Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

104. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 Nove Poljane, stran 70.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 38. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Skupščina občine Ljubljana Center na 28. seji zbora združenega dela, dne 15. decembra 1993, na 29. seji zbora krajevnih skupnosti, dne 15. decembra 1993 in na 24. seji družbenopolitičnega zbora, dne 15. decembra 1993 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 Nove Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje urejanja CS 7/8 NOVE POLJANE, ki ga je izdelal Arhe, d.o.o., Židovska steza 4 v Ljubljani pod številko 8/93 v februarju 1993.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
Tekstualni del
I. Prikazi iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana z grafičnimi prikazi za obravnavano območje.
1. Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000
2. Srednjeročni družbeni plan občine Ljubljana Center za obdobje 1986-1990
3. Programske zasnove za ureditveno območje CS 7/7, 7/8 Nove Poljane
II. Rešitve in pogoji za realizacijo načrtovanih posegov v prostor
1. Zazidalna situacija
2. Funkcionalne rešitve objektov
3. Oblikovalske rešitve objektov
4. Izračun kapacitet
5. Seznam gradbenih in javnih parcel s površinami
6. Seznam lastnikov parcel
7. Opis zakoličbenih elementov
8. Rešitve in pogoji prometnega urejanja z izračunom mirujočega prometa
9. Rešitve in pogoji komunalnega urejanja
10. Prikaz prostorskih ureditev po posameznih področjih
11. Izračun potrebnih površin za osnovno šolo, vrtec in trgovino osnovne preskrbe (po normativih)
III. Ocena stroškov za pripravo in opremo zemljišča
IV. Soglasja pristojnih organov in organizacij Grafični del:
0. Izsek iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1990
   1. Geodetska situacija                 M 1:500
  2. Zazidalna situacija in hortikultura         M 1:500
  3. Kletna etaža                    M 1:500
  4. Karta rušenj                    M 1:500
  5. Prometno tehnična ureditev             M 1:500
  6. Zbirni načrt komunalnih vodov            M 1:500
  7. Urgenca                       M 1:500
  8. Idejni načrt parcelacije              M 1:500
  9. Višinska regulacija in odvodnjavanje        M 1:500
  9.a. Vzdolžni profil                  M 1:500/50
  9.b. Vzdolžni profil                  M 1:500/50
  9.c. Prečni profil                   M 1:100
  9.d. Prečni profil                   M 1:100
  9.e. Prečni profil                   M 1:100
  9.f. Karakteristični profili              M 1:50
  10. Etapnost izvajanja                 M 1:500
  11. Elementi zakoličbe                 M 1:500
  12. Katastrski načrt                  M 1:500
  13. Katastrski načrt in idejni načrt parcelacije    M 1:500
  14. Aksonometrija                   M 1:500
Spremljajoči projekti
A. Idejne rešitve arhitekture in mostu za pešce čez Ljubljanico
B. Idejne rešitve komunalnih vodov: B.l. Vodovod
B.2. Kanalizacija
B.3. Energetika
B.4. Plin
B.5. Elektrika
B.6. PTT
B.7. Javna razsvetljava
C. Obramba in zaščita
II. OPIS MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje se nahaja v k.o. Poljansko predmestje.
Meja območja se prične na severovzhodnem delu območja na meji med parcelama št. 528 in 1/2 v točki, ki je 3,5 m južno severovzhodnega vogala parcele št. 1/2. Od tu meja območja poteka ca. 213 m v rahlem loku proti jugu po meji med parcelama št. 528 in 1/2. Na tromeji parcel št. 528, 527 in 1/2 se meja območja usmeri proti jugozahodu, kjer poteka ca. 22 m po meji med parcelama št. 527 in 1/2 ter nato v isti smeri naprej ca. 70 m po parceli št. 527 tik ob meji med parcelama št. 527 in 1/1. Na jugozahodnem vogalu parcele št. 11 se dotakne meje, poteka naprej v isti smeri še ca. 2 m, se obrne za 40° proti severu, po 3 m pa se usmeri proti severozahodu in poteka tako ca. 255 m po meji med parcelo št. 11 na severovzhodni strani in parcelami št. 59/1, 61/1, 61/1, 51, 49, 46, 44,43, 42, 41, 40, 12/1, 12/2, 14, 16, 15 in 18 na jugozahodni strani. Od trimeje med parcelami št. 18, 11 in 526 poteka meja območja naprej v isti smeri še ca. 10 m, kjer se obrne proti severovzhodu. V točki obrata je ca. l m južno od severne parcelne meje parcele št. 526. V smeri proti severovzhodu se meja območja ves čas počasi približuje severni parcelni meji parcele št. 526. Po približno 265 m se te parcelne meje dotakne in tu se meja območja usmeri proti severozahodu pravokotno na Ljubljanico in poteka tako 4 m, kjer se obrne za 90° proti severovzhodu in poteka 6 m v smeri Ljubljanice. Tu se obrne za 90° proti jugovzhodu, pravokotno na Ljubljanico, prečka mejo parcele št. 528 in se po 17 m obrne za 90° proti jugozahodu. Po 3 m pride do meje med parcelama št. 528 in 1/2, ki je izhodiščna točka. Površina območja znaša 48.011 m2.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN TOLERANCAMI
1. Rušeni in ohranjeni objekti
4. člen
V območju bivše vojašnice je predvidena rušitev vseh objektov in celotne zunanje ter komunalne ureditve, razen objekta uprave, višine P+2 ob križišču Grablovičeve ulice in ulice Ob Ljubljanici (parc. št. 1/2), ki se prenovi v poslovni objekt.
V celoti se ohrani 8 stanovanjskih objektov s funkcionalnimi zemljišči (parcelami) ob ulici Ob Ljubljanici v severozahodnem delu območja urejanja. To so individualne stanovanjske hiše Ob Ljubljanici 8 (parc. št. 9, 10), 10 (parc. št. 7, 8), 12 (parc. št. 5, 6), 16 (parc. št. 2, 3) in štiri vrstne enodružinske stanovanjske hiše Ob Ljubljanici 14, 14a, b, c (parc. št. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4). Na teh stavbah so dopustna vsa vzdrževalna dela. Dovoljena je tudi sprememba namembnosti v poslovno dejavnost. Zaradi ureditve križišča Koblarjeva-Ob Ljubljanici se za 5 m posname le vogal vrtne ograje stanovanjske hiše Ob Ljubljanici št. 8.
2. Nova zazidava
5. člen
Na rušenem območju bivše vojašnice se zgradijo stanovanjski objekti s predvidoma 285 stanovanji in skupno brutoetažno površino 40.020 m2. Del pritličij objektov D ob Grablovičevi ulici in del pritličij objektov A ob novem parku s skupno bruto etažno površino 2.810 m2 je namenjen poslovnemu programu, to je predvidoma 20 – 34 lokalom s trgovsko gostinskim programom. Gostinstvu se nameni največ 10% le teh poslovnih površin predvsem ob glavnih peš poteh. Zaključek objekta D ob Koblarjevi ulici (P+3+M), s skupno bruto etažno površino 600 m2 je namenjen poslovni dejavnosti. Dovoljene tolerance so (±10%).
Stanovanjski objekti so razporejeni v koncentričnih krogih vzdolž dveh novih krožnih stanovanjskih ulic.
6. člen
Pod Veliko ulico je predvidena podzemna-garažna hiša za 215 avtomobilov z brutoetažno površino 7-720 m2, ki sega tudi pod funkcionalne površine in krožni objekt na jugovzhodni strani ulice. Parkirna mesta in garaže so namenjena stanovalcem znotraj območja urejanja in so na objekte ob Veliki ulici tudi neposredno navezana. Možna je izgradnja 2. kleti za potrebe garažiranja. Pri objektih A sta predvideni po dve nivojski garaži na objekt – skupno 180 m2 brutoetažne površine. Objekti B imajo predvidenih po 6 garaž v kleti – skupno 1.575 m2 bruto etažne površine. Na nivoju je še 125 parkirnih mest (20%) za zaposlene in obiskovalce.
V garažni hiši je dopustno urediti pralnico za avtomobile in manjšo mehanično delavnico.
7. člen
V območju urejanja je predvideno skupno 56.525 m2 brutoetažnih površin, od tega 15.045 m2 novih površin pod terenom in 37.860 m2 novih površin nad terenom ter 3.620 m2 ohranjenih površin. Ruši se 20.700 m2 brutoetažnih površin, vse v območju bivše vojašnice.
Ob površini območja 48.011 m2 je faktor izrabe FSI = 40.405 m2/48.011 m2=0.84. Dopustne so tolerance ± 10%.
8. člen
Del območja urejanja med novo in staro stanovanjsko zazidavo je namenjen javnemu parku z otroškim igriščem.
Med objekti ob Veliki in Mali ulici je tudi javen zelen pas s sprehajalno potjo in igrišči za najmlajše otroke kot podaljšek privatnih vrtov ob objektih.
Večja javna zelenica je še ob Grablovičevi cesti v pasu med novo krožno zazidavo in obstoječo cesto. Del tega prostora je predviden kot rezervat za morebitno širitev oziroma rekonstrukcijo ceste in železnice.
Radialno na krožno zazidavo potekata dve povezovalni pešpoti od katerih je zahodna navezana neposredno na križišče Grablovičeve in Povšetove ulice in se nadaljuje proti športnemu parku Kodeljevo.
9. člen
Zahtevana je visoka kvaliteta graditve v smislu arhitekturnega oblikovanja, izbora materialov in zunanje ureditve ter tehnologije, ki je podrejena urbanistično-arhitekturni zasnovi in funkcionalnim zahtevam.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE S TOLERANCAMI
1. Horizontalni gabariti
10. člen
Horizontalni gabariti, to so odmiki in smeri zazidave, so definirani z osnovno zakoličbeno mrežo. Možne so tolerance ± 1 m.
Stavbe so razporejene v štirih koncentričnih krogih s središčem, ki leži v liniji severne fasade stanovanjske hiše Ob Ljubljanici 8 in sicer 3 m od njenega severozahodnega vogala. Krožni izsek oklepa kot med Ljubljanico oziroma ulico Ob Ljubljanici in Koblarjevo ulico, ki meri 69.3 stopinje in je deljen v tri izseke po 23.1 stopinjo, ki so med seboj ločene z dvema radialnima pešpotema.
Krožni izseki so členjeni z dvema stanovanjskima ulicama s širino koridorja 12 m: Veliko in Malo ulico z osnim radijem 138 in 208m. V sredini je zazidava členjena še z zeleno promenado s koridorjem širine 7 m in osnim radijem 173.5m.
V prvi vrsti vzdolž severozahodne strani Male ulice je nanizanih 6 prostostoječih stanovanjskih objektov tipa
A, Parcele so široke 21 m v radiju od 112 do 133 m. Objekti so 4 m oddaljeni od roba parcele na cestni strani oziroma 5 m na strani proti parku. Objekti merijo 12/12m in so v prečni smeri postavljeni v simetrale rahlo koničnih parcel.
V drugi vrsti vzdolž jugovzhodne strani Male ulice je nanizanih 9 prostostoječih stanovanjskih objektov tipa
B. Parcele so široke 25 m v radiju od 145 do 170 m. Objekti so 4 m oddaljeni od roba parcele na cestni strani oziroma 7 m na strani proti zeleni promenadi. Objekti merijo 14/14 m in so v prečni smeri postavljeni v simetrale rahlo koničnih parcel.
V tretji vrsti vzdolž severozahodne strani Velike ulice je postavljenih 9 stanovanjskih objektov tipa C v verigi, tako da se med seboj rahlo stikujejo. Parcele so široke 26m v radiju od 177 do 203 m. Objekti so 4 m oddaljeni od roba parcele na cestni strani oziroma 5 m na strani proti zeleni promenadi. Objekti merijo 17/17 m in v vzdolžni smeri z jedilnimi koti v nadstropjih previsevajo osnovni gabarit objekta na obeh straneh za 2.5 m. Objekti so v prečni smeri postavljeni v simetrale rahlo koničnih parcel.
V četrti vrsti vzdolž jugovzhodne strani Velike ulice je postavljenih 12 stanovanskih objektov tipa D v strnjeni zazidavi, ki so le na mestih obeh prečnih pešpoti v pritličju prekinjeni. Celoten niz bi sicer imel 15 objektov vendar je namesto dveh predvidena ohranitev in prenova vogalne stavbe bivše vojaške uprave, namesto pre ob Koblarjevi pa je poslovni objekt (P+3+M). Parcele so široke 31 m v radiju od 215 do 240 m. Objekti so 16m oddaljeni od roba parcele na cestni strani, na strani proti Grablovičevi pa so postavljeni z nizom pritličnih trgovin na parcelno mejo. Objekti so globoki 9 m s tem da je ob Grablovičevi ulici dodaten 3 m pas za dvigalne jaške in razširitve pomožnih prostorov stanovanj v nadstropjih oziroma 6 m širok pas za poslovno trgovske lokale v pritličju, tako da je povprečna celotna širina objekta, v pritličju 15 m.
2. Vertikalni gabariti
11. člen
Etažnost stanovanjskih objektov A in B je P+2+M, stanovanjskih objektov C P+3+M in stanovanjskih objektov D P+4+M. Etažnost poslovnega objekta D je P+3+M.
3. Podzemne etaže
12. člen
Vsi objekti so podkleteni.
Pod Veliko ulico in pod funkcionalnim zemljiščem pred objekti D ter 5 m pod objekt D sega podzemna garažna hiša za objekte C in D. Pod garažno hišo med objektoma C in D je dopustna izgradnja 2. kleti za potrebe garažiranja.
4. Idejna višinska regulacija
13. člen
Višinska ureditev stanovanjske četrti je prikazana na grafični prilogi št. 9. Prilagojena je višinskim potekom obstoječih obodnih cest: Grablovičeve, Povšetove in Koblarjeve ulice ter ulice Ob Ljubljanici.
Pri višinski regulaciji Velike ulice je potrebno upoštevati horizontalen potek ceste na območju podzemne garaže.
Objekti A in C imajo nulto koto 10 cm nad nivojem terena.
Objekti B in D so visokopritlični in imajo nulto koto 1/2 etaže nad terenom. Dostop do vhodov je pri objektu D predviden z Velike ulice po stopnicah v širini funkcionalnega zemljišča. Ob obeh radialnih pešpoteh pa so predvidene tudi rampe za ovirane osebe in vozičke. Dostop do vhodov v objekt B je predviden po diferenčnih stopnicah v okviru funkcionalnega zemljišča objekta. Niz lokalov ob Grablovičevi ulici je dvignjen od terena za tri stopnice, ki tečejo kontinuirano po vsej dolžini. Pred lokali je 3 m širok javen podest. Na obeh koncih stopnišča je rampa za ovirane osebe in vozičke.
5. Zelene površine
14. člen
Ohrani se večje drevje ob Povšetovi in Grablovičevi ulici ter ulici ob Ljubljanici. Poleg tega se ohranijo tudi štiri lipe v notranjosti območja pred ohranjenim vojaškim objektom, zaradi česar je potrebno izvesti deviacijo Velike ulice v tem delu.
Ohranjeno je tudi vse zelenje v okviru vrtov ohranjenih stanovanjskih hiš ob ulici Ob Ljubljanici.
V središču krožne zazidave je javni park velikosti 4011 m2. Vanj se stekata obe radialni pešpoti. V sredini parka je hrib in otroško igrišče. Ob severni meji s parcelami individualnih stanovanjskih hiš je popločena površina organskih oblik povprečne širine 10 m z drevoredom ob katerem so klopi za posedanje na južnem soncu. V parku je v osi južne radialne pešpoti zasajena skupina višjih dreves. Proti Koblarjevi ulici in proti stanovanjskemu nizu A je park omejen z drevoredom, proti Koblarjevi tudi z živo mejo zaradi varnosti otrok.
Po sredini območja teče krožna zazelenjena pešpot širine 3 m. Ob severozahodni strani ima 2 m širok zazelenjen pas. Na obeh straneh poti so med pešpotjo in stavbami zazelenjeni vrtovi v širini 7 m. Meja proti severozahodu je oblikovana z drevoredom in nizkimi neformalno zasajenimi grmovnicami, na drugi strani pa so v 2-metrskem pasu meandri pravilno striženih zelenih ograj med katerimi so vhodi na vrtove posameznih objektov.
Večja zazelenjena javna površina se nahaja v pasu nepravilne oblike med robom obstoječe Povšetove in Grablovičeve ulice ter servisno cesto ob novi krožni zazidavi. Rob krožne oblike, ki spremlja zazidavo je definiran z drevoredom, ki obenem ščiti javno parkirišče, rob proti obstoječi ulici pa je zatravljen.
Ulica Ob Ljubljanici je zaradi trase večjega kanala proti reki zasajena le z živo mejo in travo. Ker se ohranijo stanovanjske hiše, ostane južni rob ulice na zahodnem delu nespremenjen, v vzhodnem delu pa je ob novi zazidavi drevored.
Koblarjeva ulica dobi na vzhodni strani drevored, ki nadaljuje obstoječi drevored južno od železniške proge v parku Kodeljevo, ki vodi od graščine proti novi četrti Nove Poljane, Ljubljanici, Kliničnemu centru in središču mesta. Za realizacijo omenjene rekreacijske pešpoti je potrebno zgraditi brv za pešce čez Ljubljanico in podhod pod železniško progo.
Velika in Mala ulica znotraj območja Novih Poljan nista zazelenjeni z drevoredom ampak posredno z vrtovi stanovanjskih hiš na obeh straneh v katerih so predvidena tudi posamezna drevesa oziroma pari dreves ob vhodih ali prehodih. Ograje so iz živic kombiniranih z nizkimi zidci.
Interni vrtovi so bogato zazelenjeni, v delih med stavbami tudi z višjim zelenjem. Med seboj in od javnih površin so ločeni z živimi mejami različnih vrst in načinov striženja. Ob ulicah je dopustno postaviti zidce do višine 45 cm. Ograje iz kateregakoli drugega materiala niso dopustne. Zelene površine pred nizom D so predvidene na strehi podzemne garažne hiše.
6. Oblikovanje objektov
15. člen
Arhitekturno oblikovanje izhaja iz prvonagrajenega urbanistično arhitektonskega natečajnega projekta in je integralni element urbanistične zasnove, zato je obvezno zagotoviti sodelovanje avtorice tudi v nadaljnjih fazah arhitekturnega oblikovanja.
Predvideni so štirje tipi zazidave A, B, C in D, ki se po višini amfiteatralno spuščajo proti parku v središču, po zazidanosti pa prehajajo od sklenjenega zidu na obodu preko delno razrahljanega niza v sredini do prostostoječih objektov v prvem nizu. V okviru posameznega tipa zazidave je dopustna in zaželjena variacija arhitekture.
Zahtevana je visoka kvaliteta graditve in uporaba kvalitetnih materialov.
Tip A je stanovanjski objekt P+2+M z dvemi garažami v notranjosti parcele. V pritličju sta dva poslovna lokala, v nadstropjih pa sta dve večji stanovanji.
Tip B je stanovanjski objekt P+2+M. Objekt je visokopritličen. V kleti je 6 parkirnih mest, dostopnih po interni rampi. Klet sega na jugovzhodni strani 2 m iz gabarita objekta in je oblikovana kot terasa visokopritličnega stanovanja.
Tip C je stanovanjski objekt P+3+M. V kleti je povezan le s skupno garažno hišo pod Veliko ulico.
Tip D je stanovanjski objekt, ki se združi v sklenjen stanovanjski blok, kot bariera proti hrupni cesti in železnici na obodu območja. Neposredno je povezan s skupinsko garažno hišo pod Veliko ulico. Na obodu proti cestni strani so pritlični poslovni lokali. Vogalni objekt pri Koblarjevi je skrajšan in namenjen poslovni dejavnosti.
Prenova ohranjenega objekta vojašnice dovoljuje tudi posege v fasado ali njeno popolno rekonstrukcijo.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
1. Kanalizacija
16. člen
Obstoječa obodna kanalizacija, ki se v celoti ohrani, je mešana. Po desnem bregu Ljubljanice poteka glavni zbiralnik BO 140 cm, po Koblarjevi, Povšetovi in Grablovičevi pa sekundarni kanali.
Nova kanalizacija, ki poteka po Mali in Veliki ulici, po peš poti ob parku in po zeleni peš poti ter ob Servisni cesti se spelje proti zbiralniku BO 140 cm. Upoštevana je tudi možna širitev soseske zahodno od Koblarjeve ter novo odvodnjavanje ulice Ob Ljubljanici zaradi neustrezne obstoječe rešitve.
2. Vodovod
17. člen
Obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Koblarjevi in Povšetovi ulici ter ob Ljubljanici je za načrtovano novogradnjo neustrezno. Potrebno je zgraditi napajalne vodovode do ureditvenega območja ter napajalne in sekundarne vodovode na območju nove stanovanjske četrti.
Do območja urejanja je potrebno zgraditi napajalne vodovode premera 200 mm ob parku Kodeljevo, pod novim mostom čez Ljubljanico in pod obstoječim mostom pri Pletenini. Povezati je potrebno še obstoječa napajalna in primarna vodovoda po Gortanovi ter Puterlejevi ulici (ali Povšetovi ulici). Vodooskrba bo dokončno urejena, ko bo zgrajen tudi manjkajoči del primarnega vodovoda premera 300 mm po Zaloški cesti na odseku od Grablovičeve do Proletarske ulice.
Kolikor se bo nova stanovanjska četrt gradila od Povšetove ulice proti Ljubljanici, je potrebno najprej zgraditi napajalni vodovod ob parku Kodeljevo in povezati vodovoda premera 150 mm in 500 mm po Gortanovi in Puterlejevi ulici.
3. Elektro omrežje
18. člen
Na območju urejanja je TP Prehodna Kodeljevo z močjo 250 kVA. Priključena je na 10 kV kabel, ki je položen na severni strani Povšetove ulice in poteka iz RTP Moste proti RP Privoz. Iz TP so speljani trije nizkonapetostni vodi, deloma kabelsko in deloma prostovodno.
Predvidena novogradnja zahteva popolnoma novo električno omrežje. Predvidene so tri nove transformatorske postaje, ki morajo zagotoviti moč 1.500 kVA. Ena prostostoječa transformatorska postaja je locirana v parku ob južni meji parcele št. 3. Ostali dve transformatorski postaji sta locirani na vzhodni strani pritličja objekta D ob lokalih pri vhodih 4 in 12. Obstoječo TP se poruši.
Potrebna je tudi nova 10 kV kabelska zanka preko dveh novih kablov iz RTP Center, ki bosta potekala po Kotnikovi, Komenskega ulici, Ilirski, Zaloški in nato preko mostu čez Ljubljanico na Koblarjevo ulico.
Nizkonapetostno omrežje je v celoti v kabelski izvedbi in sicer tako, da se vsi objekti lahko napajajo dvostransko. Obstoječe nizkonapetostno omrežje je potrebno delno rekonstruirati. Vse tri nizkonapetostne kable, ki se danes napajajo iz TP Prehodna Kodeljevo je potrebno prevezati na TP1 in TP2. Ohranjene stanovanjske hiše ob Ljubljanici se preveže na TP3.
4. Vročevod
19. člen
Območje se priključi na obstoječe vročevodno omrežje, ki poteka po Poljanskem nasipu do "mrtvaškega mostu" pri Kliničnem centru. Od tega mostu se zgradi nov vročevod DN 200 do Koblarjeve ulice, nato pa vročevod DN 200 in DN 150 po Koblarjevi ulici.
V notranjosti nove zazidave sta predvidena dva napajalna vročevoda. Po Mali ulici vročevod dimenzij DN 150, DN 100 in DN 65, ki napaja objekte A, B in C, jugovzhodno od objektov D ob Grablovičevi ulici pa vročevod dimenzij DN 150, DN 100, DN 80, DN 65 in DN 50, ki napaja objekte D.
Namesto vročevoda jugovzhodno od objektov D ob Grablovičevi ulici je za napajanje objektov D dopustna cenejša alternativna trasa po kleteh objektov ob Veliki ulici s priključkoma na vročevod po Mali ulici na mestu dveh radialnih pešpoti, če to ustreza faznosti gradnje in arhitekturni izvedbi objektov.
Posamezna toplotna postaja oskrbuje več objektov, ki so med seboj povezani z internimi razvodi, dopustna pa je tudi toplotna postaja v vsakem objektu.
Na vročevodno omrežje se priključi tudi rekonstruirani vojaški objekt, možna pa je tudi priključitev ohranjene stanovanjske zazidave.
5. Plin
20. člen
Na obrobju območja urejanja je plinovod DN 200. Poteka od železniške proge po ulici Ob Ljubljanici, Koblarjevi ulici ter po Povšetovi ulici do Glonarjeve ulice. Nanj je že priključenih nekaj hiš ob Koblarjevi in Povšetovi ulici.
Od obstoječega plinovoda DN 200 po Koblarjevi ulici se zgradi vod DN 50 po Mali ulici za oskrbovanje objektov A in B, drugi vod DN 50 pa po kleteh garažnega objekta pod Veliko ulico za oskrbovanje objektov C in D. Vod pod Veliko ulico se alternativno lahko priključi tudi na vod DN 200 na ulici Ob Ljubljanici.
Plin je dopustno uporabljati za potrebe kuhe in tehnologije
6. PTT omrežje in kabelska TV
21. člen
Območje urejanja sodi v območje telefonske centrale RATC-2 Center, v območje krajevnega kabla K-25. Novogradnja se bo napajala iz rezerve 500-parov v kabelskem jašku 21/23 na križišču Povšetove in Koblarjeve ulice, ki ga predvideva projekt PTT podjetja Ljubljana pod št. 34/90. Od tu je potrebno izvesti dvocevno kabelsko kanalizacijo PVC 103,6/110 mm po Koblarjevi ulici do Male ulice s katere se izvedejo trije odcepi: po Mali ulici za oskrbovanje objektov A in B, po severni strani krožne pešpoti za oskrbovanje objektov C in ob Servisni cesti na zunanjem robu območja za objekte D.
Po predhodnem dogovoru s PTT je treba v telefonsko kanalizacijo uvleči tudi CATV kabel.
7. Javna razsvetljava
22. člen
Za razsvetljavo območja urejanja so predvidene tipske svetilke pritrjene na tipske kandelabre. Predvideno je novo prižigališče na križišču Koblarjeve in Male ulice, ki je povezano z obstoječim prižigališčem na Povšetovi ulici.
Uporabi se zemeljski kabel tipa PP41, položen prosto v zemljo, oziroma kjer je to potrebno v PVC cevi 103,6/ 110 mm. Globina trase je 70 cm in se mora izogibati drevesnih korenin.
Visoke cestne svetilke so predvidene ob Povšetovi in Grablovičevi ulici ter ob Ljubljanici. Svetilke srednje velikosti so predvidene ob Koblarjevi ulici ter ob severozahodni strani Male in Velike ulice. Manjše svetilke so po robu parka, ob vhodih v stanovanjske objekte na jugovzhodni strani Male in Velike ulice, ob srednji krožni pešpoti in ob servisni cesti na zunanjem robu območja.
8. Odvoz smeti
23. člen
Objekti A in B imajo vsak svoj prostor za smetnjak na svojem funkcionalnem zemljišču ob Mali ulici v bližini vhoda. Objekti C imajo vsak svoj prostor za smetnjak na svojem funkcionalnem zemljišču ob Veliki ulici. Objekti D imajo pet mest za smetnjake na javnih površinah ob Servisni cesti in so namenjena po dvema oziroma trem vhodom: prvo vhodom 1, 2 in 3, drugo vhodoma 4 in 5, tretje vhodom 6, 7 in 8, četrto vhodoma 9 in 10 in peto vhodom 11, 12 in 13. Smetnjaki so dostopni skozi zadnji pomožni vhod v objekt.
Smeti se odvažajo na centralno deponijo.
VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA
1. Obodne ceste
24. člen
Obodne napajalne ceste so Povšetova, Grablovičeva, Koblarjeva in ulica ob Ljubljanici.
Grablovičeva ulica ostaja nespremenjena. Dolgoročno je predvidena rekonstrukcija te ceste v člen mestnega ringa. Zazidava je predvidena izven območja predvidenih rekonstrukcij.
Koblarjeva ulica se rekonstruira na vzhodni strani tako, da se pridobi vzdolžno parkiranje in drevored, zahodni rob pa se ohrani. Ob križišču s Povšetovo se razširi, da se pridobi tretji vozni pas za levo zavijanje.
Ulica Ob Ljubljanici se na južni strani rekonstruira v vzhodnem delu, tako da dobi vzdolžna parkirišča, drevored in pločnik, v zahodnem delu ob ohranjeni stanovanjski zazidavi pa se ohrani. Severna stran ceste dobi pločnik z zeleno ograjo.
Ob rekonstrukciji cest je obvezna sanacija vseh komunalnih vodov.
2. Stanovanjske dovozne ceste
25. člen
Predvideni sta dve stanovanjski ulici: Velika in Mala ulica. V loku povezujeta Koblarjevo ulico in ulico Ob Ljubljanici ter napajata notranjost stanovanjske četrti. Širina je 6m z obojestranskim pločnikom 2m ter enostranskim vzdolžnim parkiranjem širine 2 m. Z Velike ulice sta predvidena dva uvozno izvozna priključka v garažno hišo pod terenom, z Male ulice pa so urejeni priključki do garaž ob hišah in v kleteh preko ugreznjenih robnikov.
Ob zunanji strani je vzdolž Grablovičeve ulice Servisna ulica širine 5.5 m, s katere je predviden odvoz smeti, dostava do poslovnih lokalov in dostop do javnega parkirišča. Priključuje se z desno desnim priključkom na Povšetovo in Grablovičevo ulico
3. Mirujoči promet
26. člen
Predvideno je l PM/stanovanje v pretežno podzemnih garažah neposredno povezanih s stanovanjskimi objekti -skupaj 281 PM. Na površini je vzdolž ulic še 125 PM za obiskovalce in poslovne lokale. Objekti A imajo po dve nivojski garaži na parceli. Pred njimi je možno parkirati še dve dodatni vozili.
Objekti B imajo po šest parkirnih mest v polkleti, dostopnih po interni rampi.
Objekta C in D imata skupno garažno hišo z 215 PM v kleti med obema nizoma, dostopno po dveh uvozno izvoznih rampah z Velike ulice. Stopnišča so neposredno navezana na garažo. Garaža mora obvezno imeti vrata z avtomatskim odpiranjem s pomočjo kartice ali daljinskega upravljanja, uvozna in izvozna rampa pa streho zaradi hrupa
4. Kolesarski promet
27. člen
Kolesarski promet poteka po vseh ulicah. Pri rekonstrukciji Grablovičeve ulice je predvidena izgradnja kolesarske steze.
5. Mestni potniški promet
28. člen
Mestni potniški promet poteka po Povšetovi ulici. Z izgradnjo pešpoti od Zaloške preko nove brvi za pešce preko Ljubljanice, po Koblarjevi in skozi novi podhod pod železnico v drevored proti. Kodeljevi graščini pa se bi območje navezalo tudi na močnejše koridorje MPP na Poljanski cesti in na Zaloški cesti, kjer je dolgoročno predvidena tudi cestna železnica.
VII. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA
1. Usmeritve in ukrepi za obrambo in zaščito
29. člen
V vseh predvidenih objektih je potrebno ojačati ploščo nad kletjo ali zgraditi zaklonišče ali zaklonilnik.
30. člen
Do vseh predvidenih in obstoječih objektov je potrebno urediti dostope za intervencijska vozila.
31. člen
Ob intervencijskih poteh je potrebno zgraditi krožno hidrantno omrežje z ustreznimi protipožarnimi hidranti.
2. Zaščita pred hrupom
32. člen
V območju urejanja se pojavljajo močne negativne emisije hrupa zaradi železniškega ter avtomobilskega prometa na obstoječi kakor tudi na predvideni rekonstruirani Grablovičevi ulici. Bodoča zazidava je pasivno zaščitena pred negativnimi vplivi hrupa z zasnovo zazidave, z zasnovo objektov in ustrezno izvedbo objektov.
Objekt D ob Grablovičevi deluje kot zvočna bariera proti glavnim virom hrupa na Grablovičevi in železnici. Sam objekt D je zasnovan tako, da so v nadstropjih proti Grablovičevi obrnjeni predvsem servisni prostori z najmanjšimi možnimi okenskimi odprtinami, v pritličju pa poslovni lokali. Zahtevana je ustrezna protihrupna izvedba sten in okenskih odprtin.
3. Osončenje
33. člen
Zasnova zazidave ne vpliva na osončenje obstoječih stavb. Razpored prostorov in oblikovanje okenskih odprtin pri novih objektih mora upoštevati orientacijo stavbe glede na sonce in sosednje objekte.
4. Prezračevanje
Prezračevanje garažne hiše in lokalov je treba speljati nad streho in opremiti z dušilci zvokov.
VIII. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
34. člen
V prvi fazi se zgradi območje Velike ulice z objekti C in D v smeri od Koblarjeve ulice proti Ljubljanici. V drugi fazi se zgradi območje Male ulice z objekti A in B v smeri od Koblarjeve proti Ljubljanici. Taki faznosti izgradnje je prirejena tudi izgradnja komunalnih naprav.
IX. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Zazidalni načrt je občanom stalno na vpogled pri: Občinskem upravnem organu pristojnem za urejanje prostora občine Ljubljana Center, Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljane in Krajevni skupnosti Nove Poljane.
36. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati zazidalni načrt za območje urejanja CS 6 – Nove Poljane (Uradni list SRS, št. 22/79).
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-2/93
Ljubljana, dne 15. decembra 1993.
Predsednica
Skupščine občine
Ljubljana Center
Alenka Žagar Slana l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti