Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

99. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 - Črnovrška planota in Godoviško Podolje, stran 67.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86, 26/90), 4. člena Odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta občine Idrija (Uradni list RS, št. 16/90, 26/90, 33/90, 4/91, 10/91) so zbor krajevnih skupnosti, zbor združenega dela in družbenopolitični zbor občine Idrija na skupni seji dne 29. novembra 1993 sprejeli
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 - Črnovrška planota in Godoviško Podolje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje 1986 – 1990 sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji za ureditveno območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje, ki jih je izdelal STUDIO AXA, d.o.o. Nova Gorica pod št. 3/92, maj 1992 ter določajo:
– merila in pogoje glede vrste posegov v prostor
– merila za določanje gradbenih parcel
– merila in pogoje za varovanje naravne in kulturne dediščine
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov
– merila in pogoje za prometno in komunalno urejanje in
– merila za varovanje okolja.
Ta merila se nanašajo na posege v prostor, za katere si mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje in za posege, za katere zadošča priglasitev upravnemu organu.
2. člen
– Prostorsko ureditveni pogoji iz prejšnjega člena vsebujejo tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo, lego, namensko rabo in zmogljivost, velikost ter oblikovanje objektov in naprav ter ureditev.
Tekstualni del obsega opis in utemeljitev prostorsko ureditvenih pogojev ter pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in skupnosti.
Kartografski del vsebuje grafične prikaze v M 1:5000 na topografski osnovi, M 1:1000 na topografski in katastrski osnovi ter M 1:2880 na katastrski osnovi.
3. člen
Območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje je določeno z dolgoročnim planom občine Idrija za obdobje 1986 – 2000. Opis meje po parcelnem stanju je podan v VII. poglavju tekstualnega dela iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Po tem odloku se urejajo območja urejanja: Spodnje Predgriže, Gornje Predgriže, Podkrog, Lome (Na Ravni), Idrijski log, Zadlog L, Zadlog II., Log, Ivanje doline I., Ivanje doline II.
II. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami, ki jih za to območje predpisujejo planski akti ter merili in pogoji po tem odloku.
Skladnost posameznega posega in določitev pogojev se opredeli v lokacijskem postopku na podlagi lokacijske dokumentacije in predpisanih soglasij.
6. člen
Območja urejanja so razvrščena v več tipov namembnosti:
1. mešana stanovanjsko gospodarska območja
2. stanovanjska območja, pozidana z enodružinskimi stanovanjskimi hišami
3. parkovna, športna, rekreacijska in turistična območja.
7. člen
1. Mešana stanovanjsko gospodarska območja so namenjena dopolnilni gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš, kmetijskih objektov, obrtnih delavnic, objektov in naprav za spremljajoče dejavnosti. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti v obstoječih objektih pod enakimi kriteriji.
Zemljišča, ki ležijo neposredno ob prometnicah, naj bodo praviloma vsaj delno namenjena gradnji objektov javnega značaja.
2. Stanovanjska območja, pozidana z enodružinskimi stanovanjskimi hišami so namenjena dopolnilni gradnji istovrstnih stanovanjskih in spremljajočih objektov kot so objekti osnovne oskrbe, objekti storitvenih dejavnosti, objekti in naprave za potrebe kulturnih dejavnosti in rekreacije tamkajšnjih prebivalcev, urejene odprte površine, kot so zelenice, otroška igrišča, peš poti in ploščadi, skupaj z urbano opremo, objekti in naprave za potrebe prometa in zvez, ki so namenjeni potrebam prebivalcev.
Dopolnilni in pomožni objekti k posameznim stanovanjem, kot so garaže, drvarnice ipd, kadar v sklopu novogradenj ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb: ti objekti naj bodo zgrajeni na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki ji pripadajo, kolikor to zemljišče ni s planskim ali prostorskim izvedbenim aktom že namenjeno zadovoljevanju potreb širše skupnosti; pri novih stanovanjskih hišah so pomožni prostori v sklopu enotnega objekta.
Izjemoma so dovoljeni gospodarski objekti in delavnice v kombinaciji s stanovanjskimi objekti, kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo motenj v okolju ter ostali objekti in naprave, ki imajo enak značaj.
Dovoljene so spremembe namembnosti v obstoječih objektih, kolikor nova namembnost ustreza prej naštetim kriterijem in ne povzroča prekomernih motenj v bivalnem okolju.
Na zemljiščih, ki ležijo neposredno ob prometnicah, je izjemoma dovoljena gradnja spremljajočih objektov, ki služijo širšemu zaledju prebivalstva, kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju in na lastnem funkcionalnem zemljišču zadovoljujejo potrebe po parkiriščih.
3. Parkovna, športna, rekreacijska in turistična območja so namenjena ureditvi večjih zelenih parkovnih površin, gradnji športnih in rekreacijskih objektov, naprav in površin za rekreacijo, ter gradnji spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovne športno rekreacijske namembnosti območja (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali, ipd).
4. V območjih urejanja, namenjenih kmetijski proizvodnji in v gozdnih območjih so dovoljeni samo naslednji posegi na osnovi lokacijskega dovoljenja:
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnja objektov, ki so namenjeni izključno kmetijski dejavnosti
– gradnja objektov in naprav, ki so namenjeni lovski dejavnosti, vključno z lovskimi kočami
– gradnja prometnih površin in komunalnih naprav
– postavitev kioskov ob postajališčih mestnega prometa
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in zemeljska dela
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak
– gradnja (oziroma ureditev) posamičnih športnih in rekreacijskih objektov in naprav ter spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko namembnost območja (parkirišča, sanitarije).
Gradnja navedenih objektov in naprav je možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred poplavami, plazovi ipd), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova okolica namenjeni.
Na geološko dvomljivih območjih je potrebno predhodno pridobiti hidrogeološko mnenje.
III. MERILA ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
8. člen
Velikost gradbenih parcel praviloma ne sme odstopati od velikosti istovrstnih parcel v območju. Obvezno se mora upoštevati obliko obstoječe parcele in razgibanost terena.
Obliko in velikost objektov in naprav, ki ne predstavljajo stanovanjske uporabe, se določa v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih.
Za objekte, namenjene kmetijski ali drugi proizvodnji se velikost parcele določi glede na namembnost objekta tako, da se z odmiki zagotovi tudi možnost kasnejšega širjenja.
IV. MERILA ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
9. člen
Z vidika varovanja naravne in kulturne dediščine je na območju zaščite preoblikovanje obstoječih objektov možno:
– v okviru obnove zavarovane kulturne dediščine z namenom, da se objektu povrne primarni videz,
– pri oblikovno nekvalitetnem posegu z namenom, da se objekt bolje prilagodi zavarovani celoti.
Nadomestitev zavarovanih objektov je možna le v primerih:
– ko gre za objekt, ki je v tako slabem fizičnem stanju, da sanacija ni možna
– če to zahteva sprememba funkcij v primerih rekonstrukcij ali novogradenj v strnjenem gručastem območju
– novogradnje morajo v celoti upoštevati zgodovinsko urbanistično zasnovo naselja v posameznem območju urejanja.
Za vsak poseg v območju PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje morajo biti dane spomeniškovarstvene smernice in soglasje h gradbeni dokumentaciji.
V. MERILA ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
10. člen
Pri posegih v prostor morajo biti upoštevane naslednje prilagoditve:
– novogradnje, prenove, nadzidave, prizidave in drugi posegi v prostor se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave '
– prizidki in nadzidave so dopustni le do višine sosednjih objektov
– prenove, dozidave in nadomestni objekti morajo predstavljati urbanistično arhitektonsko izboljšavo ambienta
– strehe novozgrajenih, prenovljenih, nadomestnih in prizidanih objektov so načelno dvokapnice z opečno kritino, smer slemena mora biti prilagojena sosednjim objektom
– fasade morajo biti prilagojene sosednjim objektom
– pri vseh posegih v prostor morajo biti upoštevani odmiki od prometnih površin, komunalnih in energetskih objektov in naprav ter obstoječe gradbene linije.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka so možni oblikovalski kontrasti v primerih:
– kadar je namen kontrasta vzpostaviti prostorsko dominanto
– kadar gre za vzpostavitev simbolne razpoznavnosti vizuelno izpostavljene lokacije
-kadar gre za začasni objekt.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
11. člen
Na območju planske celote je predvideno komunalno urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega, PTT omrežja in daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev vseh obstoječih in predvidenih objektov. Pri komunalnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:
– ceste morajo imeti varovalni pas v širini 10 – 15 m za regionalne in 5 m za ostale. Načrtovane prometnice imajo 30 m rezervat. Posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni le s soglasjem upravljalca ceste,
– priključki na javno cestno omrežje naj bodo praviloma pravokotni in pregledni
– dostopi do objektov morajo biti urejeni tako, da je omogočen pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč.
Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem upravljalca.
Za začasno oskrbo je dovoljena gradnja kapnic oziroma lokalnih zajetij.
V naselju mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode:
– za območje naselja je predvidena dograditev in rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja.
– vsi sedanji in novi objekti morajo biti priključeni na to omrežje po pogojih in s soglasjem upravljalca kanalizacije.
Do priključitve na javno kanalizacijo morajo obstoječi in predvideni objekti imeti zgrajeno triprekatno vodotesno greznico na izpraznjevanje.
Priključitev na nizkonapetostno omrežje in PTT omrežje mora biti predvidena in izvedena pod pogoji upravljalcev v skladu z individualnim soglasjem.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
12. člen
Pri vseh posegih v prostor in spremembah namembnosti obstoječih objektov in delov objektov je že v fazi izdelave lokacijske dokumentacije obvezno upoštevati:
– zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju in Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 15/76, 29/80)
– v primeru ogrevanja s kurilnim oljem se mora obvezno upoštevati Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča... (Uradni list SRS, št. 3/79)
– obdelovanje kmetijskih zemljišč se mora izvajati v skladu z Uredbo o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list RS, št. 6/90)
– pri urejanju gnojišč in greznic je obvezno upoštevanje Strokovnega navodila 6 urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85)
– za območje naselja Črni vrh je predpisano organizirano zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov in uvajanje selekcioniranja odpadkov pri izvoru
– okolica objektov mora biti primemo urejena
– smetnjaki naj bodo postavljeni na skritih mestih; na dan odvoza naj se postavijo na mesto odvzema
– če pristojni upravni organ ugotovi, da utegne predviden poseg povzročati prekomerne motnje v okolju, lahko zahteva dodatne analize, pri prenovah pa po potrebi predhodno sanacijo
– pri vseh posegih se mora odkopano zemljo posebej deponirati in jo kasneje uporabiti za ureditev okolice ali pa jo odstopiti za izboljšanje kmetijskih površin.
VIII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o urbanističnem redu občine Idrija (Uradni glasnik občine Idrija št. 3/69) za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija občin Idrija, Logatec, Vrhnika.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/9/92
Idrija, dne 29. novembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti