Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2811. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec, stran 8429.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. seji dne 21. 9. 2023 in Občinski svet Občine Vipava na 8. seji dne 20. 6. 2023 sprejela
P R A V I L N I K 
o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način in postopek sprejema otrok v Otroški vrtec Ajdovščina (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, pri čemer vrtec najmanj enkrat letno, praviloma najkasneje do konca meseca marca, objavi redni vpis – javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca.
3. člen 
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec praviloma v rednem vpisnem roku, tako da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki mu morajo biti priložena vsa zahtevana dokazila. Obrazec za vpis otroka v vrtec pripravi vrtec in ga starši dobijo na upravi vrtca, na spletnih straneh vrtca ali spletnih straneh občin ustanoviteljic.
4. člen 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, ter o drugih pogojih za sprejem kot so: sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko vključi, predložitev individualnega načrta pomoči družini oziroma zapisnika Centra za zgodnjo obravnavo ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti občino ustanoviteljico, občino zavezanko za plačilo in pristojno ministrstvo.
5. člen 
V kolikor je število prijav za sprejem v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca oziroma njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec, enoto vrtca oziroma oddelek prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu, posamezni enoti vrtca oziroma oddelku prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: Komisija), na način in na podlagi kriterijev iz tega pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.
6. člen 
Komisijo za sprejem otrok v vrtec sestavljajo:
– predstavnik Občine Ajdovščina, ki je zaposlen na občini za področje predšolske vzgoje in ga imenuje župan,
– predstavnik Občine Vipava, ki je zaposlen na občini za področje predšolske vzgoje in ga imenuje župan,
– dva predstavnika strokovnih delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj,
– en do največ štirih predstavnikov staršev, ki jih imenuje svet zavoda.
Člani Komisije, razen predstavnikov staršev, so imenovani za dobo 4 let. Predstavnike staršev se imenuje za dobo 1 leta. Predstavniki so lahko večkrat ponovno imenovani.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka predstavniku staršev preneha mandat v Komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Predstavniki staršev v Komisiji so praviloma starši otrok iz enot vrtca ali oddelkov, v katerih prihaja do prekomernega vpisa in ne morejo biti starši, ki vpisujejo otroka v te enote oziroma oddelke.
7. člen 
Komisija zaseda na sejah, ki niso javne. Delo Komisije vodi predsednik, ki ga člani izvolijo izmed sebe. Na seji so lahko prisotni samo člani Komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov.
8. člen 
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če Komisija ugotovi nepravilnost ali neskladje podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
9. člen 
Komisija odloča o vseh prejetih vlogah za sprejem v posamezno starostno obdobje na enoti oziroma oddelku, kadar število le-teh presega razpoložljiva mesta in ki so prispele do izteka roka javnega razpisa. Otrokom se ponudi prosto mesto v enoti oziroma oddelku vrtca, ki so ga v vlogi navedli kot prva izbira. Vlagatelj lahko na vlogi navede tudi drugo enoto oziroma oddelek (druga izbira), v katerega želi vključiti otroka, če ne bi bil sprejet v enoto oziroma oddelek prve izbire. Možnost sprejema na lokacijo druge izbire se staršem omogoči šele, če ostajajo ustrezna prosta mesta in je tudi na tej lokaciji že zaključen postopek rešenih vlog prve izbire.
Starši otrok, ki so s strani pristojne ustanove pridobili potrdilo o podaljšanju starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, so dolžni v roku 8 dni o tem pisno seznaniti vrtec in priložiti ustrezna dokazila. V tem primeru se otroku želeni datum vpisa v vrtec prestavi na datum 1. oziroma 16. dan v mesecu, po prekinitvi pravic iz naslova podaljšanega starševskega dopusta.
Otrok, ki ima prestavljen datum vpisa, se uvrsti na vrh liste čakajočih za sprejem v mesecu, ko starš zaključi starševski dopust.
Oblikuje se najprej prednostno listo za vključitev s 1. 9. oziroma 16. 9. in posebej prednostno listo od 1. 10. dalje, za vsak mesec posebej. Otroke vpisane s 1. 10. se v vrtec vključi po razrešitvi vseh vlog vpisanih za mesec september, otroke vpisane s 1. 11. se v vrtec vključi po razrešitvi vseh vlog vpisanih za mesec oktober in tako dalje. Za vpis od 1. 10. dalje vrtec vodi dve listi čakajočih, za vsako občino ustanoviteljico posebej. Šele, ko se za posamezni mesec, iz liste čakajočih vključijo vsi otroci iz občine ustanoviteljice, se lahko na morebitno prosto mesto vključi tudi otroke iz seznama občine soustanoviteljice.
10. člen
Če se po izvedenem rednem vpisu, zaradi presežnega vpisa zagotovi dodatne oddelke/začasne lokacije, se vpis v te oddelke opravi za vsako občino posebej, glede na stalno bivališče otrok in uvrstitve na čakalni listi upravičencev.
11. člen 
V skladu z 20. členom ZVrt imajo prednost pri sprejemu otroci, katerih starši so, v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložili individualni načrt pomoči družini na domu ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. Prav tako imajo prednost pri sprejemu v vrtec otroci, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Preostale vpisane otroke Komisija izbere upoštevajoč naslednje kriterije:
Kriterij 1: Starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice in vključujejo otroka v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občine ustanoviteljice (kopijo osebnega dokumenta vlagatelja in otroka se lahko vlogi priloži ali da original na vpogled)
145 točk
Kriterij 2: Starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice in vpisujejo otroka v vrtec v rednem roku v oddelek z elementi montessori
145 točk
Kriterij 3: Starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine soustanoviteljice, in vključujejo otroka v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občine ustanoviteljice (kopijo osebnega dokumenta vlagatelja in otroka se lahko vlogi priloži ali da original na vpogled)
143 točk
Kriterij 4: Tujci, starši, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno prebivališče v občini ustanoviteljici (dokazilo OI za tujca, dovoljenje za bivanje)
smiselna uporaba kriterija 1, 2 ali 3
Kriterij 5: Odložitev obiskovanja pouka v prvem razredu v skladu z zakonom o osnovni šoli
40 točk
Kriterij 6: Starši v razpisanem letu hkrati vpisujejo več otrok sorojencev 
30 točk
Kriterij 7: Otrok eno leto pred vstopom v šolo
35 točk
Kriterij 8: Zaposlenost oziroma status rednega študenta obeh staršev oziroma starša, če gre za enostarševsko družino 
35 točk
Kriterij 9: Družina ima v ta vrtec, poleg otroka, ki ga vpisujejo, že vključenega enega ali več otrok (ne upošteva se otrok, ki se s 1. 9. tekočega leta vpišejo v šolo ali izpišejo iz vrtca) 
30 točk
Kriterij 10: brezposelnost starša, če gre za enostarševsko družino 
15 točk
Kriterij 11: Uvrščenost na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa Komisije v preteklem letu (potrdilo)
15 točk
Kriterij 12: Uvrščenost na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu v preteklem letu 
5 točk
Kriterij 13: Število otrok v družini (upošteva tudi s potrdilom izkazana nosečnost)
za vsakega otroka 5 točk
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega starša in otroka:
– kadar je drugi starš umrl ali je neznan ali je pogrešan
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o vzgoji in varstvu otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev v varstvu in vzgoji otrok.
Otrok (sorojenec) je otrok do 18. leta starosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, če se šola.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Točke se seštevajo. Upošteva se stanje vlagatelja na zadnji dan rednega vpisnega roka. Kriterija 5 in 7 ter 8 in 10 se med seboj izključujeta.
Prednost imajo vpisani otroci, ki dosežejo najvišje število točk. Če več otrok doseže enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi mesta otroci, ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi še dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk. V premerih, da še vedno ni mogoče določiti prednosti (enaka vsota številk), se prednost določi z žrebom. Žreb izvede predsednik Komisije. Otroci se na prednostno listo uvrstijo po vrstnem redu žreba.
V primerih popolnitve prostih mest na lokaciji druge izbire enote oziroma oddelka vrtca imajo prednost starejši otroci. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Na podlagi kriterijev iz tega pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu, Komisija odloči o tem, kateri otroci so sprejeti v vrtec; otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk. Čakalne liste se v skladu s pravilnikom javno objavijo na spletni strani vrtca.
12. člen 
Vrtec v osmih dneh po seji Komisije, glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Otroke, ki glede na prosta mesta zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, druge otroke, ki se kasneje naknadno (izven roka javnega razpisa) vpisujejo v vrtec, pa se uvršča na čakalno listo in sprejema v vrtec po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Vrtec pošlje staršem obvestilo o sprejetju v vrtec ali uvrstitvi na seznam čakajočih z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Skladno z določbami Zakona o vrtcih, lahko starši podajo ugovor na obvestilo.
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
13. člen 
Če starši otroka v vrtec prenehajo voditi med letom v strnjenem trajanju več kot 30 delovnih dni, pa ne gre za poletno odsotnost ali odsotnost otroka iz zdravstvenih razlogov, jih vrtec pisno, z osebno vročitvijo (ZUP) po pošti, pozove, da pisno sporočijo ali mesto v vrtcu še potrebujejo. Če se starši v roku 5 delovnih dni po prejemu obvestila ne odzovejo, se šteje, da so odstopili od pogodbe in vrtec otroka izpiše iz vrtca. Enako se šteje, da so starši odstopili od vloge, če iz neupravičenih razlogov, v pogodbenem roku ne pripeljejo otroka v vrtec.
14. člen 
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 35/09, 93/15 in 58/18).
15. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-1/2009-19
Ajdovščina, dne 22. septembra 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 007-4/2023-1
Vipava, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti