Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2795. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2796. Ukaz o postavitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri Programu Organizacije združenih narodov za okolje (UNEP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2863. Sklep o določitvi povprečnih deležev odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh za leta 2023, 2024 in 2025
2864. Sklep o grafični podobi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
2865. Sklep o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

MINISTRSTVA

2797. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
2798. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
2799. Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik
2800. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov, rokov izplačil in potrebnih dokazil za dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči
2866. Pravilnik o metodologiji za razvrščanje odjemalcev
2867. Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
2868. Odredba o določitvi programov strokovnega izpopolnjevanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja za izvajanje fizičnega varovanja jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi

USTAVNO SODIŠČE

2801. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani ter odločitev o sporni pravici

BANKA SLOVENIJE

2802. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2803. Sklep o določitvi nujnega ukrepa v zvezi z biovarnostjo zaradi povečanega tveganja za vnos afriške prašičje kuge v obrate z gojenimi prašiči
2804. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
2805. Poročilo o gibanju plač za julij 2023
2869. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2806. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
2807. Statut Univerze v Mariboru, Uradno prečiščeno besedilo (UPB 14)
2808. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
2809. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena
2810. Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

2811. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec

Bovec

2812. Pravilnik o brezplačnem prevzemu odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na območju Občine Bovec
2813. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Bovec
2814. Sklep o ustanovitvi Komisije za mladinska vprašanja

Horjul

2815. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Horjul za leto 2023
2816. Pravilnik o uporabi športnih objektov v lasti Občine Horjul

Jesenice

2817. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023

Kobarid

2858. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2023

Kočevje

2818. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 št. 3
2819. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kočevje
2820. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Kostanjevica na Krki

2821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki
2822. Odlok o spremembi Odloka o občinskem prazniku in spominskem dnevu Občine Kostanjevica na Krki
2823. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
2824. Sklep o določitvi območja omejene hitrosti na Hmeljski, Gorjupovi in delu Ljubljanske ceste

Kranj

2825. Sklep o lokacijski preveritvi za rekonstrukcijo in prizidavo objekta OŠ in vrtca France Prešeren – PŠ Kokrica

Kranjska Gora

2826. Odlok o javnem zavodu Turizem Kranjska Gora

Krško

2827. Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestni občini Krško
2828. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona peskokop Ravno – del EUP MKO 03
2829. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
2830. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje in določitev oblike in obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na EUP GLE 138 (mestna občina Krško)
2831. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v mestni občini Krško
2832. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2023

Ljubljana

2833. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Potniškega centra Ljubljana
2834. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
2835. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028
2836. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
2837. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

Metlika

2838. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Zahodni del vasi Hrast pri Jugorju, v enoti urejanja HRA-5-OPPN«

Miren-Kostanjevica

2859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023, Rebalans št. 1

Murska Sobota

2860. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota
2861. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

Nova Gorica

2839. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
2840. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
2841. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Odranci

2842. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Odranci

Osilnica

2843. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica

Semič

2844. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2023

Sevnica

2845. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za poslovno cono Blanca
2846. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP BL 02 in BL 14 na Blanci in Elaborata ekonomike
2847. Odredba o določitvi območij omejene hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

Sveti Jurij ob Ščavnici

2862. Obvezna razlaga določb enajstega in dvanajstega odstavka 32. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

2848. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2023
2849. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2850. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba za mandatno obdobje 2022–2026

Tolmin

2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah Občine Tolmin
2852. Sklep o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah na Mostu na Soči

Trebnje

2853. Sklep o spremembi Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

Vipava

2854. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2023

Žalec

2855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2023
2856. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2023
2857. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2023

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti