Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3420. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3421. Uredba o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov
3422. Uredba o določitvi cene programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika
3423. Uredba o dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Odloki

3424. Odlok o spremembi Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Sklepi

3425. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2023 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
3426. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023
3427. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest

MINISTRSTVA

3428. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za področje športne vzgoje otrok in mladine
3429. Pravilnik o določitvi rokodelskih panog

BANKA SLOVENIJE

3430. Kadrovski pravilnik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3431. Akt o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev
3432. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vransko
3433. Letni program statističnih raziskovanj za 2024 (velja od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024)
3434. Poročilo o gibanju plač za september 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3435. Naknadni pristop Lekarniške zbornice Slovenije h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

3469. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina

Brežice

3436. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2024

Hrpelje-Kozina

3437. Obvezna razlaga 3., 61., 71. in 77. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19, 63/20, 91/20, 90/21, 161/21, 199/21, 39/23; v nadaljnjem besedilu OPN Občine Hrpelje - Kozina)

Kobarid

3438. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2023

Kranjska Gora

3439. Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora
3440. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora
3441. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2024

Krško

3442. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v mestni občini Krško
3443. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v občini Krško
3444. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
3445. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
3446. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2023
3447. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2023
3448. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. *296, parc. št. 2177/1, parc. št. 2177/2 in parc. št. 2176/1, k.o. 1324 – Ravno
3449. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju mestne občine Krško v letu 2024

Ljubljana

3450. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

Loški Potok

3451. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 1. 2024–31. 12. 2024 na območju Občine Loški Potok

Moravske Toplice

3452. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice
3453. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice

Odranci

3454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2023

Pivka

3455. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
3456. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka

Rečica ob Savinji

3457. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje (SD OPPN)

Slovenj Gradec

3458. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Slovenj Gradec
3459. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe (OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe)
3460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2023

Škofljica

3461. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2024

Šmarje pri Jelšah

3462. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev stanovanjske soseske Mestinje PC
3463. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3464. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3783 v naselju Mala Pristava (parc. št. 643, 644, 645, *90, k.o. 1189 – Bobovo)
3465. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

3466. Sklep o tehnični posodobitvi grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (SD OPN 10)

Štore

3470. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore

Turnišče

3467. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Turnišče

Vipava

3471. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava za leto 2023
3472. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vipava

Žužemberk

3468. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska

POPRAVKI

3473. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CP_130 Idrijski Log

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti