Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2791. Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)
2792. Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)
2793. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2811. Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Drugi akti

2812. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2023–2027

SODNI SVET

2794. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2795. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

OBČINE

Brezovica

2796. Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica

Dobrna

2797. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Novi grad

Kanal ob Soči

2798. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta

Mežica

2799. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«

Moravske Toplice

2800. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Moravske Toplice
2801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic
2802. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice
2803. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2804. Sklep o imenovanju nadomestnega člana posebne občinske volilne komisije

Osilnica

2805. Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za leto 2022

Razkrižje

2806. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022
2807. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje

Rogatec

2808. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec
2809. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Žalec

2810. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter

POPRAVKI

2813. Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije št. 094-01-32/2022-3 z dne 15. junija 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti