Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

105. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojno izobraževalni center Novo mesto, stran 76.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji zborov dne 25. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda razvojno izobraževalni center Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Novo mesto (v nadaljevanju ustanovitelj) nadomešča zaradi uskladitve z zakonom dosedanji ustanovitveni akt javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v nadaljevanju zavod).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, p.o.
Sedež zavoda je: Novo mesto, Ulica talcev 3a.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– organizacija in izvajanje izobraževanja odraslih in mladine (izobraževanje za pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje in splošno izobraževanje)
– svetovalno, raziskovalno in razvojno delo,
– organizacija in izvajanje nalog v skladu z zakonom in predpisi o izobraževanju odraslih,
– nabava in prodaja didaktičnih pripomočkov, knjig in šolskih potrebščin,
– organizacija prireditev, ki so vsebinsko vezane na dejavnost.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
5. člen
a) Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja
– 1 predstavnik delavcev zavoda
– 2 predstavnika udeležencev izobraževanja. Mandat članov sveta traja štiri leta.
Svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Ustanovitelj imenuje svoja predstavnika v skladu s statutom občine Novo mesto.
Predstavnika delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, volijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike udeležencev izobraževanja izvolijo udeleženci izobraževanja po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.
6. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu s statutom druge organe zavoda
– sprejema letni program dela zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi ter načrt razvoja zavoda
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
7. člen
b) Direktor
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Pristojnosti direktorja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
8. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja traja štiri leta.
9. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit, pet let delovnih izkušenj in izpolnjuje druge pogoje, določene s statutom zavoda.
10. člen
c) Strokovni svet
Zavod ima strokovni svet. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
11. člen
Zavod opravlja dejavnost s sredstvi, ki mu jih je občina prenesla v upravljanje oziroma se jih je pridobil iz svojega dohodka ter s sredstvi po 12. členu tega odloka.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– z darili
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
13. člen
Zavod samostojno razpolaga s prihodkom, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki nameni zavod za razvoj in opravljanje dejavnosti ter v druge namene po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Ustanovitelj je odgovoren za kritje primanjkljaja le v okviru pristojnosti za materialno poslovanje zavoda, ki jih ima na podlagi zakona.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu z vsemi pooblastili neomejeno, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo, z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
15. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
16. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa. Ustanovitelj je dolžan nuditi zavodu tudi druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da v roku šestih mesecev opravi vse potrebno za delovanje zavoda v skladu s tem odlokom in za njegov vpis v sodni register.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odločbi OLO Novo mesto o ustanovitvi zavoda, št. 01-2-146/1-59 z dne 6. 7. 1959 in št. 02-01-19/61 z dne 4. 2. 1961.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-8/93
Novo mesto, dne 25. novembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti