuplje
98. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje

Idrija

99. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 - Črnovrška planota in Godoviško Podolje
100. Sklep

Jesenice

101. Sklep o renominaciji proračuna občine Jesenice za leto 1993

Kranj

102. Odlok o spremembah odloka o območju naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj
103. Sklep

Ljubljana-Center

104. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 Nove Poljane

Novo mesto

105. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojno izobraževalni center Novo mesto

Postojna

106. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Sovič Postojna

Ribnica

107. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Ribnica za 1. trimesečje 1994

Slovenska Bistrica

108. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v občini Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

109. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas

Škofja Loka

110. Sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste

Tržič

111. Programske zasnove za območje zazidalnega načrta "Nakupovalni Center Bistrica" v ureditvenem območju T3-15S kot dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Tržič

POPRAVKI

1. Popravek resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
3. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
4. Popravek zakona o dohodnini

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
2. Zakon o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola k Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni
3. Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
4. Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na območju cestnega predora skozi Karavanke
5. Zakon o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu
6. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o rednem zračnem prometu

Vlada Republike Slovenije

7. Uredba o ratifikaciji skupnega komunikeja o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo ter Antigvo in Barbudo
8. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Skupnostjo Dominike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
9. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Libanonom
10. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
11. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Združeno republiko Tanzanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
12. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave Vlade Republike Slovenije in Vlade Vzhodne republike Urugvaja o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
13. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turkmenistan glede vzpostavitve diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti