Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2674. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B)

Drugi akti

2673. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2675. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Moldaviji
2676. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
2677. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2678. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2679. Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti

Sklepi

2680. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

2681. Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov
2682. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže
2683. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
2684. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2685. Sklep o maksimalni intenzivnosti pomoči za leto 2022

BANKA SLOVENIJE

2686. Sklep o uporabi (Revidiranih) smernic organa EBA o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU, ki razveljavljajo in nadomeščajo Smernice EBA/GL/2015/10
2687. Sklep o uporabi Smernic o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
2688. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 110. obletnici rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja v prodajo in obtok
2689. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob državnem prazniku dan slovenskega športa v prodajo in obtok

SODNI SVET

2690. Odločba o prenehanju sodniške službe
2691. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2692. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2693. Pravilnik o obrazcu in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
2694. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
2695. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem
2696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2023

OBČINE

Cerkno

2697. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini

Gorenja vas-Poljane

2698. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Gorenja vas - Poljane za najnujnejšo odpravo posledic neurij v letu 2023

Kamnik

2699. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023

Kobarid

2700. Obvestilo o prejemu odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč živinorejskemu sektorju« z notranjim trgom

Kočevje

2701. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kočevje
2702. Odlok o predkupni pravici Občine Kočevje

Koper

2703. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače

Podčetrtek

2704. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023
2705. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek
2706. Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek
2707. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek
2708. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek

Puconci

2709. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2023

POPRAVKI

2710. Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
2711. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

19. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o spremembi in dopolnitvi Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju
20. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti