Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

Št. 340-23/2023/8 Ob-3061/23, Stran 1775
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22 in 65/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I in 97/23), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A), Izvedbenega dokumenta ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 31000-1/2022/9 z dne 30. 5. 2022, Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 34000-1/2023/3 z dne 26. 1. 2023, s spremembami, ter Sporazuma št. 2190-23-160046-1 o sodelovanju pri izvajanju »Promocije javnih demo lesenih objektov iz Gozdnega sklada« za leto 2023, sklenjenega dne 4. 7. 2023 med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, objavlja
javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2023 
1. Uvod
V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A; v nadaljevanju: ZGGLRS), s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljevanju: Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) na podlagi Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 34000-1/2023/3 z dne 26. 1. 2023, s spremembami (v nadaljevanju: Letni program). Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu.
Skladno s 7. točko četrtega odstavka 33. člena ZGGLRS se sredstva Gozdnega sklada namenijo tudi za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig.
Z Letnim programom se v letu 2023 namenja za promocijske aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: MGTŠ) sredstva, katerih višina, vir ter način sofinanciranja je določen v 4. členu Sporazuma št. 2190-23-160046-1 o sodelovanju pri izvajanju »Promocije javnih demo lesenih objektov iz Gozdnega sklada« za leto 2023, sklenjenega dne 4. 7. 2023 med MKGP in MGTŠ (v nadaljevanju: Sporazum).
Na podlagi 4. člena Sporazuma so sredstva za sofinanciranje načrtovana v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki MKGP 547 – Gozdni sklad, na evidenčnem projektu 2330-21-5069 – Gozdni sklad. Finančne obveznosti se prevzamejo s podpisom pogodbe o sofinanciranju na podlagi predmetnega javnega poziva v obliki tripartitne pogodbe, ki jo poleg MKGP in MGTŠ, podpiše tudi prejemnik sredstev.
Za izvajanje promocije je v letu 2023 namenjeno največ do 400.000,00 EUR.
Skladno s tretjim odstavkom 36. člena ZGGLRS se, ne glede na 33. člen ZGGLRS, sredstva Gozdnega sklada po poplačilu obveznosti iz 3., 5. in 6. točke četrtega odstavka 33. člena ZGGLRS prednostno namenijo za financiranje nalog in obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije iz prvega odstavka 36. člena ZGGLRS, in sicer šele po porabi sredstev, ki so do uveljavitve tega zakona za ta namen zagotovljena na Skladu (prednostno poplačilo obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, obveznosti do občin – 25 % od letnega nadomestila prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov ter obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih). V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega stavka se sofinanciranje na podlagi Sporazuma prekine.
Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava.
2. Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.
Zadevna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (New European Bauhaus).
3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ali že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.
Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava.
Prispeli idejni projekti se bodo presojali tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja (več o tem je določeno v merilih za izbor potencialnih projektov v nadaljevanju).
4. Vstopni pogoji za izbor potencialnih projektov
Minimalni vstopni pogoji za obravnavo prispelega idejnega projekta je izkazana uporaba oziroma vgradnja delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah v obsegu najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), na kar primarno napotuje 15. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju Uredba o ZJN),
in
da je delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu v obsegu najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), na kar primarno napotuje 29. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZJN.
54. točka Priloge 1 Uredbe o ZJN, določa, da »Stavba« pomeni objekt, ki je v skladu s Prilogo 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ) klasificiran kot poslovna in upravna stavba (CC-SI 122), stavba splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ali stanovanjska stavba za posebne družbene skupine (CC-SI 113), razen stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640);
77. točka Priloge 1 Uredbe o ZJN določa, da »Stavbno pohištvo« pomeni okna in notranja vrata.
Delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo ali stavbno pohištvo ter izražen v odstotkih (%), se izkazuje z izjavo projektanta.
Prispele idejne projekte, ki ne bodo izpolnjevali navedenih minimalnih vstopnih pogojev, komisija ne bo obravnavala ter bodo s sklepom zavrnjeni.
5. Merila za izbor projektov
Merila, ki bodo komisiji omogočala razvrščanje posameznega projekta glede na njegov vpliv na prepoznavnost gozdno lesne verige, kot na primer vpliv na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ali na primer vgradnja izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanj so sledeča:
– nadomestna ali nadomestitvena gradnja objektov, prizadetih v naravnih nesrečah (ne – 0 točk, da – 5 točk);
– delež lesa ali lesnih tvoriv v odstotkih (%) prostornine vgrajenih materialov (do 30 % – 0 točk, več kot 30 % ter do vključno 40 % – 2 točki, več kot 40 % ter do vključno 50 % – 4 točke, več kot 50 % ter do vključno 60 % – 6 točk, več kot 60 % ter do vključno 70 % – 8 točk, več kot 70 % ter do vključno 80 % – 10 točk, več kot 80 % – 12 točk);
– vgradnja lokalnih materialov in znanj (centroid do 50 km – 2 točki, centroid od 51 km do 100 km – 1 točka, centroid več kot 100 km – 0 točk);
– promocijska komponenta lesene gradnje, to je uporaba konstrukcijskih elementov iz lesa na način, da je naključnemu opazovalcu vidno, da gre za lesene konstrukcijske elemente ali trajno viden izračun prihranka CO2 napram gradnji iz ostalih gradbenih materialov (ni izpolnjen nobeden od pogojev – 0 točk, izpolnjen eden izmed pogojev – 2 točki, izpolnjena oba pogoja – 4 točke);
– faza pripravljenosti oziroma realizacije projekta (idejna zasnova – 1 točka, projektna dokumentacija – 2 točki, gradbeno dovoljenje – 3 točke, I. gradbena faza (do vključno temeljne plošče) – 4 točke, II. gradbena faza ter vse nadaljnja gradbene faze – 5 točk);
– vrednost celotnega investicijskega projekta (do 200.000 EUR – 1 točka, do 400.000 EUR – 2 točki, več kot 400.000 EUR – 3 točke);
– vgradnja naprednih merilnih tehnologij v objekt, kot so na primer senzorji merjenja vlage v materialu, vlažnosti v prostoru, senzorji za zaznavo izliva vode, požara, prisotnosti CO v prostoru ter podobno, z javljalniki preseženih/kritičnih vrednosti oziroma alarmiranjem dogodka (ne – 0 točk, da – 2 točki);
– promocija prijavitelja o prednostih lesene gradnje, kot je na primer potresna varnost, zdravo bivanjsko okolje, hitrost gradnje in podobno (prijavitelj ne bo izvajal promocijskih aktivnosti – 0 točk, upravičenec bo izvajal promocijske aktivnosti – 3 točke).
V kolikor potencialni projekt ne vsebuje zadostnega opisa z dokazili, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti ali projekt izpolnjuje določena merila ali točkovanje posameznega merila ni mogoče, se posamezno merilo oceni z 0 točkami.
Vloge, ki ne dosežejo števila 13 točk, se s sklepom zavrnejo.
V kolikor več prijaviteljev zbere enako število točk, se na prednostno mesto uvrsti tisti projekt, ki doseže večje število točk pri prvem merilu »nadomestna ali nadomestitvena gradnja objektov, prizadetih v naravnih nesrečah«, ki se nahaja v razdelku »Merila za izbor potencialnih projektov«. V kolikor v takšnem primeru še vedno več prijaviteljev doseže enako število točk, se na prednostno mesto uvrsti tisti projekt, ki doseže večje število točk pri drugem merilu »delež lesa ali lesnih tvoriv v odstotkih (%) prostornine vgrajenih materialov«, in tako dalje.
6. Prijavitelj/vlagatelj
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki so osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi ter ostale osebe javnega prava. Če zakon izrecno ne določa, da je prijavitelj oseba javnega prava, se upošteva zakonodajalčev ustanovni namen glede tega. V kolikor še vedno obstaja dvom ali je prijavitelj oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, se upoštevajo okoliščine, ki izkazujejo uresničevanje javnega interesa, ali je prijavitelj podvržen javnemu nadzoru, torej ali je prijavitelj v večji meri kot običajne osebe zasebnega prava podrejen javnemu pravu, ali je prijavitelj javno financiran, je članstvo v njem obvezno za opravljanje dejavnosti članov, ali lahko prijavitelj predpisuje obvezne prispevke članom in podobno.
Prijavitelj na dan oddaje vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do MGTŠ oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada in Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa. V primeru neizpolnjevanja navedenih obveznosti prijavitelja, se vloga prijavitelja s sklepom zavrne.
Prav tako v obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge. Ob prijavi mora prijavitelj predložiti podpisano izjavo, s katero dovoljuje, da MGTŠ pri Finančni upravi Republike Slovenije pridobi podatke v zvezi s tem. V primeru neizpolnjevanja navedenih obveznosti prijavitelja, se vloga prijavitelja s sklepom zavrne.
7. Obdobje upravičenosti stroškov: od 26. 1. 2023 do 4. 12. 2023.
8. Upravičeni stroški
– stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
– stroški pripravljalnih del ter stroški gradnje;
– informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
9. Višina sofinanciranja
Do 100 % upravičenih stroškov;
Minimalni znesek sofinanciranja – 100.000,00 EUR;
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki ima priložene sledeče obvezne priloge:
– prijavni obrazec,
– izjava o strinjanju s pogoji razpisa,
– idejno zasnovo,
– sklep o potrditvi idejne zasnove s strani pristojnega organa prijavitelja,
– mnenje samoupravne lokalne skupnosti o skladnosti projekta s prostorskim aktom oziroma gradbeno dovoljenje v primeru, da je za prijavljeni projekt to že pridobljeno,
– najmanj 5 fotografij sedanjega stanja lokacije, kjer se bo izvajal projekt,
– spisek že odobrenih pomoči,
– pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije,
– izjava kreditodajalca o zagotovitvi premostitvenih sredstev za pričakovano vrednost javnega sofinanciranja.
Komisija bo pripravila posamične sklepe o izboru/zavrnitvi/zavrženju vlog, pripravila predlog izbire in sofinanciranja izbranih investicij (projektov) oziroma izbranih prijaviteljev javnega poziva in predložila le-te ministru, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljevanju: minister) za sprejem odločitve v podpis.
Komisija bo za izbrane investicije (projekte) pripravila in posredovala v uskladitev ter v podpis predlog pogodb o odobritvi sofinanciranja na MKGP.
10. Kaj obsega opis projekta?
Opis projekta mora vsebovati vsaj:
– naziv, povzetek ter opis projekta,
– navedbo upravičenca (spletna stran, lokacija oziroma naslov),
– ocenjeno vrednost investicije,
– višino zaprošenih sredstev,
– idejno zasnovo,
– projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik (če obstaja),
– podpisano izjavo projektanta, s katero se dokazuje delež lesa ali lesnih tvoriv v odstotkih (%) prostornine vgrajenih materialov,
– fotografije izvedenega objekta (če je že v fazi izvedbe),
– načrt promocije (če je predvidena),
– LCA analizo (če obstaja ali če je predvidena).
Prijavitelji naj bodo še posebej pozorni pri opisu projekta na elemente, ki bodo komisiji omogočali oceno projekta po danih merilih. Za vsako izmed navedb mora prijavitelj predložiti listinska dokazila. V kolikor to ni mogoče zaradi narave stvari, se predloži izjava prijavitelja.
Potencialni projekt mora izkazovati zaprto finančno konstrukcijo, pri čemer prijavitelj v finančni konstrukciji upošteva tudi pričakovano sofinanciranje. Za znesek pričakovanega sofinanciranja upravičenec izkaže način zagotavljanja premostitvenih sredstev.
11. Koristi za izbrane prijavitelje
Glavne koristi za prijavitelje so:
– povečana prepoznavnost prijaviteljev v domačem gospodarskem okolju;
– primer dobre prakse v zvezi s spoštovanjem določil Uredbe o zelenem javnem naročanju;
– referenca prijavitelja za bodoče javne pozive oziroma razpise.
12. Pomembni datumi
26. 10. 2023: Rok za predložitev vlog.
4. 12. 2023: Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje.
13. Predložitev vlog
Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo preko elektronske pošte na gp.mgts@gov.si, do roka za predložitev vlog s pripisom: »Javni poziv – promocija rabe lesa – 2023«. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da so predloženi podatki verodostojni, preverljivi ter da bo v primeru izbora projekt izveden v danih rokih in pod danimi pogoji.
Komisija, ki jo je s sklepom imenoval minister, bo vloge preverila z vidika formalne popolnosti. V primeru, da vloga ne bo formalno popolna, bo komisija prijavitelja pozvala na dopolnitev. Neustrezno in prepozno dopolnjene vloge bodo s sklepom zavržene.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge bo komisija pregledala z vidika izpolnjevanja pogojev. Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega poziva, bodo ocenjene v skladu z merili.
14. Višina predvidenih sredstev: višina predvidenih sredstev znaša 400.000,00 EUR in se bodo dodeljevala upravičencem po vrstnem redu glede na najvišje število doseženih točk, do porabe sredstev.
15. Dodatne informacije: za dodatna pojasnila v zvezi s predmetnim Javnim pozivom lahko kontaktirate Zorana Bricmana preko e-pošte: zoran.bricman@gov.si ali Mitjo Špesa preko e-pošte: mitja.spes@gov.si
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost