Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2809. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 8361.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 8. izredni seji dne 30. 8. 2022 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Rogatec v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.
V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu, Občinski svet Občine Rogatec (v nadaljevanju: občinski svet) izvoli v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen 
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v Občini Rogatec.
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico na območju 5. volilne enote.
5. člen 
Kandidate za elektorja lahko predlagajo posamezni člani občinskega sveta, in sicer vsak največ enega kandidata za elektorja.
Predlog kandidata za elektorja mora vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek elektorja, datum rojstva in naslov stalnega bivališča ter pisno soglasje kandidata.
6. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo po enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlog kandidata za člana državnega sveta mora vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja ter pisno soglasje kandidata.
7. člen 
Predloge s podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Rogatec (v nadaljevanju: komisija), skladno z rokom določenem v pozivu komisije.
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z navedbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se izvoli elektor oziroma določi kandidat za člana državnega sveta.
8. člen 
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata.
9. člen 
Za elektorja je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov. V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorja pri glasovanju prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
Kandidat za člana državnega sveta je izvoljen, če je pri glasovanju prejel večino glasov članov občinskega sveta, ki so glasovali.
Če noben od kandidatov pri glasovanju ni dobil potrebne večine glasov, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Če pri prvem glasovanju dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju oziroma po abecedi priimkov ob istem številu glasov.
10. člen 
Župan je predstavnik občine za predložitev seznama izvoljenega elektorja in kandidature za člana državnega sveta pri pristojni volilni komisiji.
V kolikor je za predstavnika kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član občinskega sveta, ki ga določi župan.
11. člen 
Župan mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen 
Občinski svet sprejme ta pravila z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022
Rogatec, dne 30. avgusta 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti