Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2791. Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), stran 8339.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) 
Razglašam Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. avgusta 2022.
Št. 003-02-1/2022-186
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAČASNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DRAGINJE ZA NAJBOLJ RANLJIVE SKUPINE PREBIVALSTVA (ZZUOPD) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin določajo naslednji začasni ukrepi na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva:
– energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,
– energetski dodatek za invalide in
– začasen odstop od določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS).
2. člen 
(energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka) 
(1) Upravičenci oziroma upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do energetskega dodatka po tem členu so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre. Upravičenost do energetskega dodatka se ugotavlja na podlagi prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.
(2) Če se med povezane osebe po ZUPJS za prejemnika denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka upošteva oseba, ki se je že upoštevala pri upravičenju do energetskega dodatka pri drugem prejemniku, prejemnik ni upravičen do energetskega dodatka. Pogoj iz prejšnjega stavka ne velja za otroke v skupnem varstvu in vzgoji iz drugega odstavka 26. člena ZSVarPre.
(3) Višina energetskega dodatka iz prvega odstavka tega člena znaša:
– 200 eurov za samske osebe;
– 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
– 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
– 314 eurov za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok.
(4) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so do energetskega dodatka iz tega člena upravičeni samo enkrat.
(5) Če se pravna podlaga iz prvega odstavka tega člena spremeni ali odpade, se izplačan energetski dodatek iz tega člena ne šteje za neupravičeno prejeta javna sredstva in ga ni treba vračati.
(6) Energetski dodatek iz tega člena izplača ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, prejemniku denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka tako, kot je določeno za izplačilo denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po izdaji prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.
(7) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
3. člen 
(energetski dodatek za invalide) 
(1) Upravičenci do energetskega dodatka po tem členu so:
– upravičenci do nadomestila za invalidnost po 5. členu ali do delnega nadomestila po 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP);
– upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre;
– upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči po ZSVarPre;
– upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122 in 159/21), ki prejemajo družinski ali invalidski dodatek kot edini prejemek in
– invalidi I. kategorije invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do pokojnine,
kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.
(2) Višina energetskega dodatka iz prejšnjega odstavka je 200 eurov.
(3) Energetski dodatek iz tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za upravičence iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za upravičence iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za invalide, za upravičence iz četrte alineje prvega odstavka tega člena pa ministrstvo, pristojno za obrambo. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po priznanju pravice, na podlagi katere so po prvem odstavku tega člena upravičeni do energetskega dodatka, kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.
(4) Energetski dodatek iz tega člena za upravičence iz pete alineje prvega odstavka tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če upravičenci temu zavodu na podlagi obvestila, ki jim ga pošlje ta zavod, posredujejo podatke, potrebne za izplačilo energetskega dodatka, najpozneje do 15. decembra 2022.
(5) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
4. člen 
(upoštevanje energetskega dodatka pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oprostitev dohodnine, plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvzem iz izvršbe) 
(1) Energetski dodatek iz tega zakona se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po ZUPJS.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od energetskega dodatka iz tega zakona ne plača dohodnina.
(3) Od energetskega dodatka iz tega zakona se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.
(4) Energetski dodatek iz tega zakona je izvzet iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22 – odl. US in 81/22 – odl. US), iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US in 87/22 – odl. US) ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
5. člen 
(izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov) 
(1) Ne glede na 17. člen ZUPJS ter 27. in 31. člen ZSVarPre se za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z ZUPJS in ZSVarPre, vložene v obdobju od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023, premoženje, razen prihrankov in vrednostnih papirjev, ne upošteva.
(2) Denarna socialna pomoč oziroma varstveni dodatek, priznana ob upoštevanju izjeme iz prejšnjega odstavka, se dodelita za določen čas glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, vendar največ do 31. marca 2023.
6. člen 
(pridobivanje podatkov) 
(1) Za potrebe obveščanja upokojencev ali upokojenk (v nadaljnjem besedilu: upokojenci), ki prejemajo pokojnino v višini, ki ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka po ZSVarPre, ki velja za edino odraslo osebo v družini, o morebitni upravičenosti do varstvenega dodatka po ZSVarPre in posledično do energetskega dodatka iz 2. člena tega zakona, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, iz matične evidence uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja posreduje podatke o uživalcih pokojnine na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer osebno ime, EMŠO in naslov te osebe.
(2) Za potrebe obveščanja upokojencev, ki prejemajo pokojnino v višini, ki ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka po ZSVarPre, ki velja za edino odraslo osebo v družini, o morebitni upravičenosti do varstvenega dodatka po ZSVarPre in posledično do energetskega dodatka iz 2. člena tega zakona, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, iz evidence uživalcev poklicnih pokojnin posreduje podatke o upravičencih do poklicnih pokojnin po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer osebno ime, EMŠO in naslov te osebe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka) 
Postopki za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona in v obdobju po začetku uporabe tega zakona do 30. septembra 2022, se dokončajo po določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/22-17/27
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
EPA 222-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti