Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2778. Sklep o pripravi Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 v EUP LI-43, stran 8315.

  
Na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) župan Občine Litija sprejema
S K L E P 
o pripravi Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 v EUP LI-43 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem sklepom se določa priprava Odloka o drugih (2) spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 (v nadaljevanju kot 2SD OLN) v delu enote urejanja prostora LI-43 po OPN Občine Litija, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 (Uradni list RS, št. 5/06; 3/08; 58/10; 63/18; 35/22; v nadaljevanju kot OLN).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje 2SD OLN obsega zemljišča s parc. št. 130/57, 130/59, 130/80, 130/81, 130/82, 166/7, 200/10, 200/11, 987/26, 987/27, vse k.o. 1838-Litija, in je po obsegu enako območju sprememb in dopolnitev OLN Ježa (Uradni list RS, št. 35/22).
(2) Predmet načrtovanja je sprememba dopustnih dejavnosti in etažnosti na gradbenih parcelah 1 in 3 iz OLN ter umestitev fotonapetostnih naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje, na strešine pomožnih objektov parkirišča.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3 in spremljajočimi predpisi.
(2) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek 2SD OLN se izvede po rednem postopku priprave OPPN, kot je določen v 129. členu ZUreP-3.
5. člen 
(roki za pripravo 2SD OLN in posameznih faz postopka) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta 2SD OLN so:
– izdelava strokovnih podlag
90 dni po objavi sklepa
– izdelava osnutka
90 dni po izdelanih strokovnih podlagah
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po izdelavi osnutka
– izdelava dopolnjenega osnutka
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
– javna objava z javno obravnavo
30 dni
– potrditev predloga stališč do pripomb javnosti
90 dni po zaključku javne objave
– izdelava predloga
60 dni po potrditvi stališč
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
30 dni po pridobitvi drugih mnenj
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
odv. od datuma sej
– objava v uradnem glasilu
15 dni.
(2) Terminski plan je informativen in se lahko spremeni zaradi zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku. Roki se lahko podaljšajo tudi zaradi drugih okoliščin, ki jih ni možno predvideti vnaprej.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Direktorat za naravo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija;
– JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litja d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija;
– CEROZ d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku;
– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Telemach Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi 2SD OLN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Litija.
(2) Javnost se vključi v pripravo osnutka 2SD OLN ter se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev. Javnosti se omogoči dajanje pripomb na dopolnjeni osnutek 2SD OLN v času javne objave, ki traja najmanj 30 dni, in na javni obravnavi v času javne objave. Pripombe javnosti občina preuči in pripravi predlog stališča glede njihovega upoštevanja ter po potrebi izvede usklajevanje interesov. Občina s sklepom potrdi predlog stališč in jih javno objavi.
(3) Z namenom vključevanja javnosti se lahko med postopkom priprave OPPN organizira tudi dodatne javne posvete, delavnice in podobno, občina pa objavlja informacije v občinskem glasilu, na spletni strani, oglasni deski ali podobno.
8. člen 
(seznam podatkov, strokovnih podlag, obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so akti in dokumenti, ki jih izdela prostorski načrtovalec in drugi strokovnjaki glede na posamezno področje:
– geodetski načrt območja,
– elaborat ekonomike.
(2) Če se v postopku priprave 2SD OLN izkaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlagah, se te pripravijo tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
9. člen 
(izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V postopku 2SD OLN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3563-0367/2023-2, z dne 8. 8. 2023. Dokument je priložen temu sklepu.
(2) Občina Litija je presodila, da se z 2SD OLN načrtujejo takšne prostorske ureditve, ki so bile že celovito presojane pri pripravi OPN Litija, in:
– niso poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– zanje ni zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja ali
– ne bi pomembneje vplivale na okolje.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 2SD OLN) 
Izdelavo 2SD OLN financira predlagatelj spremembe. Postopek 2SD OLN izvede občinska uprava Občine Litija v okviru svojih nalog.
11. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjema o obveznosti izvedbe presoj sprejemljivosti na varovana območja objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Litija, www.litija.si.
Št. 350-7/2023-8
Litija, dne 12. septembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost