Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2741. Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave
2742. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Sklepi

2743. Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023

MINISTRSTVA

2712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih
2713. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
2714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nomenklaturi poklicev
2715. Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov
2716. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
2717. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca
2718. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
2719. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA PC7, USTANOVA«
2720. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023
2744. Pravilnik o strokovnem izpitu za poveljnika in operativnega vodjo v poklicni gasilski enoti
2745. Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove
2746. Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih za izplačilo in rokih izplačil dodatnih sredstev sofinanciranim javnim socialnovarstvenim programom
2747. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
2748. Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci

SODNI SVET

2721. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2722. Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejeta na seji dne 12. 9. 2023

OBČINE

Ankaran

2723. Ugotovitveni sklep o odstopu člana Občinskega sveta Občine Ankaran in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste

Bovec

2724. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023

Idrija

2725. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo

Kanal ob Soči

2726. Sklep o imenovanju direktorice javnega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

Kranjska Gora

2727. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije

Moravske Toplice

2728. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
2729. Sklep o določitvi višine grobnine
2730. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Puconci

2731. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu pri Osnovni šoli Puconci

Razkrižje

2732. Odlok o delovanju tržnice in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Razkrižje
2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje
2734. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje

Slovenj Gradec

2735. Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del)

Šmarje pri Jelšah

2736. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023

Šmartno pri Litiji

2737. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (SD OPN 10)

Zagorje ob Savi

2738. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023
2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
2740. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti