Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2749. Sklep o prenehanju mandata poslanca
2750. Sklep o prenehanju mandata poslanca
2751. Sklep o potrditvi mandata poslancema Državnega zbora
2752. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2753. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2754. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2755. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2756. Uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023
2757. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

Sklepi

2758. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2023

MINISTRSTVA

2759. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje
2760. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev Javnega zavoda Hiša za otroke in Študijskega centra za narodno spravo
2761. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Nataše Pirc Musar, ustanova Alma za enake možnosti kariernega razvoja ter vključenost in skrb za starejše«
2762. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih in rokih izplačil za kritje stroškov kriznih namestitev in nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve
2763. Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih in rokih izplačil za povračilo sredstev solidarnostne pomoči
2764. Naznanilo o odobritvi štirinajste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

SODNI SVET

2765. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2766. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2767. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
2768. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
2769. Obvestilo o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k enajsti izdaji Evropske farmakopeje
2770. Ovestilo o veljavnosti šeste izdaje slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 6.0

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2771. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

OBČINE

Ajdovščina

2772. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov

Ig

2773. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023
2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC
2775. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2023
2776. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj

Litija

2778. Sklep o pripravi Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 v EUP LI-43

Murska Sobota

2779. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota

Piran

2780. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Piran in dodatnih ugodnosti za starše

Podčetrtek

2781. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek – OPN SD1

Postojna

2782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Postojna

Sežana

2783. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2023
2784. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2785. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2786. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmarje pri Jelšah

2787. Odlok o imenovanju ulice v naselju Šmarje pri Jelšah
2788. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP ME 07 (ID: 3225)
2789. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3521 v naselju Zibika (parc. št. 676/3, k.o Zibika in 847/1, k.o. Vršna vas)
2790. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3462 v naselju Preloge pri Šmarju (parc. št. 216/1 in 216/3, k.o. 1190 – Preloge)
2791. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3479 v naselju Škofija (parc. št. 712, k.o. 1222 – Vršna vas)
2792. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3560 v naselju Jerovska vas (parc. št. 1209/2, k.o. 1183 – Lemberg okolica)
2793. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3537 v naselju Zg. Tinsko (parc. št. 923/1, 843/4, *172, 922, 841/3, k.o. 1227 – Tinsko)

Žalec

2794. Sklep o začetku postopka priprave tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti