Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2806. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022, stran 8359.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 22. redni seji dne 2. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022 
1. člen 
Spremeni se 1. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 105/21) tako, da se glasi:
»
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.568.113,74
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.129.997,02
70
DAVČNI PRIHODKI 
992.887,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
865.175,00
703 Davki na premoženje 
117.437,00
704 Domači davki na blago in storitve 
10.275,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
137.110,02
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
81.100,00
711 Takse in pristojbine 
1.400,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
13.800,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
19.610,02
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
30.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
408.116,72
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
224.625,24
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
183.491,48
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.694.408,74
40
TEKOČI ODHODKI
370.773,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
133.698,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
21.482,00
402 Izdatki za blago in storitve
205.660,02
403 Plačila domačih obresti
2.700,00
409 Rezerve
7.233,76
41
TEKOČI TRANSFERI
657.474,50
410 Subvencije
52.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
262.636,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
79.071,50
413 Drugi tekoči domači transferi
262.967,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
645.340,46
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
645.340,46
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.820,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.820,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–126.295,00
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
44.261,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
44.261,00
550 Odplačila domačega dolga
44.261,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–170.556,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–44.261,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
126.295,00
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
170.556,00
« 
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 105/21) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2021-4
Razkrižje, dne 6. septembra 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti