Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2810. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter, stran 8362.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 10. 8. 2022 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljevanju OPN), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 24/14; v nadaljevanju OPPN), ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
Izhodišča za pripravo OPPN je izdelal URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor (št. proj. 2022/SDOPPN-040).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi) 
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote EUP ŠE-1/9 in podrobnejšo namensko rabo kot osrednja območja centralnih dejavnosti z oznako CU.
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo želje investitorjev po izgradnji novega poslovno-večstanovanjskega objekta E na območju nekdanjega objekta stavbne dediščine Lenkove hiše – Hiša Rimska 32 (EŠD 24337), gradnji dodatnih parkirišč na zahodni strani objekta E, zvišanju etažnosti načrtovanih večstanovanjskih objektov ter možnost izgradnje kletnih etaž objektov za potrebe parkiranja osebnih vozil stanovalcev. Skladno z novimi potrebami se načrtujejo tudi pripadajoče ureditve gospodarske infrastrukture.
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen 
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN) 
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča (ali njihov del) naslednjih parc. št.: *70, *310, 363/2 – del, 368/2, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 372/14, 372/15, 372/16, 372/17, 372/18, 377, 378/4, 378/5, 378/6, 1121/2 – del, 1135 – del, 1136 – del, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini-995.
Ureditveno območje se glede na potrebne ureditve ter zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora lahko tudi zmanjša oziroma poveča. Površina ureditvenega območja OPPN meri cca 2 ha.
Predmet OPPN je:
– gradnja novega poslovno-večstanovanjskega objekta E na območju nekdanjega objekta stavbne dediščine Lenkove hiše – Hiša Rimska 32 (EŠD 24337);
– gradnja dodatnih parkirišč na zahodni strani objekta E;
– zvišanju etažnosti načrtovanih večstanovanjskih objektov za eno etažo;
– gradnja kletnih etaž in garažnih objektov za potrebe parkiranja osebnih vozil stanovalcev;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov;
– ureditve zunanjih, prometnih in ostalih površin ter pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo objektov.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
5. člen 
(Vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno z ZUreP-3). Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0081/2022-2 z dne 29. 7. 2022), presoje sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja, ni potrebno izvesti.
Okvirni roki za pripravo OPPN:
– Izdelava izhodišč za pripravo OPPN (junij, julij 2022),
– Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
– Sprejetje sklepa o pripravi OPPN (2 dneva),
– Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in v javno objavo sklepa o pripravi OPPN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi OPPN) na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le-teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj (30 dni),
– Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka OPPN in EE (v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini) ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza (10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Občine Žalec (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN).
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje,
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
11. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
12. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
13. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče,
14. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
15. MS Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
16. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: Lastnik zemljišč znotraj OPPN;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.
7. člen 
(Načrt vključevanja javnosti) 
Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti. Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec, na krajevno običajen način in preko oglasnih desk na Občini Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Žalec, v fizični obliki bo na ogled tudi v prostorih Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini.
8. člen 
(Obveznosti pobudnika in naročnika) 
Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim posnetkom in elaboratom ekonomike) bo zagotovil in financiral pobudnik in naročnik sam.
9. člen 
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora in zastopanje v postopkih) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora lahko, po pooblastilu pripravljavca OPPN, prevzame tudi načrtovalec OPPN.
10. člen 
(Veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0016/2022
Žalec, dne 10. avgusta 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti