Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic, stran 8356.

  
Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) v povezavi s 119. in 123. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. seji dne 30. 8. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št. 63/01 in 48/04) (v nadaljnjem besedilu: odlok o ureditvenem načrtu).
(2) Identifikacijska številka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta v zbirki prostorskih aktov je 1413.
2. člen 
Za 2. členom odloka o ureditvenem načrtu se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(1) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu.
(3) Grafični del sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:2000,
– območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:1000,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000.
(4) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta imajo naslednje spremljajoče gradivo:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
– povzetek za javnost.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se deli na tri podobmočja, in sicer:
– podobmočje A (jugozahodni del igrišča za golf), ki obsega del parcele številka 40 v k. o. 102 – Mlajtinci, površine cca 0,3 ha,
– podobmočje B (rastlinjak), ki obsega parcelo številka 1303/4 v k. o. 90 – Tešanovci, površine cca 1,8 ha,
– podobmočje C (severni del igrišča za golf), ki obsega del parcele številka 3625/4 v k. o. 92 – Moravci, površine cca 1,0 ha.«.
4. člen 
Za sedmim odstavkom 5. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Na podobmočju A je predvidena gradnja objekta za potrebe reinjekcijske vrtine. Na podobmočju C je predvidena gradnja parkirišča za potrebe večnamenske dvorane.«.
5. člen 
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na podobmočju B je predvidena gradnja prizidkov k rastlinjaku.«.
6. člen 
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Predvideni objekt za potrebe reinjekcijske vrtine je pritličen. Višina objekta je največ 5 m. Oblikovanje objekta se prilagodi tehnološkim zahtevam in namenu.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanja drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Predvideni rastlinjak s prizidkoma je pritličen. Oblikovanje objektov se prilagodi tehnološkim zahtevam in namenu.
(4) Največje možne tlorisne velikosti objektov so prikazane v grafičnem delu ureditvenega načrta.«.
7. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
Na celotnem območju ureditvenega načrta je dopustna gradnja vseh vrst pomožnih objektov, ki funkcionalno dopolnjuje glavne objekte pod naslednjimi pogoji:
– lega: najbolj izpostavljen del objekta mora biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjen najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj, podzemni objekt in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita do meje;
– velikost: glede na predpis o razvrščanju objektov izpolnjuje merila za nezahteven ali enostaven objekt;
– oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora.«.
8. člen 
Besedilo 18. člena se spremni tako, da se glasi:
»(1) Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
(2) Na večjem delu območja ureditvenega načrta se nahajajo razredi poplavne nevarnosti (Pm, Ps, Pp), ki so bili določeni v hidrološko-hidravlični študiji (Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, št. proj. 1275/2010, 1276/2010, 1287/2010, Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013; Izdelava hidrološko-hidravlične študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar 2014; Hidrološko-hidravlične študije Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, novelacija poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije Sebeborci, št. proj. 110/2014, T-PRING d.o.o., april 2014, dopolnitev maj 2017). Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti je potrebno upoštevati Prilogo 1 iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
(3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).
(4) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(5) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
(6) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
(7) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.«.
9. člen 
Za četrtim odstavkom 20. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, vrst objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prometne, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.«.
10. člen 
Besedilo 21. člena se spremni tako, da se glasi:
»Časovna izvedba prostorskih ureditev, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne prostorske ureditve in njenih etap je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.«.
11. člen 
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se po ZUreP-2 štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
12. člen 
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave Občine Moravske Toplice.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2019-25
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti