Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

2. Zakon o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola k Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni, stran 7.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DRUGEGA FAKULTATIVNEGA PROTOKOLA K MEDNARODNEMU PAKTU O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH, KATEREGA CILJ JE ODPRAVA SMRTNE KAZNI
Razglašam Zakon o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-140/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI DRUGEGA FAKULTATIVNEGA PROTOKOLA K MEDNARODNEMU PAKTU O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH, KATEREGA CILJ JE ODPRAVA SMRTNE KAZNI
1. člen
Ratificira se drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni, sprejet na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov 15. septembra 1989.
2. člen
Protokol se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
SECOND OPTIONAL PROTOCOL
TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, AIMING AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY
The States Parties to the present Protocol,
Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights,
Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights adopted on 10 December 1948 and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on 16 December 1966,
Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable,
Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as progress in the enjoyment of the right to life.
Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty,
Have agreed as follows:
Article 1
1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.
2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.
Article 2
1. No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.
2. The State Party making such a reservation shall at the time of ratification or accession communicate to the Secretary-General of the United Nations the relevant provisions of its national legislation applicable during wartime.
3. The State Party having made such a reservation shall notify the Secretary-General of the United Nations of any beginning or ending of a state of war applicable to its territory.
Article 3
The States Parties to the present Protocol shall include in the reports they submit to the Human Rights Committee, in accordance with article 40 of the Covenant, information on the measures that they have adopted to give effect to the present Protocol.
Article 4
With respect to the States Parties to the Covenant that have made a declaration under article 41, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications when a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.
Article 5
With respect to the States Parties to the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on 16 December 1966, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.
Article 6
1. The provisions of the present Protocol shall apply as additional provisions to the Covenant.
2. Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be subject to any derogation under article 4 of the Covenant.
Article 7
1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified the Covenant or acceded to it. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified the Covenant or acceded to it.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.
Article 8
1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification of accession.
Article 9
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.
Article 10
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 48, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:
(a) Reservations, communications and notifications under article 2 of the present Protocol;
(b) Statements made under articles 4 or 5 of the present Protocol;
(c) Signatures, ratifications and accessions under article 7 of the present Protocol;
(d) The date of the entry into force of the present Protocol under article 8 thereof.
Article 11
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 48 of the Covenant.
DRUGI FAKULTATIVNI PROTOKOL
K MEDNARODNEMU PAKTU O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH, KATEREGA CILJ JE ODPRAVA SMRTNE KAZNI
Države članice tega protokola
v veri, da bo odprava smrtne kazni pripomogla k večjemu človeškemu dostojanstvu in progresivnemu razvoju človekovih pravic,
sklicujoč se na 3. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah, sprejete 10. decembra 1948, in na 6. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, sprejetega 6. decembra 1966,
ugotavljajo, da se 6. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah nanaša na odpravo smrtne kazni na način, ki izrecno navaja, da je odprava smrtne kazni zaželena,
v prepričanju, da je treba na vse ukrepe za odpravo smrtne kazni gledati kot na napredek pri uživanju pravice do življenja,
v želji, da se s tem mednarodno zavzemajo za odpravo smrtne kazni,
so se dogovorile o naslednjem:
1. člen
1. Nihče, ki je v sodni pristojnosti države članice tega protokola, ne sme biti usmrčen.
2. Vsaka država članica mora v skladu s svojo pristojnostjo sprejeti vse potrebne ukrepe za odpravo smrtne kazni.
2. člen
1. Glede tega protokola ni dopusten noben pridržek, razen pridržka, ki je dan ob ratifikaciji ali pristopu in ki določa uporabo smrtne kazni v vojni zaradi obsodbe za najhujše zločine vojne narave, storjene v vojni.
2. Država članica, ki je dala tak pridržek, mora ob ratifikaciji ali pristopu sporočiti generalnemu sekretarju Združenih narodov ustrezna določila svoje državne zakonodaje, ki se uporabljajo v vojni.
3. Država članica, ki je dala tak pridržek, mora obvestiti generalnega sekretarja Združenih narodov o začetku oziroma koncu vojnega stanja, ki velja za njeno ozemlje.
3. člen
Države članice tega protokola morajo v poročila, ki jih v skladu s 40. členom Pakta pošiljajo Odboru za človekove pravice, navesti informacijo o ukrepih, ki so jih sprejele za uresničevanje tega protokola.
4. člen
Za države članice Pakta, ki so dale izjavo po 41. členu, se pristojnost Odbora za človekove pravice, da lahko sprejema in obravnava sporočila, v katerih ena država članica trdi, da druga država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti, razširi na določila tega protokola, razen če ni prizadeta država članica dala nasprotne izjave ob ratifikaciji ali pristopu.
5. člen
Za države članice prvega fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah se pristojnost Odbora za človekove pravice, da lahko sprejme in obravnava sporočila posameznikov, ki sodijo v njegovo pristojnost, razširi na določila tega protokola, razen če ni prizadeta država članica dala nasprotne izjave ob ratifikaciji ali pristopu.
6. člen
1. Določila tega protokola se uporabljajo kot dodatna določila k Paktu.
2. Brez škode za možnost pridržka iz 2. člena tega protokola se pravica, ki je zajamčena v 1. odstavku 1. člena tega protokola, z ničimer ne krati v smislu 4. člena Pakta.
7. člen
1. Ta protokol lahko podpišejo vse države, ki so podpisale Pakt.
2. Ta protokol lahko ratificirajo vse države, ki so ratificirale Pakt ali pristopile k njemu. Ratifikacijske listine je treba deponirati pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
3. K temu protokolu lahko pristopi vsaka država, ki je ratificirala Pakt ali pristopila k njemu.
4. Pristopi se z deponiranjem pristopne listine pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
5. Generalni sekretar Združenih narodov obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali k njemu pristopile, o deponiranju vsake ratifikacijske ali pristopne listine.
8. člen
1. Ta protokol prične veljati tri mesece po datumu, ko je bila pri generalnem sekretarju Združenih narodov deponirana deseta ratifikacijska ali pristopna listina.
2. Za vsako državo, ki je ratificirala ta protokol ali k njemu pristopila, začne ta protokol – po deponiranju desete ratifikacijske ali pristopne listine – veljati tri mesece po datumu, ko je ta država deponirala svojo ratifikacijsko ali pristopno listino.
9. člen
Določila tega protokola veljajo za vse dele zveznih držav brez kakršnih koli omejitev ali izjem.
10. člen
Generalni sekretar Združenih narodov obvesti vse članice, ki so navedene v 1. odstavku 48. člena Pakta, o:
a) pridržkih, sporočilih in obvestilih v skladu z 2. členom tega protokola;
b) izjavah, ki so bile dane v skladu s 4. in 5. členom tega protokola;
c) podpisih, ratifikacijah in pristopih v skladu s 7. členom tega protokola;
d) datumu uveljavitve tega protokola v skladu z 8. členom.
11. člen
1. Izvirnik tega protokola, katerega besedila v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku so enako verodostojna, se hrani v arhivu Združenih narodov.
2. Generalni sekretar Združenih narodov pošlje potrjene izvode protokola vsem državam, ki so naštete v 48. členu Pakta.
3. člen
Za izvajanje tega protokola skrbi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/93-27/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti