Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

Št. 007-0003/2022 Ob-3011/22, Stran 1999
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/22) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/17) Občina Selnica ob Dravi objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi 
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo na domu upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
3. Obseg storitve
Storitve v koncesiji se bodo v letu 2023 izvajale v obsegu okvirno 420 ur neposredne socialne oskrbe na mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko spreminjal skladno s potrebami občanov na območju izvajanja koncesije in nacionalnim programom socialnega varstva v RS.
Storitev se izvaja vse dni v tednu v skladu s pogoji, ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev.
4. Krajevno območje izvajanja koncesije: koncesija se izvaja na celotnem območju Občine Selnica ob Dravi.
5. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Selnica ob Dravi, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izvajalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva predpise s področja socialnega varstva. Povprečno število oskrbovancev v letu 2022 je 47/mesec.
6. Trajanje koncesije in predviden začetek izvajanja storitve: koncesijsko razmerje nastane s podpisom pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 1. 2023.
7. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva pri čemer se mora izvajalec koncesije obvezati, da prevzame v delovno razmerje dosedanje zaposlene.
8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli 1 koncesija za območje določeno v 4. točki tega razpisa.
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.
10. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Rok za prijavo na javni razpis
Razpis je odprt do 12. 10. 2022.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Občine Selnica ob Dravi najkasneje do vključno 12. 10. 2022 v poslovnem času. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno tudi, če je bila zadnji dan za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne zavržejo.
Vlogo se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali odda na sedežu Občine Selnica ob Dravi.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Javni razpis – Pomoč družini na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika.
Ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih, ki so predpisani z razpisno dokumentacijo in jo izdelati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene ali prevedene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili, datirani in žigosani ter podpisani s strani pooblaščene osebe.
Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »dopolnitev (zaporedna številka dopolnitve) ponudbe na javni razpis Pomoč družini na domu – ne odpiraj«.
Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb glede na besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile podane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane pogoje za podelitev koncesije.
12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času javnega razpisa: v času objave javnega razpisa je pristojna oseba za dajanje informacij Nada Hӧlzl. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezana na javni razpis zgolj pisno, na elektronski naslov nada.hoelzl@selnica.si. Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
13. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo dne 19. 10. 2022 ob 9. uri, v konferenčni sobi Občine Selnica ob Dravi. Odpiranje ponudb je javno in na odpiranju sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Na odpiranju ponudb se prebere Obrazec – Ponudba in ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti. Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne preverja.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– celotni stroški storitve – do 70 točk;
– sedež koncesionarja za pomoč na domu v oddaljenosti do 10 km od Občine Selnica ob Dravi (izhodišče Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi) 10 točk, nad 10 km 0 točk;
– reference ponudnika – do 4 točke (upoštevajo se največ 4 reference, za vsako se prejme 1 točka);
– Druge storitve:
– medgeneracijsko sožitje (2 točki), 
– dnevni center (2 točki), 
– svetovalne storitve: podpora pri demenci (2 točki), podpora žalujočim (2 točki), pravno svetovanje (2 točki), pomoč pri uveljavljanju pacientovih pravic (2 točki), psihoterapevtsko svetovanje (2 točki), 
– izletništvo za starejše (1 točka), 
– zagotavljanje brezplačnih prevozov (projekt Prostofer) (1 točka). 
Skupaj je možno doseči največ 100 točk.
Celotne stroške storitve se lahko oceni največ s 70 točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z najnižjimi skupnimi stroški storitve. Ostali ponudniki dobijo sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:
Cp = skupni stroški storitve ponudnika
Cn = skupni stroški storitve najnižjega ponudnika
Število točk
=
Cn X 70
Cp
Oddaljenost pisarne za pomoč na domu se oceni za oddaljenost do 10 km z 10 točkami; oddaljenost nad 10 km z 0 točkami.
Reference ponudnika: Upoštevajo se pozitivne pisne reference, ki so potrjene s strani občin, kjer koncesionar opravlja socialno varstveno storitev, najmanj 1 leto. Na vsakem pisnem potrdilu mora biti navedena tudi telefonska številka in kontaktna oseba na občini. Kot dokazilo se priloži potrjena izjava s strani občin, kjer se koncesija izvaja (koncedent).
– za vsako pozitivno referenco, potrjeno s strani občin (koncedentov) se podeli 1 točka.
Upošteva se največ 4 reference.
Druge storitve: Upoštevajo se druge storitve iz četrte alineje 14. točke javnega razpisa (Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami).
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. V kolikor dva ponudnika zbereta enako število točk ima prednost tisti, ki ima sedež bližje koncesionarju.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh podatkov, ki so sestavni del ponudbe za podelitev koncesije. V kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in verodostojne, se ponudba zavrne.
Koncesijo podeli Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi z odločbo, na podlagi predloga, ki ga pripravi strokovna komisija. V odločbi se določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene županja Občine Selnica ob Dravi. Koncesionar mora začeti z izvajanjem javne službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Koncedent ponovi razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
16. Razpisna dokumentacija in obrazci
Razpisna dokumentacija in obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Selnica ob Dravi http://www.selnica.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in na sedežu Občine Selnica ob Dravi ter v Uradnem listu RS.
Koncedent si pridržuje pravico, da morebitne spremembe ali dopolnitve razpisa in razpisne dokumentacije objavi kot dopolnitev na spletni strani Občine Selnica ob Dravi (spremembe razpisne dokumentacije) in v Uradnem listu RS, najkasneje 10 dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Občina Selnica ob Dravi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti