Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2768. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev, stran 8298.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev 
1. člen 
(področje uporabe in vsebina smernic) 
(1) Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ; v nadaljevanju EBA) je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1093/20101 dne 31. marca 2023 objavil Smernice o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev.
(2) Smernice so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 4(2)(iii) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. kreditnim in finančnim institucijam, kot so opredeljene v členu 3(1) in 3(2) Direktive (EU) 2015/8492.
(3) Smernice dopolnjujejo smernice organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT (EBA/GL/2021/02) ter dodatno določajo politike, postopke in kontrole, ki bi jih morale kreditne in finančne institucije vzpostaviti za zmanjševanje in učinkovito obvladovanje tveganj PD/FT v skladu s členom 8(3) Direktive (EU) 2015/849, vključno z ukrepi v zvezi z zagotavljanjem osnovnega plačilnega računa v skladu s členom 16 Direktive (EU) 2014/923.
Pristojni organi bi morali te smernice uporabljati pri ocenjevanju ustreznosti ocen tveganja kreditnih in finančnih institucij ter politik in postopkov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
2. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) določa uporabo smernic za:
1. subjekte, za nadzor nad katerimi je Agencija pristojna na podlagi drugega odstavka 164. člena ZPPDFT-24 in
2. Agencijo, pri čemer Agencija opravlja nadzor pri zavezancih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2 samo v delu, ki se nanaša na storitve in dejavnost investicijskega bančništva zavezanca in za katerega se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov. Nadzor lahko opravlja samostojno ali v sodelovanju z Banko Slovenije.
3. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. novembra 2023.
Št. 00700-16/2023-4
Ljubljana, dne 14. septembra 2023
EVA 2023-1611-0087
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
1 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
2 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
3 Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov
4 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti