Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

3. Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko, stran 10.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO
Razglašam Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-144/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA SPORAZUME MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO
1. člen
Ratificira se trgovinski sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko, podpisan v Ljubljani 8. junija 1993.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
TRADE AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE KINGDOM OF SWEDEN
The Government of the Republic of Slovenia and
the Government of the Kingdom of Sweden, hereinafter referred to as »Contracting Parties«,
wishing to further strengthen their friendly relations and to promote and develop both the exchange of goods and services and also economic cooperation between their two countries, founded on their mutual interests, and
having regard to the importance of giving full effect to all the provisions and principles of the CSCE process, and in particular those set out in the Helsinki Final Act on Security and Cooperation in Europe and those of the Bonn CSCE Conference on Economic Cooperation, (and all the provisions and principles of the Charter of Paris for a New Europe,) and
taking into account the obligations of Sweden as a Contracting Party of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and recognizing the intention of Slovenia to become a Contracting Partner of GATT, having regard to the Declaration signed by the Republic of Slovenia and the EFTA States in Reykjavik in May 1992,
have agreed as follows:
Article 1
Within the framework of the legislation and regulations which apply in their respective countries, the Contracting Parties shall endeavour to abolish barriers to trade in goods between their two countries.
Article 2
1. The Contracting Parties shall accord most-favoured-nation treatment to each other with respect to duties applied to the exportation and importation of goods and with respect to charges which have a corresponding effect, and also with respect to procedures and formalities which affect trade, payment methods and payment transfers, and the rules concerning sale, purchase, transport distribution and use of goods on the domestic market.
2. Each Party shall accord to products originating in or exported to the territory of the other Party, non-discriminatory treatment regarding the application of quantitative restrictions, the granting of licences and currency regulations.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to:
a) advantages pursuant to the creation of a customs union of a free-trade area, or advantages granted with the aim of creating such a union or area,
b) advantages which either of the Contracting Parties accords to neighbouring countries in order to facilitate frontier trade,
c) advantages granted in accordance with the General Agreement on Tariffs and Trade, the Generalized System of Preferences, and other international arrangements in favour of developing countries.
Article 3
The Contracting Parties shall support and facilitate trade on normal commercial terms between companies in their two countries and shall also promote contacts and exchanges of information between companies and bodies which are involved in trade and economic cooperation, in particular as regards laws and ordinances and economic and political measures.
Article 4
Payment between the two countries shall be effected in freely convertible currencies, unless otherwise agreed by individual companies in individual cases.
Article 5
Goods which have their origin in the territory of one of the Contracting Parties and which have been temporarily imported to the territory of the other Party may be exempted from duties and other charges as the result of due decision, to the extent that provisions for such exemption exist in the laws and ordinances of the importing country.
In particular, each Party agrees to allow the import and re-export on a duty-free basis of all articles for use in trade promotional events such as fairs, exhibitions, missions and seminars in its territory, provided that such articles are not sold or otherwise transferred.
Article 6
The Contracting Parties shall inform each other of problems which may arise in the bilateral trade between their two countries and, with the object of facilitating implementation of this agreement and solving problems which may arise in connection with its application, may consult with the other Party. Such consultation shall be at the request of either Contracting Party and at a time agreed by both Parties.
Article 7
1. If a Party finds that dumping within the meaning of Article VI of the GATT and the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT, is taking place in trade relations governed by this Agreement, it may take appropriate measures against that practice in accordance with Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade and agreements related to that Article, under the conditions and in accordance with the procedure laid down therein.
2. Where any product is being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause:
a) serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of the importing Party, or
b) serious disturbances in any related sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of a region, the Party concerned may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedure laid down in Article XIX. of the GATT.
Article 8
This agreement enters into force after the Contracting Parties have notified each other that all conditions for the enforcement of the Agreement, as specified in their respective legislations, have been fulfilled.
This Agreement shall remain in force indefinitely, unless terminated by notification in writing by either of the Contracting Parties. Such termination enters into force six months after the date of the receipt of such notification.
 
Done at Ljubljana on June 8, 1993 in duplicate in the English language in two authentic copies.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Davorin Kračun, (s)
 
For the Government of
the Kingdom of Sweden
Anita Gradin, (s)
TRGOVINSKI SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO
Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Švedske, v nadaljevanju imenovani pogodbenici, sta se
v želji, da še naprej krepita prijateljske odnose ter pospešujeta in razvijata tako menjavo blaga in storitev kot tudi gospodarsko sodelovanje med državama na podlagi obojestranskih interesov, in
ob upoštevanju pomena popolne uveljavitve vseh določil in načel procesa KVSE-ja ter še zlasti tistih, ki so opredeljeni v Helsinški sklepni listini o varnosti in sodelovanju v Evropi ter sklepih bonske konference KVSE-ja o gospodarskem sodelovanju, ter vseh določil in načel Pariške listine za novo Evropo in
ob upoštevanju obveznosti Švedske kot pogodbenice Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) ter namena Slovenije, da postane pogodbenica GATT-a, ob upoštevanju Izjave, ki so jo Republika Slovenija in države EFTE podpisale v Reykjaviku maja 1992,
dogovorili naslednje:
1. člen
Pogodbenici si bosta v skladu z zakonodajo in predpisi, ki veljajo v njunih državah, prizadevali odpraviti ovire v trgovini z blagom med državama.
2. člen
1. Pogodbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo z največjimi ugodnostmi glede carin, ki veljajo za izvoz in uvoz blaga in glede dajatev z enakim učinkom ter glede postopkov in formalnosti, ki vplivajo na trgovino, načinov plačila in nakazil ter pravil glede prodaje, nakupa, prevoza, distribucije in uporabe blaga na domačem trgu.
2. Vsaka pogodbenica bo izdelke, ki so po poreklu z ozemlja druge pogodbenice ali se tja izvažajo, obravnavala nediskriminacijsko glede uveljavljanja količinskih omejitev, dodeljevanja dovoljenj in deviznih predpisov.
3. Določila iz prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za:
a) ugodnosti, ki izhajajo iz ustanovitve carinske unije ali proste trgovinske cone, ali ugodnosti, ki se podeljujejo z namenom vzpostavitve take unije ali cone,
b) ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica podeljuje sosednjim državam, da bi olajšala maloobmejno trgovino,
c) ugodnosti, podeljene v skladu s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini, splošnim sistemom preferenc in drugimi mednarodnimi ukrepi v korist držav v razvoju.
3. člen
Pogodbenici bosta podpirali in pospeševali trgovino med podjetji v svojih državah pod normalnimi komercialnimi pogoji ter pospeševali stike in izmenjavo informacij med podjetji in organi, ki se ukvarjajo s trgovino in gospodarskim sodelovanjem, še zlasti kar zadeva zakone in predpise ter gospodarske in politične ukrepe.
4. člen
Plačila med državama se bodo opravljala v prosto zamenljivih (konvertibilnih) valutah, razen če se posamezna podjetja za posamezne primere ne dogovorijo drugače.
5. člen
Blago s poreklom z ozemlja ene od pogodbenic, ki je bilo začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, je lahko na podlagi ustrezne odločbe oproščeno carine in drugih dajatev, če so v zakonih in predpisih države uvoznice določila, ki tako oprostitev omogočajo.
Vsaka pogodbenica se še zlasti strinja, da bo dovoljevala uvoz in ponovni izvoz izdelkov, ki se uporabljajo v reklamne namene, kot so sejmi, razstave, misije in seminarji, na svojem ozemlju brez plačila carine, če se taki izdelki ne prodajo ali drugače ne odstopijo.
6. člen
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o problemih, ki bi se lahko pojavili v dvostranski trgovini med državama, in se bosta – z namenom, da olajšata izvajanje tega sporazuma in rešita probleme, ki bi se pojavili pri njegovi uporabi – posvetovali z drugo pogodbenico. Taka posvetovanja se skličejo na zahtevo katere koli od pogodbenic in v času, za katerega se pogodbenici dogovorita.
7. člen
1. Če pogodbenica ugotovi, da je v trgovinskih odnosih, ki jih ureja ta sporazum, prišlo do dumpinga v smislu VI. člena GATT-a in Sporazuma o izvajanju VI člena GATT-a, lahko ustrezno ukrepa proti taki praksi v skladu s VI. členom Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in v skladu s sporazumi, ki se nanašajo na ta člen, pod pogoji in v skladu s tem določenim postopkom.
2. Če se kateri koli izdelek uvaža v povečanih količinah, in to pod pogoji, ki povzročajo ali bi lahko povzročili:
a) veliko škodo domačim proizvajalcem podobnih ali konkurenčnih izdelkov na ozemlju pogodbenice uvoznice ali
b) resne motnje v kateri koli sorodni gospodarski panogi ali težave, zaradi katerih bi se lahko resno poslabšal gospodarski položaj neke regije, lahko prizadeta pogodbenica ustrezno ukrepa pod pogoji in v skladu s postopkom, predvidenim v XIX. členu GATT-a.
8. člen
Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici obvestita o tem, da so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev tega sporazuma, ki jih predvideva njuna zakonodaja.
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera koli od pogodbenic pisno ne odpove. Taka odpoved začne veljati šest mesecev od dneva prejema takega obvestila.
 
Sestavljeno v Ljubljani 8. junija 1993 v dveh izvirnih izvodih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Davorin Kračun l. r.
 
Za Vlado
Kraljevine Švedske
Anita Gradin l. r.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/93-14/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti