Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

108. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v občini Slovenska Bistrica, stran 78.

Na podlagi določb Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem, Pravilnika o merilih za dodelitev socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica na 55. redni seji dne 23. 11. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem;
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;
– normativi in standardi za socialna stanovanja;
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
2. člen
Upravičenci za pridobitev socialnih stanovanj so občani in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo stanovanja ali nimajo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje tega pravilnika, občini in družine oziroma mlade družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v podjetju in si ne morejo rešiti stanovanjskega problema pri starših, če so le-ti lastniki stanovanjske hiše.
Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega stanovanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali.
II. SPLOŠNI POGOJI
3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja oziroma vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja,
– da ima prosilec stalno prebivališče v občini, v kateri je zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja v najem,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hišice ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, niso lastniki ali solastniki podjetja oziroma nosilci obrti, razen v primeru samozaposlitve.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
4. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se točkujejo in se nanašajo na:
– stanovanjske razmere
– število ožjih družinskih članov
– premoženjsko stanje
– socialne razmere.
– zdravstveno stanje.
5. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
   1. Stanovanjski status:                       točk
  – prosilec je brez stanovanja (3. člen Stanovanjskega zakona)     150
  – prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih        150
  – prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik         150
  2. Kvaliteta bivanja:
  – bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki    120
  – bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju (kota bivalnega
prostora je vsaj 1,20 m pod nivojem terena, 50% površin ima poševen strop) 80
  – bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju               20
  3. Stanovanjska površina:
  – do 4 m2 na družinskega člana                    120
  – od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                 80
  – od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana                60
  – od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana                20
  4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma
souporaba posameznih delov stanovanja:
  – stanovanje brez kuhinje                       40
  – stanovanje brez sanitarnih prostorov                 40
  – stanovanje s souporabo kuhinje                    20
  – stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi
prostori izven stanovanja                         20
  5. Funkcionalnost stanovanja:
  – stanovanje z arhitektonskimi ovirani (če gre za invalida, ki je
gibalno oviran)                              50
  – stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča              20
  – stanovanje z nestandardno visokimi (nizkimi) stropovi pod 2,2 m,
nad 3 m                                  20
  6. Upravičenec je že bil uvrščen na prednostno listo po prejšnjem
natečaju, pa mu stanovanje ni bilo dodeljeno                50
  7. Nevzdržne razmere v družinski skupnosti (psihično ali fizično
maltretiranje, ogroženost družinskih članov) – mnenje poda Center za
socialno delo Slov. Bistrica                        50
6. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
   – družina z dvema ali več mladoletnimi otroci             60
  – družina z enim mladoletnim otrokom                  30
  – družina z ožjim družinskim članom, starim nad 65 let         30
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
7. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
   – ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)      60
  – status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi skrbi za
njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)                  40
  – ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 60
  – status prosilca z družinskim članom, za katerega je po predpisih o
zaposlovanju ocenjeno, da je trajno nezmožen za delo (izvedensko mnenje
pristojne komisije)                            30
8. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
   – trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami                                 80
  – trajna obolenja drugih oseb, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami                                 60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. člen
Pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem se upoštevajo še naslednja merila:
   – družina, v kateri roditelja nista starejša od 30 let (mlada družina) 80
  – družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno
ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji        60
  – invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski član
nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in
mnenjem pristojne komisije                         60
IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
10. člen
Pri dodeljevanju socialnih stanovanj se upošteva standarde, ki ne presegajo naslednjih normativov:
-----------------------------------------------------------------------------
Število Stanovanjska Vrsta
članov površina   stanovanja
-----------------------------------------------------------------------------
1    do 24 m2   soba ali garsonjera
2    do 30 m2   garsonjera ali enosobno 3 do 55 m2 enosobno ali dvosobno
4    do 65 m2   dvosobno in kabinet ali trisobno
5    do 70 m2   dvosobno in kabinet ali trosobno, ali dvosobno in
           dva kabineta
-----------------------------------------------------------------------------
11. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor, in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere kot na primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno nego in podobno.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: upravni organ), upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo v občini.
12. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
13. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je oteženo oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno pri dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na število točk, prednost pred drugimi prosilci.
V. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
14. člen
Občina na podlagi občinskega stanovanjskega programa praviloma do 31, 3. enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem velja eno leto, s sprejemom nove prioritetne liste preneha veljati stara.
15. člen
Razpis, ki ga objavi upravni organ, mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število socialnih stanovanj v občini Slovenska Bistrica in okvirni datum razpoložljivosti le-teh,
– razpisni rok.
16. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpiši s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če je najemnik neprimernega stanovanja,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere,
– potrdilo od davčne uprave o nepremičninah.
17. člen
Po preteku roka upravni organ prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev.
Upravni organ tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo.
18. člen
Upravni organ imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za udeležence razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije,
– dva člana, ki ju v komisijo predlaga Center za socialno delo v občini Slovenska Bistrica.
19. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravilnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
VI. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
20. člen
Upravni organ na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajni način.
21. člen
Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec razpisa možnost ugovora na Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica najkasneje v petnajstih dneh po objavi lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
22. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali so vloge na razpis oddali po končanem razpisnem roku, se zavržejo.
23. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo s tudi na novo zahtevano dokumentacijo.
VII. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
24. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda predstojnik upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve v občini Slovenska Bistrica.
25. člen
Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
26. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno na enak način, kot je to določeno za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če mu občina na svojem območju zagotovi najem primernega stanovanja.
27. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
VIII. IZJEMNA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA
28. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema (požar, elementarna nesreča, rušitev ali prenova dosedanjega stanovanja, postpenalna pomoč ali prisotna izredno težka socialna in zdravstvena problematika) lahko upravni organ ob izpraznitvi socialnega stanovanja le-tega dodeli praviloma za določen čas mimo občinske liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
29. člen
Upravičenost za izjemno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov občine Slovenska Bistrica in Centra za socialno delo Slovenska Bistrica.
30. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno prednostno listo ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni ponujeno socialno stanovanje, ki ustreza normativom iz 10. člena v najem, izda upravni organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne prednostne liste ali izjemne dodelitve stanovanja.
IX. ZAMENJAVA STANOVANJ
31. člen
Zamenjava najemnih stanovanj se lahko odobri:
– ostarelim in bolnim občanom oziroma njihovim družinam iz zdravstvenih razlogov (predvsem zaradi neustreznega nadstropja, stopnic, ogrevanja ipd.),
– občanu in njegovi družini, ki živi v izredno težkih gmotnih razmerah, z namenom, da se jim omogoči pridobitev starejšega stanovanja z nižjo najemnino,
– občanom, ki imajo nadstandardno stanovanje, za manjše stanovanje.
32. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenjave socialnih stanovanj, lahko pa se odobri tudi zamenjava z drugimi najemnimi stanovanji, katerih lastnik je podjetje, ustanova ali druga pravna oseba, če je to v interesu občine Slovenska Bistrica zaradi ustreznega reševanja prosilcev – upravičencev iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanovanjih že stanujejo.
Soglasje k zamenjavi stanovanj izdaja upravni organ na podlagi predhodnega sporazuma najemnikov o zamenjavi stanovanja in soglasja lastnika.
Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mora biti opravljena najkasneje v 60 dneh po izdaji soglasja lastnikov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljali pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje solidarnostnih stanovanj v Samoupravni stanovanjski skupnosti občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 20/86).
Št. 1/3-011-1/93
Slovenska Bistrica, dne 23. novembra 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti