Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1. Odlok o razrešitvi in izvolitvi članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
2. Odlok o razrešitvi in izvolitvi članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
3. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o domnevnem škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju Izvršnega, sveta Skupščine mesta Ljubljana, Izvršnih svetov Skupščin občin Postojna, Trbovlje in Izola ter vseh tistih izvršnih svetov skupščin občin, pri katerih delovanju so bile s strani Službe družbenega knjigovodstva ali drugih pristojnih državnih organov ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti ter o sumu zlorabe pooblastil nekaterih javnih funkcionarjev in drugih tovrstnih nepravilnosti
4. Odlok o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
5. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
6. Odlok o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
7. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
8. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške
9. Odlok o izvolitvi člana in namestnika člana delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope
10. Odlok o razrešitvi sodnice Sodišča združenega dela v Kopru
11. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
12. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
13. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
14. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
15. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Slovenskega odškodninskega sklada

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

16. Ukaz o podelitvi odlikovanj Častni znak svobode Republike Slovenije
17. Ukaz o podelitvi odlikovanj Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

18. Uredba o uskladitvi odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993
19. Uredba o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
86. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
87. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

20. Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

21. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za drugo trimesečje 1993
22. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za tretje trimesečje 1993
23. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za četrto trimesečje 1993
24. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za drugo trimesečje 1993
25. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za tretje trimesečje 1993
26. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za četrto trimesečje 1993
27. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)
28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju zdravil
29. Količnik za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1994
30. Odločba o ustanovitvi novih organizacijskih enot carinarnic na območju Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

31. Odločba o ugotovitvi, da 4. člen zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 ni v neskladju z ustavo
32. Odločba o ugotovitvi, da določba 8. točke 92. člena zakona o izvršilnem postopku ni v skladu z ustavo

OBČINE

Brežice

33. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
34. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje KS Kapele

Celje

35. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
36. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
37. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Celje
38. Sklep o revalorizirani vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
39. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij

Črnomelj

40. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Črnomelj v prvem trimesečju 1994

Krško

41. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Krško za leto 1994
42. Sklep o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine Krško za leto 1993

Laško

43. Odlok o proračunu občine Laško za leto 1994
44. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju zdravilniške dejavnosti Zavoda za medicinsko rehabilitacijo Zdravilišče Laško
45. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Laško
46. Odlok o ravnanju in obveznem odstranjevanju odpadkov
47. Odlok o preimenovanju naselja Breze v Šentrupert

Lenart

48. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun pristojbin v občini Lenart
49. Sklep o ustanovitvi javnega odbora

Lendava

50. Odlok o obratovalnem času v občini Lendava
51. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Lendava

Litija

52. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
53. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Litija v letu 1994

Ljubljana-Center

54. Odredba o spremembah Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
55. Odredba o spremembah odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center

Ljutomer

56. Odlok o spremembah Odloka o ustanoviti sklada za razvoj občine Ljutomer
57. Sklep

Logatec

58. Odlok o komunalnem prispevku v občini Logatec
59. Odlok o spremembi odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec
60. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994

Mozirje

61. Sklep

Sevnica

62. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Sevnica v I. trimesečju 1994
63. Odlok o razglasitvi rastišča Kluzijevega svišča na Lovrenzu za botanični naravni spomenik

Slovenj Gradec

64. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Slovenj Gradec v letu 1994
65. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča v občini Slovenj Gradec v letu 1994

Šentjur pri Celju

70. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Šentjur pri Celju - v prvem trimesečju 1994
71. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici
72. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Škofja Loka

66. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994
67. Sklep o uvedbi samoprispevka
68. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v letu Krajevne skupnosti Sorica, ki je bil izveden 19.12. 1993 v Sp. Danjah
69. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

73. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1994

Trebnje

74. Sklep o javni razglasitvi osnutka programske zasnove za kamnolom Spodnje Laknice in o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za kamnolom Spodnje Laknice

Velenje

75. Odlok o ustanovitvi sklada za okolje občine Velenje

Vrhnika

76. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Vrhnika
77. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih

Žalec

78. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1993
79. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Žalec za I. trimesečje 1994
80. Odlok o imenovanju ulic v naselju Prebold in preimenovanju nekaterih ulic v mestu Žalec
81. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
82. Odlok o "kmetiji odprtih vrat" v občini Žalec
83. Sklep o podeljevanju Savinovih odličij za dosežke na področju kulture
84. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
85. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. popravek
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti