Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2834. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, stran 8467.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 25. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše 
1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: Vrtec Andersen, Rašiška ulica 7, Ljubljana; Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana; Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana; Vrtec Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a, Ljubljana; Vrtec Kolezija, Pod bukvami 11, Ljubljana; Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana; Vrtec Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana; Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana; Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, Ljubljana; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, Ljubljana; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški gaj, Reška ulica 31, Ljubljana; Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vrtec) znašajo mesečno na otroka v eurih:
Dnevni program:
Cena v eurih
Prvo starostno obdobje
732
Drugo starostno obdobje
531
Kombiniran oddelek
566
Oddelek 3–4 letnih otrok
558
Razvojni oddelek
1.491
2. člen 
Mesečni strošek živil za otroke, upoštevan v ceni programa vrtca iz prejšnjega člena, znaša 52 eurov. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. ure, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen 
Staršem otrok, vpisanih v vrtec, za katere Mestna občina Ljubljana v skladu s predpisi, ki urejajo znižano plačilo vrtca, krije del cene programa za vrtec, se dodatno zniža plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, in sicer tako, da plačajo:
a) v programu prvega starostnega obdobja in razvojnem oddelku:
– v 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 30,9 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– v 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 25,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred;
b) v programu drugega starostnega obdobja:
– v 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,2 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– v 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 20,9 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred;
c) v kombiniranem oddelku:
– v 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 21,2 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– v 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 18,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred;
d) v oddelku 3–4 letnih otrok:
– v 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 21,2 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– v 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 18,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.
4. člen 
Dodatno znižanje plačila za vrtec iz prejšnjega člena ne pripada staršem otrok, za katere se del cene programa vrtca v skladu s predpisi, ki urejajo znižano plačilo vrtca, krije tudi iz državnega proračuna.
5. člen 
(1) Starši otrok, vpisanih v vrtec na območju Mestne občine Ljubljana, za katere Mestna občina Ljubljana v skladu s predpisi, ki urejajo znižano plačilo vrtca, krije del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka (v nadaljnjem besedilu: rezervacija) v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Starši so rezervacijo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
(2) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu.
(3) Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo vrtca za otroka iz državnega proračuna.
(4) Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo pristojnega centra za socialno delo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj plačila iz 3. člena tega sklepa.
6. člen 
Sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa vrtca, ki nastane zaradi dodatnega znižanja plačila vrtca v skladu s 3. členom tega sklepa ter uveljavljanja rezervacije v skladu s prejšnjim členom, zagotavlja Mestna občina Ljubljana.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše (Uradni list RS, št. 46/19).
8. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. oktobra 2023.
Št. 602-49/2023-6
Ljubljana, dne 25. septembra 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti