Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

111. Programske zasnove za območje zazidalnega načrta "Nakupovalni Center Bistrica" v ureditvenem območju T3-15S kot dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Tržič, stran 87.

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 1. in 2. člena Zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju Skupščine občine Tržič in njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 54/93) je Skupščina občine Tržič na svoji 32. skupni seji dne 8. 12. 1993 sprejela
PROGRAMSKE ZASNOVE
za območje zazidalnega načrta "NAKUPOVALNI CENTER BISTRICA" v ureditvenem območju T3-15S kot dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Tržič
1. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje leži v naselju Bistrica med magistralno cesto Ljubljana – Ljubelj ob bencinski črpalki in Kovorsko cesto. Zemljišče je v naravi stavbno zemljišče in deloma travnik.
Območje obsega parcele: k. o. Bistrica pare. št. 227, 217/6, 222/i. parc. št. 226, 225 (stanovanjski blok) in parc. št. 220/1 (garažna hiša).
2. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V OBMOČJU
Območje, ki leži ob magistralni cesti, kjer je predvidena izgradnja objekta C, je stavbno zemljišče, ki je namenjeno oskrbni in storitveni dejavnosti. Območje, kjer je predvidena izgradnja objektov A in B pa je namenjeno stanovanjski gradnji. Funkcionalno bo območje navezano na obstoječo infrastrukturo naselja Bistrica pri Tržiču.
3. INFRASTRUKTURA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Zasnove prometnega omrežja: Nakupovalni center Bistrica se prometno navezuje na enosmerni krak križišča na Deteljici, in sicer v smeri Tržič – Kranj in na dvosmerno lokalno cesto Tržič – Kovor.
Ocena prometne obremenitve: Ob najneugodnejši predpostavki, da se vsi zaposleni v nakupovalnem centru pripeljejo z lastnim osebnim vozilom in ob primerjavi prometa z že obstoječim Trgovskim centrom Deteljica, je ob kritičnem dnevnem časovnem obdobju v popoldanskem času potrebno 70 do 75 parkirnih mest. Projekt predvideva 80 parkirnih mest in izgradnjo 37 garaž v kleti objekta A. Za realizacijo projekta se bo situacija statičnega prometa na področju Bistrice izboljšala. Poleg osebnega prometa je potrebno upoštevati še dostavni promet, ki ga vodimo mimo prometnih površin za osebna vozila in ne potrebuje parkirnih površin.
Prometni tokovi: Priključek na lokalno cesto Tržič -Kovor se izvede na obstoječem priključku, ki ga je potrebno razširiti na 6 m vozne širine zaradi dvosmernega prometa. Od priključka se izvede dvosmerna cesta mimo zahodnega dela Nakupovalnega centra do parkirišča na južni strani objekta C. Neugodne prometne razmere v obstoječem križišču regionalne ceste Tržič – Begunje R 322 in magistralne ceste Ljubelj – Kranj v Bistrici zahtevajo ureditev obstoječega prometnega režima, zato predlagamo, da se zagotovi dosledno upoštevanje enosmernih prometnih smeri na prometnih površinah med restavracijo Petrol in obstoječimi lokali. Treba je uvesti le obvezno prometno smer ob obstoječem kompleksu lokalov na Deteljici v smeri od južnega priključka proti severu do izvoza na regionalno cesto Tržič – Begunje (R 322). Od južnega priključka se izvede tudi enosmerni krak do parkirnih prostorov novega Nakupovalnega centra, s katerih je možen izvoz le na že opisani priključek na lokalni cesti Tržič – Kovor.
Elementi cest: Širine prometnih pasov so glede na lokalni značaj povezav in predviden promet 3 m pri dvosmernem prometu in 4 m pri enosmernem. Priključni radiji in razširitve zagotavljajo nemoten promet osebnih in dostavnih vozil.
Zasnova komunalnega omrežja: Odpadne vode iz objekta A in B so združene in se prečrpavajo v jašek javne kanalizacije naselja. Iz objekta C se odpadne vode prečrpavajo v jašek javne kanalizacije ob magistralni cesti. Atmosferske vode so speljane v ponikovalnice. Območje bo priključeno na glavno vodovodno omrežje.
Električno omrežje: Novi objekti bodo priključeni na transformatorsko postajo na parc. št. 221/5 v skladu z zahtevami upravljalca.
4. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
Objekti vsak zase predstavljajo zaključne enote, kar omogoča faznost gradnje. Objekt A je namenjen lokalom, objekt B tržni dejavnosti, objekt C pa večjim nakupovalnim enotam.
Objekt A: Objekt A leži ob garažni hiši in je v celoti podkleten. V kleti je predvidenih 37 garaž z izvozom ob objektu B in skozi obstoječo garažno klet (varianta). Pritličje je deljeno na 3 enote lokalov (L1 – L3), ki so orientirani na zahodno stran (vhodi), z zadnje strani pa je predvidena dostava. Lokali imajo lastne sanitarne bloke. Med enotami so prehodi s stopnišči v mansardo, v kateri so prav tako predvideni lokali (L8 – L1l). Lokale med seboj povezuje nadstrešek, ki vodi vzdolž celotnega objekta.
Objekt B: Leži na južni strani garažne hiše in je tudi v celoti podkleten. Dostop do kleti predstavlja rampa na zahodni strani objekta. Klet je namenjena večjemu lokalu (L17, samopostrežna trgovina...) in skladišču, dostopna je preko dveh stopnišč (javno in stopnišče za zaposlene). Pritličje je namenjeno tržni dejavnosti, ki se odvija v osrednjem prostoru, obdanem s kioski za prodajo sadja, zelenjave, kruha (L6 in L7) in so orientirani tako v tržni prostor kot obodni nadstrešek. Ob dostavnem vhodu na severu (ob garažni hiši) sta predvideni ribarnica z manjšo ribjo restavracijo (L4) in mesnica (L5). Osrednji prostor je osvetljen preko steklene piramide, lokali pa imajo predvidene skupne sanitarije. Mansarda je ravno tako namenjena lokalom. Lokal L12 je namenjen gostinski dejavnosti s teraso proti objektu A, ostali (L13 – L16) pa trgovski dejavnosti.
Objekt C: Objekt C je namenjen dejavnostim, ki zahtevajo večjo površino (diskont ipd.) Zato je razdeljen na dva kraka, povezana z osrednjim prostorom. Objekt je v celoti podkleten, klet pa je namenjena dostavi (po posebni razkladalni rampi, nad katero je terasa), skladiščem in lokalom (L19). Možna je povezava v enoten lokal večje površine. V kleti so tudi glavne sanitarije objekta. Pritličje zajemata dva kraka – lokala (L20 in L21), dostopna iz osrednjega prostora z glavnim stopniščem v kleti in glavnim vhodom. V tem prostoru so tudi manjši lokali (L22 – L24), ki služijo za popestritev ponudbe, po potrebi se L24 lahko preoblikuje v gostinski lokal v navezavi z lokalom L20 ali L21. Ta dva sta po zasnovi enoten prostor z velikimi izložbenimi površinami in osrednjo osvetlitvijo, ki jo predstavlja svetlobni pas v slemenu strehe. Možna je tudi njuna delitev v sklop manjših lokalov. Dostava poteka iz skladišč po posebnem tovornem dvigalu.
Vsi objekti imajo predvideno samostojno skupno kotlovnico, predvidoma na plin.
5. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Brežina med objektoma A in B ter Kovorsko cesto je ozelenjena in zasajena z nizkimi grmovnicami. Zelenica med obstoječimi stanovanjskimi bloki in garažami ter zeleni pas med magistralno cesto in objektom C je zasajen z nižjim drevjem in grmovnicami. Med uvozom na magistralno cesto in dostavno cesto do objektov je predvidena živa meja iz avtohtonega grmovja. Na ostalih zelenicah lahko predvidimo posamezne skupine drevja. Na predvidenem mestu je urejeno tudi otroško igrišče.
6. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE IN VAROVANJE BIVALNEGA OKOLJA
Upoštevati je potrebno veljavne predpise glede varovanja tal, zraka, vode, podtalnice, varovanja pred hrupom ter pogoje soglasodajalcev.
GRAFIČNA PRILOGA: skica zasnove Nakupovalnega centra Bistrica.
7. KONČNA DOLOČBA
Te programske zasnove začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-07/93-3
Tržič, dne 8. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti