Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

5. Zakon o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, stran 18.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave. Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
Razglašam Zakon o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-139/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
1. člen
Ratificira se dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, podpisan v Budimpešti 19. maja 1993.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
DOGOVOR
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju: pogodbenici) sta v prizadevanju, da:
– prispevata k razvoju dvostranskih stikov;
– v prepričanju, da je sodelovanje v boju proti kriminalu, posebno organiziranemu kriminalu in nedovoljenemu prometu z mamili, v boju proti terorizmu in za njihovo učinkovito preprečevanje bistvenega pomena;
– povečata skupne napore v boju proti terorizmu;
– uskladita svoje akcije proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu;
sklenili, ob upoštevanju mednarodnih pogodb, ki veljajo za ta področja, naslednji dogovor:
1. člen
(1) Pogodbenici bosta ob upoštevanju določil predpisov svojih držav sodelovali pri preprečevanju terorizma, nedovoljenega prometa z mamili, organiziranega kriminala, v odkrivanju in pregonu teh oblik kriminala.
(2) Pogodbenici bosta sodelovali posebno v tistih primerih, ko se kazniva dejanja ali priprave nanje realizirajo na območju ene od pogodbenic in podatki kažejo na območje druge pogodbenice.
2. člen
Da bi preprečili terorizem, bosta pogodbenici na podlagi svojih zakonov in ob upoštevanju določil tega dogovora:
1. izmenjali spoznanja in podatke o načrtovanih ali izvršenih terorističnih akcijah, udeleženih osebah, načinu izvedbe in o tehničnih sredstvih, ki so bila uporabljena pri izvedbi;
2. izmenjali spoznanja in podatke o terorističnih skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvedli svoja dejanja na območju druge pogodbenice na njeno škodo, proti njenim interesom, in ki so potrebni za zaustavitev terorizma ali preprečevanje kaznivih dejanj, ki pomenijo veliko ogrožanje javne varnosti.
3. člen
Za preprečevanje prepovedanega gojenja, proizvodnje, pridobivanja, izvažanja, uvažanja in tranzita mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev ter ilegalnega prometa z njimi bosta pogodbenici ob upoštevanju zakonov obeh držav predvsem:
1./ sporočali podatke o osebah, udeleženih pri pridobivanju in prodaji mamil, o njihovih skrivališčih, prevoznih sredstvih in načinih storitve, o kraju izvora mamil in psihotropnih snovi in kam je blago namenjeno ter posebne podrobnosti takšnih kaznivih dejanj, če je to potrebno za preprečevanje kaznivih dejanj ali za preprečitev hudih kaznivih dejanj, ki bi ogrožala javni red;
2./ izmenjali spoznanja o običajnih načinih ilegalne mednarodne trgovine in druga spoznanja v zvezi s tem;
3./ izmenjali rezultate kriminalističnih in kriminoloških raziskav o trgovini z mamili in njihovi zlorabi;
4./ izmenjali vzorce mamil rastlinskega in sintetičnega izvora in psihotropnih snovi, ki jih je možno zlorabiti;
5./ izmenjali izkušnje o nadzoru zakonitega prometa mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev glede na možnosti njihove zlorabe;
6./ usklajeno izvajali z zakoni svojih držav dovoljene policijske ukrepe za preprečevanje nedovoljenega pridobivanja mamil in psihotropnih snovi.
4. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri odkrivanju in preprečevanju kriminala, še zlasti organiziranega kriminala, in pri tem:
1. sporočali druga drugi podatke o udeležencih organiziranega kriminala, podatke o povezanosti storilcev, informacije o organiziranosti organizacij in skupin kriminalcev, tipično obnašanje storilcev in skupin, dejstva, posebno čas, kraj in način storitve dejanja, napadene objekte, posebne okoliščine, kazenske predpise, ki so bili kršeni, in ukrepe, ki so jih izvedli, če je to nujno za odkrivanje in preprečitev kaznivega dejanja;
2./ na zaprosilo izvajali policijske ukrepe, ki jih dovoljujejo zakoni zaprošene pogodbenice;
3./ sodelovali pri preiskavah – v skladu s tem dogovorom, predpisi držav pogodbenic in z veljavnim sporazumom med pogodbenicama o izročitvi in pravni pomoči v zvezi s kaznivimi dejanji – z usklajenimi policijskimi ukrepi ob kadrovski, materialni in organizacijski pomoči;
4./ izmenjali podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah, ki jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu;
5./ izmenjali rezultate kriminalističnih, kriminoloških in drugih raziskav kaznivih dejanj, se medsebojno informirali o praksi preiskovanja dejanj in o uporabi metod in sredstev dela z namenom njihovega nadaljnjega razvijanja;
6./ na zaprosilo izmenjali informacije ali vzorce predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja, in predmetov, s katerimi so bila storjena kazniva dejanja;
7./ izmenjali strokovnjake za izobraževanje in izpopolnjevanje za okrepitev boja proti organiziranemu kriminalu, za pridobitev višje stopnje strokovnih znanj, za vzajemno spoznavanje sredstev in metod boja proti kriminalu in sodobnih rezultatov kriminalistične tehnike;
8./ po potrebi organizirali delovna srečanja v zvezi s pripravami in pospeševanjem izvajanja usklajenih ukrepov;
9./ podpirali sodelovanje svojih pristojnih organov na obmejnem območju.
5. člen
Sodelovanje pogodbenic zajema tudi:
1./ izmenjavo informacij o pravni ureditvi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema ta dogovor;
2./ izmenjavo informacij v zvezi s koristmi, ki si jih kdo pridobi s kaznivim dejanjem;
3./ izmenjavo pravne ureditve in izkušenj v zvezi s tujci oziroma migracijo;
4./ izmenjavo tistih informacij, ki so za drugo pogodbenico potrebne v boju proti tihotapljenju ljudi in nedovoljeni trgovini z delovno silo.
6. člen
(1) Pooblaščeni organi pogodbenic: s strani Republike Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo; s strani Republike Madžarske Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za socialo, Državna policijska uprava, Državna uprava za carinski in finančni nadzor in Državna uprava obmejne straže, bodo na svojem področju dela in pristojnosti v interesu realizacije sporazuma neposredno in operativno sodelovali in pri tem bodo konkretna področja in način sodelovanja lahko opredelili v zapisnikih o sodelovanju.
(2) Stiki in izmenjava informacij med sodelujočimi organi poteka v angleškem jeziku, če se ti ne dogovore drugače.
7. člen
Za varstvo podatkov, ki se nanašajo na osebe in ki si jih pogodbenici izročita v okviru sodelovanja, veljajo ob upoštevanju zakonodaje pogodbenic naslednji pogoji:
1./ pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja samo v namene, ki jih je opredelila pogodbenica, ki jih je izročila, in ob pogojih, ki jih je posredovala;
2./ pogodbenica, ki je podatke prejela, bo na prošnjo pogodbenice, ki jih je izročila, posredovala informacije o uporabi izročenih podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo pomočjo;
3./ podatke, ki se nanašajo na osebe, je mogoče izročiti izključno pristojnim organom za zatiranje kriminala v boju proti terorizmu, mamilom in organiziranemu kriminalu. Posredovanje podatkov drugim organom je mogoče le s predhodnim pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je podatke dala;
4./ pogodbenica, ki je podatke posredovala, se mora prepričati o pravilnosti izročenih podatkov in tudi o tem, ali je izročitev nujna in ali je v sorazmerju s ciljem izročitve. Poleg tega je potrebno upoštevati predpise druge pogodbenice, ki se nanašajo na omejevanje dajanja podatkov po njenem nacionalnem pravu. Če se izkaže, da so bili izročeni nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli predati, je o tem potrebno pogodbenico, ki je podatke prejela, nemudoma obvestiti. Pogodbenica, ki je podatek prejela, mora nepravilen podatek popraviti, pomotoma oziroma nedovoljeno predan podatek pa takoj uničiti;
5./ upravičeni osebi je potrebno na njeno prošnjo pojasniti podatke, ki obstajajo o njej, in o njihovi predvideni uporabi. Dajanje pojasnil ni obvezujoče, če zakonodaja določene države tega ne predpisuje. Pri posredovanju pojasnil o osebnih podatkih je merodajno nacionalno pravo tiste pogodbenice, ki bo podatke dala;
6./ pogodbenica, ki posreduje podatke, bo ob njihovi izročitvi posredovala v svojem pravnem redu veljavne termine za izbris podatkov. Neodvisno od tega je treba podatke, ki se nanašajo na posredovano osebo, ob prenehanju potrebe izbrisati. O izbrisu prevzetega podatka in o razlogu za to je potrebno hkrati s tem obvestiti pogodbenico, ki je posredovala podatke. Vsi dobljeni podatki se ob prenehanju dogovora uničijo;
7./ obe pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbrisu podatkov o osebi voditi evidenco;
8./ pogodbenici morata podatke o dani osebi učinkovito zaščititi, da nimajo dostopa do njih nepristojni, da jih ne spremenijo in da jih javno ne objavijo.
8. člen
(1) Pogodbenici zagotavljata tajnost podatkov, ki jih je katera od pogodbenic ocenila kot zaupne, če so kot tajni opredeljeni po predpisih države, ki jih je izročila.
(2) Posredovanje gradiv, ki so bila predana v skladu z dogovorom, posredovanje podatkov in tehničnih sredstev za tretje države, je mogoče samo ob pisnem soglasju pristojnega organa pogodbenice, ki jih je izročila.
9. člen
(1) Pogodbenici bosta za pospeševanje in ocenjevanje sodelovanja na osnovi tega dogovora ustanovili mešano komisijo. Pogodbenici se bosta o sestavi te komisije informirali po diplomatski poti.
(2) Seja mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobudo za sklic nadaljnjih sestankov lahko da vsaka od pogodbenic po potrebi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki Sloveniji in Republiki Madžarski.
10. člen
Vsaka pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni izvršitev zaprosila, svojo podporo ali postavi zanjo določene pogoje, če to omejuje njeno nacionalno pravo, ogroža njeno varnost ali druge bistvene interese oziroma krši njen nacionalni pravni red.
11. člen
Pogodbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadeve, da lahko vzajemno določita po eno osebo, ki bo vzdrževala stike s pooblaščenimi državnimi organi druge pogodbenice.
12. člen
Določila tega dogovora se ne nanašajo na druge dvo in večstranske mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili Republika Slovenija in Republika Madžarska.
13. člen
(1) Ta dogovor je potrebno odobriti. Veljati začne 30. dan po izmenjavi diplomatskih not o odobritvi.
(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati po preteku šestih mesecev od dneva, ko jo je prejela druga pogodbenica.
 
Sestavljeno v Budimpešti dne 19. maja 1993 dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Ivan Bizjak l. r.
 
Za Vlado Republike
Madžarske
Peter Boross l. r.
MEGALLAPODÀS
a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábitószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni hareban történő együttműködésről
A Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormáya (a továbbiakban: Felek) attól a törekvéstől vezérelve, hogy:
– hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolataik fajlődéséhez;
– abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a bűnözés, különösen a szervezett hűnözés és a kábitószerek tiltott forgalma, a terrorizmus elleni harcban és ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír;
– fokozzák közös erőfeszftéseiket a terrorizmus elleni harcban;
– egyeztessék a nemzetközi szervezett bűnözés elleni akciókat;
a tárgyban meglévő nemzetközi szerődésekre figyelemmel az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
(1) A Felek országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve együttműködnek a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés megakadályozasában, a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben.
(2) A Felek különösen azokban az esetekben müködnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei az egyik Fél országának felségterületén valósulnak meg, és az adalok a másik Fél országának Felségterületére utalnak.
2. cikk
A terrorizmus leküzdésére, a Felek országaik jogrendje alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:
1./ ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, a résztvevő személyekről, a végrehajtás módjáről és a végrehajtàs során használt technikai eszközökről:
2./ ismeretek és adatokat cserélnek azokról a terrorista csoponosulásokról, azok tagjafról, akik cselekményeiket a másik Fél országának területén, annak hátrányára, érdekei ellen terveznek, hajtanak végre, illetve hajtottak végre, továbbá amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra súlyos veszélyt jelentő bűncselekmények elháritásához szükségesek.
3. cikk
A kábitószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, előállításának, behozatalának, kivitelének és átszállitásának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Felek országaik jogrendjének figyelembevételével különösen:
1./ kozlik egymásal a kábítószer tiltott előállításában és kereskedelmében résztvevő személyek, rejtekhelyeik és szállítóeszközeik adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteit, amennyiben ez bűncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztető bűncselekmény elhárításához szükséges;
2./ a tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett és egyéb ide vonatkozó ismereteiket közlik egymással;
3./ kicserélik a kábitószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel valò visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminilógiai kutatási eredményeiket;
4./ visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerekből, pszichotrop anyagokból mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére;
5./ kicserélik tapasztalataikat a kábítószerek, a pszichotrop anyagok és prekurzurok törvényes forgalmazásának ellenőrzésében, tekintettel a velük való visszaélés lehetőségére;
6./ a Felek országaik jogrendje által megengedett, összehangolt rendőri intézkedéseket foganatosőtanak a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott elóàllftásának megakadályozására.
4. cikk
A Felek együttműködnek a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés felderitésében, megakadályozásában, ennek során:
1./ közlik egymással a szervezett bűnözésben részt vevők adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bűnözó szervezetek és bűnözó csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett buntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a bűncselekmények megelőzéséhez, megakadályozásához szükséges;
2./ megkeresésre olyan rendőri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga megenged;
3./ a nyomozásnál együttműködnek – ezen Megállapodással és jogrendjükkel összhangban a Felek országai által kötöll hatályban lévé kiadatási és bűnugyi jogsegélyegyezménynek mefeloléen – egyeztetett rendőri intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;
4./ adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról;
5./ kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, egyéb bűnügyi vonzatú kutatási eredményeiket, kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereinek és eszközeinek alkalmazásáról, azok továbbfejlesztése céljából;
6./ kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncseiekményekből származnak, továbbá amelyekkel bűncselekményeket követtek el;
7./ a szervezett bűnözés elleni harc elősegitésére, képzésre, továbbképzésre szakembereket kúldenek egymás országaiba a magasabb szintű szakismeretek megszerzéséhez, a bűnözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszerű eredményeinek kölcsönös megismerésére;
8./ szükég szerint munkatalálkozókat tartanak az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtásának elósegitésére;
9./ támogatják az illetékes határmenti szerveik együttműködését.
5. cikk
A Felek együtmmüködése kiterjed továbbá:
1./ a Megállapodás tárgyát képoző bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozással összefüggő információ eserére;
2./ a bűncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos információ cseréjére;
3./ a külföldiekre, illetöleg a migrációra vonatkozó jogi szabályozás és tapasztalatok sceréjére;
4./ azon információik cseréjére, amelyek a másik Fél számára az embercsempészés, valamint a munkaerővel való tiltott kereskedelem elleni harchos szükségesek.
6. cikk
(1) A Felek felhatalmozott szervei: s Szlovén Koztársaság részéról a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium; a Magyar Köztársaság részéről a Belügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Határőrség Országos Parancsnoksága saját hatáskörükben és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és operativ módon együttműködnek, ennek során az együttműködés konkret területeit és a kapcsolattartás módját együttműkodési jegyzőkönyvben rögzíthctik.
(2) Eltérő megállapodás hiányában az együttműködő szervek közötti kapcsolat és információesere angol nyelven történik.
7. cikk
Az együttműkodés során átadott, a személyre vonatkozó adatok védelmére mindegyik Fél országának hatályos jogszabályai figyelembevételével a következő feltételek érvényesek:
1./ a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;
2./ az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;
3./ a személyekre vontakozó adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes írásbeli engedélyével történhet;
4./ az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatakozó előírásokat. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítés átvezetésére, a téves vagy ág nem adható adat azonnali megsemmisítésére;
5./ a jogosul személy számára, kérésdre felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az adott ország joga nem teszi kötelezővé. A személyi adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti Joga az irányadó, amely az adatokat átadja;
6./ az átadó Fei közli az átadáskor s saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Feiet azzal egyidőben értesíteni kell. Az átvett adatot a megállapodás megszűknésekor törölni kell;
7./ mindkét Fei köteles a személyre szóló adatok átadásáról es átveteleről és törléséről nyilvántartást vezetni;
8./ a Felek kötelesek az átadott személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.
8. cikk
(1) A Felek biztosítják a bármelyik Fél által bizalmasnak minősített adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó ország jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.
(2) A Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok és technikai eszközök harmadik ország részére törtenö továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének irásbeli hozzájárulásával lehetséges.
9. cikk
(1) A Felek a Megállapodäsban sznbályozott együttműködés elősegítésére és értékelésere vegyesbizottságot állítanak fel. A Felek a vegyesbizottság összetételéről diplomáciai úton tájekoztatják egymást.
(2) A vegyesbizottság évente legalább egyszer ülést tart. További ülések megtartását szükség szerint bármely Fél kezdeményezheti. A bizottság a Szlovén Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban felváltva tartja üléseit.
10. cikk
Bármelyik Fél a rnegkeresés teljesitését, az együttműködesi intézkedést, támogatását részben vagy egészben megtagadhatja vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti, ha az saját nemzeti jogát korlátozza, a biztonságátz avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőlog nemzeti jogrendjét sérti.
11. cikk
A Felek felhatalmazzák belügyminisztereiket, hogy kölesönösen kijelölhetnek egy-egy személyt, akik a másik Fél országos hatáskörű szerveivel tartják a kapcsolatot.
12. eikk
E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság által kötött egyeb két-vagy többoldalú nemzetközi szerződesekét.
13. cikk
(1) Ez a Megállapodás jóváhagyásra szorul. A Megállapodás a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékek kicserélését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A Felek ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett.
 
Készült Budapesten, 1993. május 19-én, két eredeti példányban szlovén és magyar nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
A Szlovén Köztársaság
Kormánya nevében
Ivan Bizjak, s. k.
 
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Peter Boross, s. k.
3. člen
Za izvajanje tega dogovora skrbijo ministrstva, pristojna za notranje zadeve, finance in zdravstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/93-3/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti